Back to index

python-biopython  1.60
Public Member Functions
test_CAPS.TestCAPS Class Reference

List of all members.

Public Member Functions

def test_trivial
def test
def testNoCAPS
def test_uneven

Detailed Description

Definition at line 16 of file test_CAPS.py.


Member Function Documentation

def test_CAPS.TestCAPS.test (   self)

Definition at line 33 of file test_CAPS.py.

00033 
00034   def test(self):
00035     alignment = [
00036 """\
00037 AAAagaattcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00038 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00039 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagAtTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00040 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00041 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00042 """,
00043 """\
00044 AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00045 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00046 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00047 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00048 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00049 """,
00050 """\
00051 AAAagaTttcTAGATATACCAAACCAGAGAAAACAAATACATAATCGGAGAAATACAGAT
00052 AGAGAGCGAGAGAGATCGACGGCGAAGCTCTTTACCCGGAAACCATTGAAATCGGACGGT
00053 TTAGTGAAAATGGAGGATCAAGTagctTTTGGGTTCCGTCCGAACGACGAGGAGCTCGTT
00054 GGTCACTATCTCCGTAACAAAATCGAAGGAAACACTAGCCGCGACGTTGAAGTAGCCATC
00055 AGCGAGGTCAACATCTGTAGCTACGATCCTTGGAACTTGCGCTGTAAGTTCCGAATTTTC
00056 """,
00057           ]
00058     enzymes = [EcoRI, AluI]
00059     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
00060     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00061 
00062     self.assertEqual(len(map.dcuts), 2)
00063     self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
00064     self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 5)
00065     self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
00066     self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1,2])
00067     self.assertEqual(map.dcuts[1].enzyme, AluI)
00068     self.assertEqual(map.dcuts[1].start, 144)
00069     self.assertEqual(map.dcuts[1].cuts_in, [1,2])
00070     self.assertEqual(map.dcuts[1].blocked_in, [0])
00071 

Here is the call graph for this function:

Definition at line 18 of file test_CAPS.py.

00018 
00019   def test_trivial(self):
00020     enzymes = [EcoRI]
00021     alignment = ["gaattc",
00022           "gaactc",
00023           ]
00024     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_dna)
00025     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00026 
00027     self.assertEqual(len(map.dcuts), 1)
00028     self.assertEqual(map.dcuts[0].enzyme, EcoRI)
00029     self.assertEqual(map.dcuts[0].start, 1)
00030     self.assertEqual(map.dcuts[0].cuts_in, [0])
00031     self.assertEqual(map.dcuts[0].blocked_in, [1])
00032 

Here is the call graph for this function:

Definition at line 82 of file test_CAPS.py.

00082 
00083   def test_uneven(self):
00084     alignment = ["aaaaaaaaaaaaaa",
00085           "aaaaaaaaaaaaaa", #we'll change this below
00086           "aaaaaaaaaaaaaa",
00087           ]
00088     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
00089     align[1].seq = align[1].seq[:8] #evil
00090     self.assertRaises(CAPS.AlignmentHasDifferentLengthsError,
00091              CAPS.CAPSMap,
00092              align)
00093 
00094 

Here is the call graph for this function:

Definition at line 72 of file test_CAPS.py.

00072 
00073   def testNoCAPS(self):
00074     alignment = ["aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
00075           "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
00076           ]
00077     enzymes = []
00078     align = createAlignment(alignment, Alphabet.generic_nucleotide)
00079     map = CAPS.CAPSMap(align, enzymes)
00080     self.assertEqual(map.dcuts, [])
00081 

Here is the call graph for this function:


The documentation for this class was generated from the following file: