Back to index

im-sdk  12.3.91
PyBasic.h
Go to the documentation of this file.
00001 #ifndef _PY_BASIC_H
00002 #define _PY_BASIC_H
00003 
00004 static char* SHENGMUSTR[26] =
00005 {
00006  /* Total 26*/
00007   "a", "b",    "c", "ch", "d",
00008   "e", "f",    "g", "h", "j",
00009   "k", "l",    "m", "n", "o",
00010   "p", "q",    "r", "s", "sh",
00011   "t", "w",    "x", "y", "z",
00012   "zh"
00013 };
00014 
00015 
00016 /************************
00017   a  e  m     n  o
00018   0 80 191    211 237
00019   1 81 192    212 238
00020 ************************/
00021 static int INDEXSMTOYINJIE[27] =
00022 {
00023 /* "a", "b",    "c", "ch", "d", */
00024    0,  5,    21,  38,  57,
00025 
00026 /* "e", "f",    "g",  "h", "j", */
00027   80,  84,    94,  113, 132,
00028 
00029 /* "k", "l",    "m",  "n", "o", */
00030   146, 165,    191,  211, 237,
00031 
00032 /* "p", "q",    "r",  "s", "sh", */
00033   239, 256,    270,  285, 301,
00034 
00035 /* "t", "w",    "x",  "y", "z", */
00036   320, 340,    349,  363, 378,
00037 
00038 /* "zh" */
00039   395, 415
00040 };
00041 
00042 
00043 /*
00044 ** i ==> ch, u ==> sh,  v ==> zh
00045 */
00046 static int INDEXMAGIC[26] =
00047 {
00048  /* a b  c d  e f  g h  i j  k l  m */
00049   0,    1, 2,    4, 5,    6, 7,    8, 3,    9, 10, 11, 12,
00050 
00051  /* n o  p q  r s  t u  v w  x y  z */
00052   13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 25, 21, 22, 23, 24
00053 };
00054 
00055 
00056 static char* YUNMUSTR[] =
00057 {
00058    /* 标准韵母(33个) */
00059   "a",  "ai",  "an",  "ang", "ao",
00060   "e",  "ei",  "en",  "eng", "er",
00061   "i",  "ia",  "ian", "iang", "iao",
00062   "ie",  "in",  "ing", "iong", "iu",
00063   "o",  "ong", "ou",  "u",  "v",
00064   "ua",  "uai", "uan", "uang", "ue",
00065   "ui",  "un",  "uo",
00066    /* 其它韵母(3个) */
00067   "io",  "ion", "on"
00068 };
00069 
00070 #define NUM_YINJIE 415
00071 static char* YINJIESTR[NUM_YINJIE + 1] =
00072 {
00073   "a",   "ai", "an",  "ang",  "ao",
00074   "ba",   "bai", "ban",  "bang",  "bao",
00075   "bei",  "ben", "beng",     "bi",      "bian",
00076   "biao",  "bie", "bin",  "bing",  "bo",
00077   "bu",   "ca", "cai",  "can",  "cang",
00078   "cao",  "ce", "cei",  "cen",  "ceng",
00079   "cha",  "chai",    "chan",     "chang", "chao",
00080   "che",  "chen",    "cheng", "chi",  "chong",
00081   "chou",  "chu", "chua",     "chuai", "chuan",
00082   "chuang", "chui",    "chun",     "chuo",  "ci",
00083   "cong",  "cou", "cu",  "cuan",  "cui",
00084   "cun",  "cuo", "da",  "dai",  "dan",
00085   "dang",  "dao", "de",  "dei",  "den",
00086   "deng",  "di", "dia",  "dian",  "diao",
00087   "die",  "ding",    "diu",  "dong",  "dou",
00088   "du",   "duan",    "dui",  "dun",  "duo",
00089   "e",   "en", "eng",  "er",      "fa",
00090   "fan",  "fang",    "fei",  "fen",  "feng",
00091   "fiao",  "fo", "fou",  "fu",      "ga",
00092   "gai",  "gan", "gang",     "gao",  "ge",
00093   "gei",  "gen", "geng",     "gong",  "gou",
00094   "gu",   "gua", "guai",     "guan",  "guang",
00095   "gui",  "gun", "guo",  "ha",      "hai",
00096   "han",  "hang",    "hao",  "he",      "hei",
00097   "hen",  "heng",    "hong",     "hou",  "hu",
00098   "hua",  "huai",    "huan",     "huang", "hui",
00099   "hun",  "huo", "ji",  "jia",  "jian",
00100   "jiang", "jiao",    "jie",  "jin",  "jing",
00101   "jiong", "jiu", "ju",  "juan",  "jue",
00102   "jun",  "ka", "kai",  "kan",  "kang",
00103   "kao",  "ke", "kei",  "ken",  "keng",
00104   "kong",  "kou", "ku",  "kua",  "kuai",
00105   "kuan",  "kuang",   "kui",  "kun",  "kuo",
00106   "la",   "lai", "lan",  "lang",  "lao",
00107   "le",   "lei", "leng",     "li",      "lia",
00108   "lian",  "liang",   "liao",     "lie",  "lin",
00109   "ling",  "liu", "lo",  "long",  "lou",
00110   "lu",   "lv", "luan",     "lue",  "lun",
00111   "luo",  "m",  "ma",  "mai",  "man",
00112   "mang",  "mao", "me",  "mei",  "men",
00113   "meng",  "mi", "mian",     "miao",  "mie",
00114   "min",  "ming",    "miu",  "mo",      "mou",
00115   "mu",   "n",  "na",  "nai",  "nan",
00116   "nang",  "nao", "ne",  "nei",  "nen",
00117   "neng",  "ni", "nian",     "niang", "niao",
00118   "nie",  "nin", "ning",     "niu",  "nong",
00119   "nou",  "nu", "nv",  "nuan",  "nue",
00120   "nun",  "nuo", "o",   "ou",      "pa",
00121   "pai",  "pan", "pang",     "pao",  "pei",
00122   "pen",  "peng",    "pi",  "pian",  "piao",
00123   "pie",  "pin", "ping",     "po",      "pou",
00124   "pu",   "qi", "qia",  "qian",  "qiang",
00125   "qiao",  "qie", "qin",  "qing",  "qiong",
00126   "qiu",  "qu", "quan",     "que",  "qun",
00127   "ran",  "rang",    "rao",  "re",      "ren",
00128   "reng",  "ri", "rong",     "rou",  "ru",
00129   "rua",  "ruan",    "rui",  "run",  "ruo",
00130   "sa",   "sai", "san",  "sang",  "sao",
00131   "se",   "sen", "seng",     "sha",  "shai",
00132   "shan",  "shang",   "shao",     "she",  "shei",
00133   "shen",  "sheng",   "shi",  "shou",  "shu",
00134   "shua",  "shuai",   "shuan", "shuang", "shui",
00135   "shun",  "shuo",    "si",  "song",  "sou",
00136   "su",   "suan",    "sui",  "sun",  "suo",
00137   "ta",   "tai", "tan",  "tang",  "tao",
00138   "te",   "tei", "teng",     "ti",      "tian",
00139   "tiao",  "tie", "ting",     "tong",  "tou",
00140   "tu",   "tuan",    "tui",  "tun",  "tuo",
00141   "wa",   "wai", "wan",  "wang",  "wei",
00142   "wen",  "weng",    "wo",  "wu",      "xi",
00143   "xia",  "xian",    "xiang", "xiao",  "xie",
00144   "xin",  "xing",    "xiong", "xiu",  "xu",
00145   "xuan",  "xue", "xun",  "ya",      "yan",
00146   "yang",  "yao", "ye",  "yi",      "yin",
00147   "ying",  "yo", "yong",     "you",  "yu",
00148   "yuan",  "yue", "yun",  "za",      "zai",
00149   "zan",  "zang",    "zao",  "ze",      "zei",
00150   "zen",  "zeng",    "zha",  "zhai",  "zhan",
00151   "zhang", "zhao",    "zhe",  "zhei",  "zhen",
00152   "zheng", "zhi", "zhong", "zhou",  "zhu",
00153   "zhua",  "zhuai",   "zhuan", "zhuang", "zhui",
00154   "zhun",  "zhuo",    "zi",  "zong",  "zou",
00155   "zu",   "zuan",    "zui",  "zun",  "zuo", ""
00156 };
00157 
00158 /*
00159 ** DUOYINZILIST by Hanzi Internal Code and
00160 ** Their Pronunciation (Yinjie String) in DUOYINZIYINJIECODE.
