Back to index

lightning-sunbird  0.9+nobinonly
nsIXULPrototypeDocument Member List
This is the complete list of members for nsIXULPrototypeDocument, including all inherited members.
AddOverlayReference(nsIURI *aURI)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
AddStyleSheetReference(nsIURI *aStyleSheet)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
AwaitLoadDone(nsIXULDocument *aDocument, PRBool *aResult)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetDocumentPrincipal()=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetHeaderData(nsIAtom *aField, nsAString &aData) const =0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetNodeInfoManager()=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetOverlayReferences(nsISupportsArray **aResult)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetRootElement(nsXULPrototypeElement **aResult)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetStyleSheetReferences(nsISupportsArray **aResult)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
GetURI(nsIURI **aResult)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
NotifyLoadDone()=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
NS_DEFINE_STATIC_IID_ACCESSOR(NS_IXULPROTOTYPEDOCUMENT_IID)nsIXULPrototypeDocument
read(in nsIObjectInputStream aInputStream)nsISerializable
SetDocumentPrincipal(nsIPrincipal *aPrincipal)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
SetHeaderData(nsIAtom *aField, const nsAString &aData)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
SetRootElement(nsXULPrototypeElement *aElement)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
SetURI(nsIURI *aURI)=0nsIXULPrototypeDocument [pure virtual]
write(in nsIObjectOutputStream aOutputStream)nsISerializable