Back to index

python-biopython  1.60
test_CAPS.py
Go to the documentation of this file.
00001 import unittest
00002 
00003 from Bio import CAPS
00004 from Bio.Restriction import EcoRI, AluI
00005 from Bio import Alphabet
00006 from Bio.Seq import Seq
00007 from Bio.SeqRecord import SeqRecord
00008 from Bio.Align import MultipleSeqAlignment
00009 
00010 def createAlignment(sequences, alphabet):
00011   """Create an Alignment object from a list of sequences"""
00012   return MultipleSeqAlignment((SeqRecord(Seq(s,alphabet), id="sequence%i"%(i+1)) \
00013                 for (i,s) in enumerate(sequences)),
00014                 alphabet)
00015   
00016 class TestCAPS(unittest.TestCase):
00017 
00018   def test_trivial(self):
00019     enzymes = [EcoRI]
00020     alignment = ["gaattc",
00021           "gaactc",
00022           ]
00023     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
00024     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00025 
00026     self.assertEqual(len(map.dcuts), 1)
00027     self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
00028     self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 1)
00029     self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
00030     self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1])
00031 
00032 
00033   def test(self):
00034     alignment = [
00035 """\
00036 AAAagaattcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00037 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00038 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagAtTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00039 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00040 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00041 """,
00042 """\
00043 AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00044 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00045 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00046 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00047 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00048 """,
00049 """\
00050 AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00051 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00052 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00053 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00054 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00055 """,
00056           ]
00057     enzymes = [EcoRI, AluI]
00058     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
00059     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00060 
00061     self.assertEqual(len(map.dcuts), 2)
00062     self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
00063     self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 5)
00064     self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
00065     self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1,2])
00066     self.assertEqual(map.dcuts[1].enzyme, AluI)
00067     self.assertEqual(map.dcuts[1].start, 144)
00068     self.assertEqual(map.dcuts[1].cuts_in, [1,2])
00069     self.assertEqual(map.dcuts[1].blocked_in, [0])
00070 
00071 
00072   def testNoCAPS(self):
00073     alignment = ["aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
00074           "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
00075           ]
00076     enzymes = []
00077     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
00078     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00079     self.assertEqual(map.dcuts, [])
00080 
00081 
00082   def test_uneven(self):
00083     alignment = ["aaaaaaaaaaaaaa",
00084           "aaaaaaaaaaaaaa", #we'll change this below
00085           "aaaaaaaaaaaaaa",
00086           ]
00087     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
00088     align[1].seq = align[1].seq[:8] #evil
00089     self.assertRaises(CAPS.AlignmentHasDifferentLengthsError,
00090              CAPS.CAPSMap,
00091              align)
00092 
00093 
00094 
00095 if __name__ == "__main__":
00096   runner = unittest.TextTestRunner(verbosity = 2)
00097   unittest.main(testRunner=runner)