00161 ** Some Hanzi Have 3 or 4 Pronunciation, So, Their Codes
00162 ** Appear Several Times In DYZLIST.
00163 **
00164 ** To Reduce Array Size, Define As "static short" is Perfact.
00165 **
00166 ** The Data Is Generated From "GB2andDuoYinZi-UV.txt" by
00167 ** getdyz.c
00168 */
00169 
00170 #define TOTAL_DYZYINJIE   580
00171 static int DYZLIST[TOTAL_DYZYINJIE] = {
00172   0xB0A2, 0xB0AC, 0xB0BC, 0xB0C7, 0xB0D2, 0xB0D8, 0xB0E2, 0xB0E3,
00173   0xB0E3, 0xB0F2, 0xB0F5, 0xB0F6, 0xB0FE, 0xB1A1, 0xB1A4, 0xB1A4,
00174   0xB1A9, 0xB1D9, 0xB1DB, 0xB1E2, 0xB1E3, 0xB2AE, 0xB2B4, 0xB2B7,
00175   0xB2CE, 0xB2CE, 0xB2D8, 0xB2DE, 0xB2E0, 0xB2E0, 0xB2E9, 0xB2EE,
00176   0xB2EE, 0xB2F0, 0xB2F4, 0xB2F4, 0xB2FC, 0xB3A4, 0xB3A7, 0xB3AF,
00177   0xB3B0, 0xB3B5, 0xB3C6, 0xB3CB, 0xB3CE, 0xB3D3, 0xB3D7, 0xB3DF,
00178   0xB3F0, 0xB3F4, 0xB4AB, 0xB4B1, 0xB4C2, 0xB4E9, 0xB4F3, 0xB4F4,
00179   0xB5A5, 0xB5A5, 0xB5A7, 0xB5AF, 0xB5C3, 0xB5C4, 0xB5D4, 0xB5D7,
00180   0xB5D8, 0xB5E8, 0xB5F7, 0xB6A1, 0xB6B1, 0xB6B2, 0xB6BC, 0xB6C1,
00181   0xB6C8, 0xB6D7, 0xB6D8, 0xB6D9, 0xB6DA, 0xB6E6, 0xB6E9, 0xB6EA,
00182   0xB6F1, 0xB7AC, 0xB7B1, 0xB7EB, 0xB7F0, 0xB7F1, 0xB7F7, 0xB8AC,
00183   0xB8C7, 0xB8E4, 0xB8EC, 0xB8EF, 0xB8F2, 0xB8F8, 0xB9C8, 0xB9E3,
00184   0xB9EA, 0xB9EA, 0xB9F1, 0xBABB, 0xBAC7, 0xBAC7, 0xBACB, 0xBACD,
00185   0xBACD, 0xBACF, 0xBAD1, 0xBAD1, 0xBAD9, 0xBAD9, 0xBAE7, 0xBAEC,
00186   0xBBA3, 0xBBAE, 0xBBB2, 0xBBB5, 0xBBB9, 0xBBE1, 0xBBE7, 0xBBED,
00187   0xBBFC, 0xBCA9, 0xBCC0, 0xBCD0, 0xBCD2, 0xBCD6, 0xBCDB, 0xBCF7,
00188   0xBCFB, 0xBDAB, 0xBDB5, 0xBDB6, 0xBDC0, 0xBDC4, 0xBDC5, 0xBDC7,
00189   0xBDC9, 0xBDCB, 0xBDDB, 0xBDE2, 0xBDE5, 0xBDE6, 0xBEA2, 0xBEB1,
00190   0xBED7, 0xBEE4, 0xBEF5, 0xBEF9, 0xBFA1, 0xBFA3, 0xBFA7, 0xBFA8,
00191   0xBFA9, 0xBFA9, 0xBFAC, 0xBFB8, 0xBFC7, 0xBFC8, 0xBFD4, 0xBFFE,
00192   0xC0A3, 0xC0A8, 0xC0AF, 0xC0B0, 0xC0D1, 0xC0D3, 0xC0D5, 0xC0D6,
00193   0xC0DF, 0xC0E2, 0xC1A9, 0xC1CA, 0xC1CB, 0xC1F9, 0xC2B5, 0xC2B6,
00194   0xC2BD, 0xC2CA, 0xC2CC, 0xC2DA, 0xC2E4, 0xC2E4, 0xC2E7, 0xC2F1,
00195   0xC2F6, 0xC2FB, 0xC3A5, 0xC3B0, 0xC3B4, 0xC3B4, 0xC3B4, 0xC3BB,
00196   0xC3CB, 0xC3D3, 0xC3D5, 0xC3D8, 0xC3DA, 0xC3E4, 0xC4A3, 0xC4A6,
00197   0xC4A8, 0xC4B2, 0xC4B7, 0xC4C4, 0xC4C4, 0xC4C4, 0xC4C5, 0xC4C7,
00198   0xC4C7, 0xC4C8, 0xC4CF, 0xC4D8, 0xC4D8, 0xC4E7, 0xC4F1, 0xC4F2,
00199   0xC5AA, 0xC5AC, 0xC5B1, 0xC5B6, 0xC5C9, 0xC5D6, 0xC5D9, 0xC5DA,
00200   0xC6A5, 0xC6BB, 0xC6C1, 0xC6C7, 0xC6C7, 0xC6C8, 0xC6D2, 0xC6D3,
00201   0xC6D3, 0xC6D8, 0xC6D9, 0xC6DA, 0xC6DC, 0xC6E4, 0xC6E6, 0xC6EB,
00202   0xC6F5, 0xC6F6, 0xC7A6, 0xC7AC, 0xC7B3, 0xC7B6, 0xC7BF, 0xC7CA,
00203   0xC7D1, 0xC7D2, 0xC7D7, 0xC7F8, 0xC8A6, 0xC8AF, 0xC8B2, 0xC8B8,
00204   0xC8F4, 0xC8FB, 0xC9AB, 0xC9AF, 0xC9B2, 0xC9BC, 0xC9D1, 0xC9D2,
00205   0xC9DF, 0xCAA1, 0xCAA2, 0xCAAF, 0xCAB2, 0xCAB3, 0xCAB6, 0xCACA,
