Back to index

lightning-sunbird  0.9+nobinonly
Classes | Defines
mozIXMLTerminal.idl File Reference
import "nsISupports.idl";
import "mozILineTerm.idl";
import "mozIXMLTermShell.idl";

Go to the source code of this file.

Classes

interface  mozIXMLTerminal
interface  mozIXMLTermSuspend

Defines

#define MOZXMLTERMINAL_CLASSNAME   "XMLTerminal Component"
#define MOZXMLTERMINAL_CONTRACTID   "@mozilla.org/xmlterm/xmlterminal;1"
#define MOZXMLTERMINAL_CID

Define Documentation

Value:
{ /* 0eb82b21-43a2-11d3-8e76-006008948af5 */ \
   0x0eb82b21, 0x43a2, 0x11d3,               \
{0x8e, 0x76, 0x00, 0x60, 0x08, 0x94, 0x8a, 0xf5} }

Definition at line 52 of file mozIXMLTerminal.idl.

#define MOZXMLTERMINAL_CLASSNAME   "XMLTerminal Component"

Definition at line 49 of file mozIXMLTerminal.idl.

#define MOZXMLTERMINAL_CONTRACTID   "@mozilla.org/xmlterm/xmlterminal;1"

Definition at line 50 of file mozIXMLTerminal.idl.