00206   0xCACF, 0xCAEC, 0xCAF4, 0xCAF5, 0xCAFD, 0xCBA5, 0xCBAD, 0xCBB5,
00207   0xCBB5, 0xCBBC, 0xCBC5, 0xCBC6, 0xCBDE, 0xCBF5, 0xCBFE, 0xCCC0,
00208   0xCCC8, 0xCCD5, 0xCCE1, 0xCDCA, 0xCDCD, 0xCDD4, 0xCDD8, 0xCDF2,
00209   0xCEB2, 0xCEB5, 0xCEBE, 0xCECE, 0xCED0, 0xCEDE, 0xCFB3, 0xCFB4,
00210   0xCFB5, 0xCFB7, 0xCFBA, 0xCFC3, 0xCFC5, 0xCFCB, 0xCFEF, 0xCFF7,
00211   0xCFF9, 0xD0A3, 0xD0AE, 0xD0B0, 0xD0D0, 0xD0D0, 0xD0E7, 0xD0EA,
00212   0xD0F3, 0xD1AA, 0xD1CA, 0xD1CC, 0xD2B6, 0xD2B7, 0xD2C5, 0xD2D9,
00213   0xD2F3, 0xD3BF, 0xD3E1, 0xD3F5, 0xD3FD, 0xD4B1, 0xD4BC, 0xD4BF,
00214   0xD4DB, 0xD4DC, 0xD4E4, 0xD4F1, 0xD4F8, 0xD4FA, 0xD4FB, 0xD4FE,
00215   0xD4FE, 0xD5A4, 0xD5A6, 0xD5A6, 0xD5B3, 0xD5D9, 0xD5DB, 0xD5E2,
00216   0xD6A8, 0xD6B3, 0xD6C5, 0xD6D6, 0xD6D8, 0xD6E0, 0xD7A6, 0xD7A7,
00217   0xD7AA, 0xD7AC, 0xD7B5, 0xD7C1, 0xD7C5, 0xD7C5, 0xD7C8, 0xD7D0,
00218   0xD7DB, 0xD7E4, 0xD7F5, 0xD8AA, 0xD8BD, 0xD8BF, 0xD8C3, 0xD8C5,
00219   0xD8DF, 0xD8EE, 0xD8F7, 0xD8FD, 0xD9A4, 0xD9A4, 0xD9A4, 0xD9A6,
00220   0xD9B9, 0xD9CA, 0xD9CD, 0xD9CD, 0xDAB5, 0xDAE7, 0xDAE9, 0xDAE9,
00221   0xDAF3, 0xDBA8, 0xDBD7, 0xDBDF, 0xDBE6, 0xDBED, 0xDBFD, 0xDBFD,
00222   0xDCBE, 0xDCC0, 0xDCC4, 0xDCC5, 0xDCD1, 0xDCE6, 0xDCE7, 0xDCE8,
00223   0xDCEB, 0xDCF9, 0xDCFE, 0xDDB3, 0xDDB8, 0xDDB9, 0xDDC9, 0xDDD2,
00224   0xDDD8, 0xDECA, 0xDECC, 0xDED5, 0xDED6, 0xDED9, 0xDEDB, 0xDEE2,
00225   0xDFAF, 0xDFAF, 0xDFB6, 0xDFBC, 0xDFBE, 0xDFC1, 0xDFC2, 0xDFC9,
00226   0xDFDA, 0xDFF6, 0xDFFA, 0xE0A8, 0xE0A9, 0xE0AA, 0xE0B5, 0xE0B8,
00227   0xE0C4, 0xE0C5, 0xE0C9, 0xE0CB, 0xE0DC, 0xE0DC, 0xE0E1, 0xE0E5,
00228   0xE0EA, 0xE0EE, 0xE0F7, 0xE0FC, 0xE1BC, 0xE1BD, 0xE1CB, 0xE1DD,
00229   0xE1E7, 0xE2BC, 0xE2DB, 0xE2EC, 0xE3A6, 0xE3BB, 0xE3DB, 0xE3DD,
00230   0xE3E7, 0xE3F1, 0xE3F8, 0xE4AB, 0xE4B0, 0xE4C5, 0xE4CE, 0xE4D0,
00231   0xE4DA, 0xE4F0, 0xE5A3, 0xE5EE, 0xE6E6, 0xE6F4, 0xE6FC, 0xE7B0,
00232   0xE7C2, 0xE7D1, 0xE7D1, 0xE7D8, 0xE7D8, 0xE7E3, 0xE7F1, 0xE7F5,
00233   0xE7FB, 0xE8BC, 0xE8C8, 0xE8DB, 0xE8DD, 0xE8DE, 0xE8E4, 0xE8E9,
00234   0xE8ED, 0xE9A9, 0xE9AB, 0xE9C4, 0xE9D7, 0xEAC1, 0xEADA, 0xEAF9,
00235   0xEAFD, 0xEAFD, 0xEAFE, 0xEBE7, 0xECA5, 0xECA8, 0xECB6, 0xECCC,
00236   0xECD9, 0xECE2, 0xECF2, 0xECF3, 0xECF8, 0xEDA5, 0xEDAB, 0xEDB0,
00237   0xEDB3, 0xEDB9, 0xEDD1, 0xEDD1, 0xEEAE, 0xEED9, 0xEEE4, 0xEEE8,
00238   0xEEF5, 0xEEFA, 0xEFA2, 0xEFE1, 0xEFE2, 0xEFE2, 0xEFE6, 0xEFF9,
00239   0xF0B0, 0xF0C0, 0xF0E3, 0xF0FB, 0xF0FD, 0xF1BF, 0xF1CA, 0xF1D2,
00240   0xF1D3, 0xF1D4, 0xF1E2, 0xF1E2, 0xF1E6, 0xF1E6, 0xF1FB, 0xF2A1,
00241   0xF2A2, 0xF2C2, 0xF2D9, 0xF2F8, 0xF3D0, 0xF3DE, 0xF4D6, 0xF4EC,
00242   0xF4ED, 0xF4ED, 0xF4F2, 0xF5A1, 0xF5A7, 0xF5C0, 0xF5DA, 0xF5E8,
00243   0xF5FE, 0xF6A6, 0xF6B1, 0xF6B8, 0xF6BC, 0xF6BF, 0xF6EB, 0xF7BD,
00244   0xF7D4, 0xF7DC, 0xF7E1, 0xF7E5
00245 };
00246 
00247 /*
00248 ** DuoYinZi YinJie Code. Corresponding to the Above Struct.
00249 */
00250 static int DYZYJCODE[TOTAL_DYZYINJIE] = {
00251    80,  368,  340,  239,  239,    19,  241,  19,
00252    241,  242,  242, 12,  19,  19,  20,  255,
00253    255,  247, 10,  248,  248,  6,  253,  19,
00254    28,  308,  381,  293,  396,  383,  395,   30,
00255    39,  21,  23,  303,  397,  398, 2,  399,
00256    399,  142, 44,  309,  65,  44,  310,  43,
00257    265,  358,  410,  411,    42,  394,  58,   1,
00258    303,  40,  303,  322, 63,  66,  396,  62,
00259    62,  329,  330,  403,  333,  333,   74,  74,
00260    79,  36,  77,  75,  338,  339,  129,  368,
00261    348,  241,  253,  252,    93,  247,  13,  255,
00262    99,  117,  94,  132,  113,  132,  374,    2,
00263    145,  265,  142, 11,   0,  151,  124,  124,
00264    131,  99,  117,  208,  114,  208,  135,  103,
00265    350,  126,  129,  247,  114,  159,  362,  125,
00266    256,  256,  396, 94,  137,  105,  137,  148,
00267    351,  259,  352,  260,  144,  366,  144,  144,
00268    414,  42,  142,  354,  132, 95,  139,  102,
00269    392,  104,  136,  377,  143,  362,   94,  257,
00270    99,  190,  137, 97,  260,  114,  116,  110,
00271    129,  106,  395,  349,  210,  190,  171,  376,
00272    170,  180,  176,  169,  170,  185,  181,  184,
00273    181,  314,  185,  108,  165,  169,  169,  194,
00274    208,  342,  200,  208,  208,  192,  366,  208,
00275    206,  198,  198, 13,  13,  342,  210,  192,
00276    192,  210,  191,  213,  217,  218,  217,  217,
00277    218,  236,  212,  212,  221,  224,   69,  298,
00278    183,  216,  366, 80,  239,  241,  9,   9,
00279    363,  251, 18,  19,  339,  240, 20,  249,
00280    253,  9,   9,  132,  349,  132,  132,  132,
00281    354,  261,  364, 96,  134,  148,  135,  305,
00282    133,  142,  263,  238,  143,  360,  110,  260,
00283    273,  290,  302,  300,    38,  301,  41,  289,
00284    368,  356, 45,  59,  308,  293,  404,  164,
00285    404,  311,  407,  407,  319,   35,  307,  317,
00286    376,  286, 30,  310,  358,  296, 57,  304,
00287    41,  366,  66,  338,  413, 79,  320,  208,
00288    368,  374,  374,  408,  112,  208,  351,  351,
00289    132,  124,  113,  301,  118,  258,  116,  361,
00290     4,  136,  133,  367,  116,  121,  266,  310,
00291    49,  354,  367,  369,  354,  409,  344,   99,
00292    364,  47,  312,  359,  371,  377,  366,  366,
00293    378,  34,  394,  396, 29,  378,  38,  94,
00294    363,  303,  378,  383,  222,  305,  306,  401,
00295    387,  310,  310, 47,  47,  374,  399,  367,
00296    409,  391, 54,  394,  399,  400, 30,  379,
00297    386,  33,  395,  173,  256,  225,    19,  133,
00298    303,  368, 44,  70,  94,  257,  261,  213,
00299    293,  137,  186,  190,  137,  364,  247,  253,
00300    344,  362,  359,  369,    46,  333,  10,  13,
00301    375,  93,  266,  13,  407,  330,  349,  328,
00302    387,  256,  370,  249,  108,  176,   10,  374,
00303    274,  381,  373,  251,  228,  380,  190,  107,
00304    326,  337,  324,  191,  321,  247,   6,  106,
00305    30,  273,  399, 51,  395,  320,  144,  347,
00306    301,  211,  368,  119,    51,  409,  45,  361,
00307    38,  214,  375, 61,  333,  260,  341, 86,
00308    404,  323,  262,  405,  173,  261,  115,  248,
00309    410,  316,  253,  159,  359,  202,  369,  265,
00310    402,  320, 59,  40,  321,  249,  118,  328,
00311    248,  207,  209,  289,  382,   88,  116,  130,
00312    162,  15,  388,  142,  376,  339,  181,  164,
00313    129,  402, 38,  18,  392,  140, 13,  258,
00314    301,  300, 19,  364,  368,  349,  348,    42,
00315    377,  61,  221,  256,  303,  226,  325,  411,
00316    320,  359,  190,  182,  332,  239,  329,  339,
00317    45,  71,  366,  181,  322,  355,    78,  190,
00318    374,  124, 57,  37,  350,  362,  257,  407,
00319    349,  247,  312,  363,  138,  262,  322,  354,
00320    118,  151,  353,  373,  394,  377,  308,  256,
00321    406,  373,  261,  394,  310,   19,  70,  349,
00322    392,  176,  351,  369,  202,  412,  403,  124,
00323    303,  258,  208,  269
00324 };
00325 
00326 
00327 /*
00328 ** Index Of Above DuoYinZiList by High Byte of Hzcode.
00329 ** Distance Of 0xB0(a1) to 0xF7(fe) is: 0x48 = 72
00330 */
00331 #define DISTOF_B0_F7  72
00332 
00333 static int INDEXOFDYZLIST[DISTOF_B0_F7 + 1] = {
00334    0, 13, 21, 37,   50, 56, 67,    81, 87, 94, 99, 112, 121,
00335   129, 142, 148, 160, 170, 174, 186, 198, 216, 224, 242, 252,
00336   258, 265, 277, 287, 291, 296, 302, 313, 321, 324, 329, 333,
00337   345, 352, 358, 371, 380, 388, 393, 400, 411, 417, 424, 435,
00338   452, 457, 460, 467, 474, 476, 479, 489, 497, 501, 507, 508,
00339   517, 524, 530, 536, 541, 551, 556, 558, 563, 569, 575, 580
00340 };
00341 
00342 
00343 /*
00344 ** "CH SH ZH"in the following table was adjusted.
00345 */
00346 static char* YINJIESTR_CSZ[NUM_YINJIE + 1] =
00347 {
00348   "a",   "ai", "an",  "ang",  "ao",
00349   "ba",   "bai", "ban",  "bang",  "bao",
00350   "bei",  "ben", "beng",     "bi",      "bian",
00351   "biao",  "bie", "bin",  "bing",  "bo",
00352   "bu",   "ca", "cai",  "can",  "cang",
00353   "cao",  "ce", "cei",  "cen",  "ceng",
00354   "ci",   "cong",    "cou",  "cu",      "cuan",
00355   "cui",  "cun", "cuo",  "cha",  "chai",
00356   "chan",  "chang",   "chao",     "che",  "chen",
00357   "cheng", "chi", "chong", "chou",  "chu",
00358   "chua",  "chuai",   "chuan", "chuang", "chui",
00359   "chun",  "chuo",    "da",  "dai",  "dan",
00360   "dang",  "dao", "de",  "dei",  "den",
00361   "deng",  "di", "dia",  "dian",  "diao",
00362   "die",  "ding",    "diu",  "dong",  "dou",
00363   "du",   "duan",    "dui",  "dun",  "duo",
00364   "e",   "en", "eng",  "er",      "fa",
00365   "fan",  "fang",    "fei",  "fen",  "feng",
00366   "fiao",  "fo", "fou",  "fu",      "ga",
00367   "gai",  "gan", "gang",     "gao",  "ge",
00368   "gei",  "gen", "geng",     "gong",  "gou",
00369   "gu",   "gua", "guai",     "guan",  "guang",
00370   "gui",  "gun", "guo",  "ha",      "hai",
00371   "han",  "hang",    "hao",  "he",      "hei",
00372   "hen",  "heng",    "hong",     "hou",  "hu",
00373   "hua",  "huai",    "huan",     "huang", "hui",
00374   "hun",  "huo", "ji",  "jia",  "jian",
00375   "jiang", "jiao",    "jie",  "jin",  "jing",
00376   "jiong", "jiu", "ju",  "juan",  "jue",
00377   "jun",  "ka", "kai",  "kan",  "kang",
00378   "kao",  "ke", "kei",  "ken",  "keng",
00379   "kong",  "kou", "ku",  "kua",  "kuai",
00380   "kuan",  "kuang",   "kui",  "kun",  "kuo",
00381   "la",   "lai", "lan",  "lang",  "lao",
00382   "le",   "lei", "leng",     "li",      "lia",
00383   "lian",  "liang",   "liao",     "lie",  "lin",
00384   "ling",  "liu", "lo",  "long",  "lou",
00385   "lu",   "lv", "luan",     "lue",  "lun",
00386   "luo",  "m",  "ma",  "mai",  "man",
00387   "mang",  "mao", "me",  "mei",  "men",
00388   "meng",  "mi", "mian",     "miao",  "mie",
00389   "min",  "ming",    "miu",  "mo",      "mou",
00390   "mu",   "n",  "na",  "nai",  "nan",
00391   "nang",  "nao", "ne",  "nei",  "nen",
00392   "neng",  "ni", "nian",     "niang", "niao",
00393   "nie",  "nin", "ning",     "niu",  "nong",
00394   "nou",  "nu", "nv",  "nuan",  "nue",
00395   "nun",  "nuo", "o",   "ou",      "pa",
00396   "pai",  "pan", "pang",     "pao",  "pei",
00397   "pen",  "peng",    "pi",  "pian",  "piao",
00398   "pie",  "pin", "ping",     "po",      "pou",
00399   "pu",   "qi", "qia",  "qian",  "qiang",
00400   "qiao",  "qie", "qin",  "qing",  "qiong",
00401   "qiu",  "qu", "quan",     "que",  "qun",
00402   "ran",  "rang",    "rao",  "re",      "ren",
00403   "reng",  "ri", "rong",     "rou",  "ru",
00404   "rua",  "ruan",    "rui",  "run",  "ruo",
00405   "sa",   "sai", "san",  "sang",  "sao",
00406   "se",   "sen", "seng",     "si",      "song",
00407   "sou",  "su", "suan",     "sui",  "sun",
00408   "suo",  "sha", "shai",     "shan",  "shang",
00409   "shao",  "she", "shei",     "shen",  "sheng",
00410   "shi",  "shou",    "shu",  "shua",  "shuai",
00411   "shuan", "shuang", "shui",   "shun",  "shuo",
00412   "ta",   "tai", "tan",  "tang",  "tao",
00413   "te",   "tei", "teng",     "ti",      "tian",
00414   "tiao",  "tie", "ting",     "tong",  "tou",
00415   "tu",   "tuan",    "tui",  "tun",  "tuo",
00416   "wa",   "wai", "wan",  "wang",  "wei",
00417   "wen",  "weng",    "wo",  "wu",      "xi",
00418   "xia",  "xian",    "xiang", "xiao",  "xie",
00419   "xin",  "xing",    "xiong", "xiu",  "xu",
00420   "xuan",  "xue", "xun",  "ya",      "yan",
00421   "yang",  "yao", "ye",  "yi",      "yin",
00422   "ying",  "yo", "yong",     "you",  "yu",
00423   "yuan",  "yue", "yun",  "za",      "zai",
00424   "zan",  "zang",    "zao",  "ze",      "zei",
00425   "zen",  "zeng",    "zi",  "zong",  "zou",
00426   "zu",   "zuan",    "zui",  "zun",  "zuo",
00427   "zha",  "zhai",    "zhan",     "zhang", "zhao",
00428   "zhe",  "zhei",    "zhen",     "zheng", "zhi",
00429   "zhong", "zhou",    "zhu",  "zhua",  "zhuai",
00430   "zhuan", "zhuang", "zhui",   "zhun",  "zhuo", ""
00431 };
00432 
00433 /*
00434 ** Each Hz have 9Bits(0~512) to indicates Yinjie Code.
00435 ** Total 6768 (6763 + 5Space) chars included.  (6768 * 9) / 32 + 1 = 1904
00436 */
00437 
00438 static unsigned int GBHZCODETOYJ[] = {
00439   0x00000020, 0x10080402, 0x01008040, 0x20100804, 0x02020100, 0x80402010, 0x08040201, 0x80C06040, 0x20100804,
00440   0x02010080, 0x4028140A, 0x05028140, 0xA0502814, 0x0A050281, 0x40A05028, 0x140C0603, 0x0180C060, 0x30180E07,
00441   0x0381C0E0, 0x70381C0E, 0x070381C0, 0xE0703820, 0x10080402, 0x01008040, 0x20100804, 0x02412090, 0x48241209,
00442   0x04824120, 0x90482412, 0x09048241, 0x40A05028, 0x140A0502, 0x8140A050, 0x28140A05, 0x02C160B0, 0x5830180C,
00443   0x06030180, 0xD068341A, 0x0D068341, 0xA0D06834, 0x1A0D0683, 0x41A0D068, 0x341A0D06, 0x8341A0E0, 0x70381C0E,
00444   0x070381C0, 0xE070381C, 0x0F0783C1, 0xE1008040, 0x20110884, 0x42211088, 0x48241209, 0x04824120, 0x90482613,
00445   0x0984C261, 0x30984C26, 0x130984C2, 0x6130984C, 0x26130985, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x05028140, 0xA8582C16,
00446   0x0B0582C1, 0x60B0582C, 0x160B85C2, 0xE170B85C, 0x2E180C06, 0x030180C8, 0x6432190C, 0x868341A0, 0xD0683A1D,
00447   0x130984C2, 0x6130984C, 0x26130984, 0xC271389C, 0x5028140A, 0x05028140, 0xA0502814, 0x8A452291, 0x48A45229,
00448   0x148A4522, 0x9148A854, 0x2A150A85, 0x42A150A8, 0x562B158A, 0xC562B160, 0xB0582C16, 0x0B0582C1, 0x60B05A2D,
00449   0x168B45A2, 0xD168B45A, 0x2D168B45, 0xA2D168B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170, 0xB85C2E17, 0x0B85C2E1, 0x70BC5E2F,
00450   0x178BC603, 0x0180C060, 0x30180C06, 0x030180C0, 0x6231188C, 0x46231188, 0xC4623118, 0x8C462311, 0x88C46634,
00451   0x1A0D0683, 0x41A0D06A, 0x351A8D46, 0xA351B0D8, 0x6C361B0D, 0xC6E371B8, 0xDC6E371C, 0x0E03C1E0, 0xF0783C1E,
00452   0x0F0783C1, 0xE0F0783E, 0x1F0F87C3, 0xE1F10084, 0x42211088, 0x84422118, 0x8C462311, 0x88C46231, 0x20904825,
00453   0x128944A2, 0x5128E472, 0x391C8E47, 0x23A1D0E8, 0x743A1D0E, 0x8743A1D0, 0xE8743B1D, 0x8EC763B1, 0xD8EC763B,
00454   0x1D8EC763, 0xB1D8EC78, 0x3C1E0F07, 0x83D1E8F4, 0x7A3D1E8F, 0x47A3D1E8, 0xF47A3E1F, 0x0F882412, 0x09048241,
00455   0x20908844, 0x22110884, 0x42211088, 0x44221108, 0x84422110, 0x88442221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844,
00456   0x22110884, 0x4229148A, 0x45229148, 0xA4522918, 0x8C462311, 0x88C46239, 0x1C8E4723, 0x91C8E472, 0x39209249,
00457   0x24924924, 0x92492492, 0x49251289, 0x44A25128, 0x944B2592, 0xC964B259, 0x2C964B25, 0x92C964B2, 0x592C984C,
00458   0x26130984, 0xC269349A, 0x4D271389, 0xC4E27138, 0x9C4E2713, 0xC9E4F279, 0x3C9E4F27, 0x93C9E4F2, 0x7940A050,
00459   0x28140A05, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x2532994C, 0xA6532994, 0xCA6542A1, 0x50A8542A, 0x150A8552, 0xA954AA55,
00460   0x2A954AA5, 0x52A954AA, 0x552A954A, 0xA552B158, 0xAC562B15, 0x8AC562B1, 0x58AC572B, 0x95CAE572, 0xB95CAE57,
00461   0x2B95CAE5, 0x82C160B0, 0x582C160B, 0x0582C160, 0xB0582C16, 0x0B2592C9, 0x64B2592C, 0x964B2592, 0xC964B259,
00462   0x2C96CB85, 0xD2E974BA, 0x5D2E974B, 0xA5D2E974, 0xBA5D2E97, 0x4BA5D2E9, 0x74BA5D2E, 0x974BA5D2, 0xE974BA5D,
00463   0x2E974BA5, 0xD2E974BA, 0x5D2E974B, 0xA5D2E974, 0xBA5D2F17, 0x8BE5F2F9, 0x7CBE5F30, 0x180C0603, 0x0180C060,
00464   0x30180C06, 0x130984C2, 0x6130984C, 0x26131188, 0xC4623118, 0x8C462311, 0x88C66331, 0x98CC6633, 0x198CC663,
00465   0x3198CC66, 0x33198CC6, 0x6432994C, 0xC6633198, 0xCC663319, 0xCCE67339, 0x9CCE6733, 0x99CCE673, 0x399CCE67,
00466   0x341A0D06, 0x8341A0D0, 0x68341A4D, 0x269349A4, 0xD269349A, 0x4D269349, 0xA4D26934, 0x9A4D26A3, 0x51A8D46A,
00467   0x351ACD66, 0xB361B0D8, 0x6C361B0D, 0x86C361B0, 0xD86D369B, 0x4DC6E371, 0xB8DC6E37, 0x1B8DC6E3, 0x71B8DC6E,
00468   0x371B8DE6, 0xF379C0E0, 0x70381C0E, 0x071391C8, 0xE472391C, 0x8E473399, 0xCCE67339, 0x9CCE6733, 0x99CCE673,
00469   0x399CCE67, 0x3399CCE8, 0x743A1D4E, 0xA753A9D4, 0xEA753A9D, 0x4EC763B1, 0xD8EC763B, 0x1D8EC763, 0xB1D8EC76,
00470   0x3B1D8EC7, 0x63B9DCF0, 0x783C1E0F, 0x2793C9E4, 0xF27A3D1E, 0x8F47A3D1, 0xE8F47A3D, 0x9ECF67B3, 0xD9ECF67C,
00471   0x3E1F0F87, 0xC3E1F0F8, 0x7C3E1F0F, 0x87C3E1F0, 0xF87C3E1F, 0x4FA7D3E9, 0xF4FA7D3E, 0x9F4FC7E3, 0xF1F8FC7F,
00472   0x3F9FCFE7, 0xF3F9FCFE, 0x7F3F9FCF, 0xE7F3FA01, 0x00804020, 0x10080402, 0x01008040, 0x20100814, 0x0A050281,
00473   0x40A05028, 0x140A0502, 0x8140A050, 0x28140A05, 0x02814120, 0x90482412, 0x09068341, 0xA0D06834, 0x1A0D0683,
00474   0x42211088, 0x44221108, 0x84422110, 0x88442211, 0x08844221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844, 0x22110884,
00475   0x42211088, 0x44221108, 0x84422110, 0x88442211, 0x08844221, 0x10884422, 0x150A8542, 0xA150A854, 0x2A150A85,
00476   0x42A150A8, 0x542A150C, 0x86432190, 0xC8643219, 0x0C864321, 0x90C86432, 0x190C8643, 0x2190C864, 0x32190C86,
00477   0x432190C8, 0x6432190C, 0x86432190, 0xC8643219, 0x0E8743A1, 0xD0E8743A, 0x1D0E8743, 0xA1D0E884, 0x42211088,
00478   0x44221108, 0x84422110, 0x88442211, 0x08844221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108944, 0xA2512894, 0x4A251289,
00479   0x44A25128, 0x944A2512, 0x8944A251, 0x28944A25, 0x128944A2, 0x5148A452, 0x29148A45, 0x229148A4, 0x5229148A,
00480   0x45229148, 0xA4522916, 0x8B45A2D1, 0x68B45A2D, 0x168B45A2, 0xD168B45A, 0x2D168B45, 0xA2D168B4, 0x5A2D168C,
00481   0x462351A8, 0xD46A351A, 0x8D46A351, 0xA8D46A35, 0x1A8D46A3, 0x51C8E472, 0x391C8E47, 0x2391C8E4, 0x72391C8E,
00482   0x472391C8, 0xE472391C, 0x8E472391, 0xC8F47A3D, 0x1E8F47A3, 0xD2090482, 0x41209048, 0x24120904, 0x8A452291,
00483   0x48A45229, 0x148A4522, 0x92492492, 0x49349A4D, 0x26934A25, 0x128944A2, 0x512A954A, 0xA552A954, 0xAA592C96,
00484   0x4B25D2E9, 0x74BA5D2E, 0x974BA5D2, 0xE974BA5D, 0x2E974CA6, 0x532994D2, 0x69369B4D, 0xA6D389C4, 0xE2713A9D,
00485   0x4EA753A9, 0xD4EA793C, 0x9E4F2793, 0xE9F4FA7D, 0x40A050A8, 0x542A150A, 0x8542A151, 0x28944A25, 0x128944A2,
00486   0x5128944A, 0x351A8D46, 0xA4522914, 0x8A552A95, 0x4AA552A9, 0x54CA6532, 0x9D4EA753, 0xA9D4EA75, 0x3A9D4EA7,
00487   0x53A9D4EA, 0x7542A150, 0xA8542A15, 0x0A954AA5, 0x52A954AA, 0x552A9552, 0xA956AB55, 0xAAD56AB5, 0x5AAD56AB,
00488   0x55AB158A, 0xC56AB55A, 0xAD56AB55, 0xAAD56AB5, 0x5AAD56AB, 0x55AAD56A, 0xB55AAD56, 0xAB55AAD5, 0x6AB55AAD,
00489   0x56AB55AA, 0xD56AB55C, 0xAF57ABD5, 0xEAF57ABD, 0x5EAF57AB, 0xD5EAF57A, 0xC160B058, 0x2C160B05, 0x82C160B0,
00490   0x58AC562B, 0x158AC562, 0xB158AC56, 0x2B158AC9, 0x64B2592C, 0x966B359A, 0xCD66B359, 0xACD66B35, 0x9AD168B4,
00491   0x5A2D168B, 0x45A2D168, 0xB45A2D16, 0x8B45AAD5, 0x6AB55AAD, 0x56AB55AA, 0xD56AB75B, 0xADD6EB75, 0xBADD6EB7,
00492   0x5C2E170B, 0x85C2E172, 0xB95CAE57, 0x2B95CAE5, 0x72B95CAE, 0x572B95CA, 0xE572B95C, 0xAE574BA5, 0xD2E974BA,
00493   0x5D2E974B, 0xA5D2E974, 0xBA5DAED7, 0x6BB5DAED, 0x78BC5EAF, 0x57ABD5EA, 0xF57ABE5F, 0x2F97CBE5, 0xF2F97CBE,
00494   0x5F2F97CC, 0x06030180, 0xC0603018, 0x0C060B05, 0x82C160B0, 0x584C2613, 0x0984C261, 0x30984C36, 0x1B0D86C3,
00495   0x61B1188C, 0x46231188, 0xC4623118, 0x8C462315, 0x8CC66331, 0x98CC6633, 0x198CC663, 0x3198CC66, 0x33198EC7,
00496   0x63B2190C, 0x86432190, 0xC8643259, 0x2C964B25, 0x92C964B2, 0x592C964B, 0x2592CA65, 0x32994CA6, 0x532994CA,
00497   0x65B2D96C, 0xB65B2D96, 0xCB663319, 0xACD66B35, 0x9ACD6733, 0x99CCE673, 0x399ED068, 0x341A0D06, 0x8341A0D0,
00498   0x68341A0D, 0x068341A0, 0xD068B45A, 0x2D269349, 0xA4D26934, 0x9A4D2693, 0x49A4D269, 0x349A8D46, 0xA351A8D4,
00499   0x6A355AAD, 0x56AB55AC, 0xD66B35DB, 0x0D86C361, 0xB0D96D36, 0x9B6DC6EB, 0x75BADD6E, 0xB75BADD6, 0xEB75BADE,
00500   0x6F379BCD, 0xE6F379BE, 0xDF70381C, 0x2E170B85, 0xC2E170B8, 0x9C6E371B, 0x8DC6E372, 0x391C8E47, 0x2B95CAE5,
00501   0x73B9DCEE, 0x874BA9D4, 0xEC763B1D, 0x8ED773B9, 0xDCEE773B, 0x9DCEF77B, 0xBDDEEF77, 0xBC1E0F07, 0x83C1E0F1,
00502   0x78BC5E2F, 0x178BC5E2, 0xF2793C9E, 0x4F279BCD, 0xE6F379BC, 0xDE6F47A3, 0xD1E8F47A, 0x3D1E8F47, 0xABD5ECF6,
00503   0x7B3D9ECF, 0x67B3D9EC, 0xF67B3D9E, 0xCF67BBDD, 0xEEF77BBD, 0xDEEF77BB, 0xDDEEF77B, 0xBDDEEF77, 0xBBE1F0F8,
00504   0x7C3E5F2F, 0x97CBE9F4, 0xFB7DBEDF, 0x6FB7E3F1, 0xF8FC7E3F, 0x1F8FC7E3, 0xF5FAFD7E, 0xBF5FAFD7, 0xEBF9FEFF,
00505   0x7FBFDFEF, 0xF7FBFDFE, 0xFF7FBFDF, 0xEFF7FC02, 0x01008040, 0x20100804, 0x02010080, 0x40201008, 0x04020100,
00506   0x80402010, 0x08040201, 0x00804020, 0x10080402, 0x01008040, 0x60301814, 0x0A050281, 0x40A05028, 0x140A0502,
00507   0x8140A050, 0x28140A05, 0x028140A0, 0x70381C0E, 0x070381C0, 0xE0904824, 0x12090482, 0x41209048, 0x24120904,
00508   0x824160B0, 0x582C160D, 0x068341A0, 0xD068341A, 0x0D068341, 0xE0F0783C, 0x1E0F0783, 0xC1E0F078, 0x3C1E1108,
00509   0x84C26130, 0x984C2613, 0x098542A1, 0x50A8542A, 0x150A8542, 0xA150A854, 0x2E170B85, 0xC2E170B8, 0x5C2E170B,
00510   0x86432190, 0xC8643219, 0x0C86C361, 0xD0E8743A, 0x1F0F87C3, 0xE1F10884, 0x42231189, 0x44A25128, 0x944A2512,
00511   0x8944A271, 0x38A4562B, 0x158AC562, 0xB158AC56, 0x2B168B45, 0xA2F178BC, 0x5E2F178B, 0xC5E2F178, 0xCC66351A,
00512   0x8D46E371, 0xC8E4763B, 0x1D8F47A3, 0xD1E8FC7E, 0x3F1F9048, 0x2412190C, 0x86432291, 0x48A47249, 0x6CB65B2D,
00513   0x96CB65B2, 0xD96CBA5D, 0x2F97CBE5, 0xF2F97CBE, 0x5F2F97CB, 0xE5F2F97C, 0xBE5F3098, 0x4C261309, 0x84C26131,
00514   0x98CC6633, 0x198CC663, 0x3198CC66, 0x532994CA, 0x6532994C, 0xA6532994, 0xCA69349A, 0x4D269349, 0xA4D26934,
00515   0x9A4D2693, 0x49A4D26B, 0x359ACD66, 0xB359ACD6, 0x6B359ACD, 0xA6D369B4, 0xDA6D369B, 0x4DA6D369, 0xB4DA6D36,
00516   0x9B4DA6D3, 0x69B4DA6D, 0x369B4DA6, 0xD369B4DA, 0x6D369B4D, 0xA6D369B4, 0xDA6D369B, 0x4DA6D369, 0xB4DA6D36,
00517   0x9BCDE6F3, 0x79BCDE6F, 0x379BCDE7, 0x1389C4E2, 0x71389C4E, 0x271389C4, 0xE271389C, 0x4E271389, 0xC4E27138,
00518   0x9C4E2713, 0x89C4E271, 0x389C4E27, 0x1399CCEA, 0x753A9D4E, 0xE773C9E4, 0xF27B3D9E, 0xCF67D3E9, 0xF4FA7F3F,
00519   0x9FCFE4B2, 0x592C964B, 0x2592C964, 0xB2592C96, 0x4B2592C9, 0x64D26934, 0x9A4D2693, 0x49A4F279, 0x3C9E5128,
00520   0x944A2512, 0x8944A251, 0x28944A25, 0x32994CAA, 0x552A954A, 0xA552A954, 0xAA552A95, 0xCAE572C9, 0x64B2592C,
00521   0x964B2594, 0x0A050281, 0x40A05028, 0x140A0D06, 0x8341A0D0, 0x68341A0D, 0x0A8542A1, 0x50A8542A, 0x150A8542,
00522   0xA150A854, 0x2A150A85, 0x43A1D0E8, 0x743A1D0E, 0x8743A1D0, 0xE8743A25, 0x128944A2, 0x5128944A, 0x25128945,
00523   0xA3D1E8F4, 0x7A452291, 0x48A45229, 0x148A4522, 0x9148A452, 0x29149A4D, 0x269349A4, 0xD26934AA, 0x552A954A,
00524   0xA5D2E974, 0xCA653299, 0x4CA65329, 0x94CA6536, 0x9B4DA6D3, 0x69B4DA6D, 0x369B4DA6, 0xD369D4EA, 0x753A9F4F,
00525   0xA7D3E9F4, 0xFA7D3E9F, 0x4FA7D42A, 0x151A8D46, 0xA351A8D4, 0xAA552A9D, 0x4EA753A9, 0xD4EA753A, 0x9D4EA754,
00526   0xAA552A95, 0x4AA552AB, 0x55AB55AA, 0xD56AB55A, 0xAD56AB55, 0xAAD56AB5, 0x5AAD56AB, 0x55EAF57A, 0xBD5EAF57,
00527   0xABD5EAF5, 0x8AC562B1, 0x58AC562B, 0x158AC562, 0xB158AC56, 0x2B158AC5, 0x62B158AC, 0x562B158A, 0xC562B158,
00528   0xAC562B15, 0x8ACD66B3, 0x59ACD66B, 0x359ACD66, 0xB55AAD56, 0xEB75BADD, 0x6EB75BAD, 0xD6EB95CA, 0xE572B95C,
00529   0xAE572B95, 0xCAE572B9, 0x5CAE572B, 0x95CAE572, 0xB95CAE57, 0x2B95CAE5, 0x72B95DAE, 0xD76BB5DA, 0xED76BB5D,
00530   0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DAED76, 0xBB5DAED7, 0x6BB5DAED, 0x76BB5DAE, 0xD76BD5EA, 0xF57ABD5E,
00531   0xAF57ABD5, 0xEAF57ABD, 0x5FAFD7EB, 0xF5FAFD7E, 0xBF5FAFD7, 0xEBF5FAFD, 0x7EBF5FAF, 0xD7EBF5FA, 0xFD7EBF5F,
00532   0xAFD82C16, 0x0B0582C1, 0x60B0582C, 0x160B0582, 0xC160B058, 0x2C160B05, 0x86C361B0, 0xD86C361B, 0x0D86C361,
00533   0xB0D86C36, 0x1B0D86C3, 0x62B158AC, 0x562B158A, 0xC562B158, 0xAC562B15, 0x8AC562B1, 0x58AC562B, 0x1D8EC763,
00534   0xB1D8EC76, 0x3B1D8EC9, 0x64B2592C, 0x964B2592, 0xC964B259, 0x2C964B25, 0x96CB65B2, 0xD96CB65B, 0x359ACD66,
00535   0xB359ACD6, 0x6B359ECF, 0x67B3D9EC, 0xF67B3D9E, 0xCF67B3D9, 0xECF67B3D, 0x9ECF67B4, 0x5A2D168B, 0x45A2D168,
00536   0xB45A2D36, 0x9B4DA6D3, 0x69B55AAD, 0x56AB55AA, 0xD56AB55A, 0xAD56AB55, 0xAAD76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B,
00537   0xB5DAED76, 0xBB5DAED9, 0x6CB65B2D, 0x96CB65B2, 0xD96CB65B, 0x2D96CB65, 0xB2D96CB6, 0x5B2D96CB, 0x65B2D96C,
00538   0xB65B2D96, 0xCB65B2D9, 0x6DB6DB6D, 0xB6DB6DB6, 0xDB6DB6DB, 0x6DB6DB6D, 0xB6DB6DB7, 0x5BADD6EB, 0x75BADD6E,
00539   0xB75BADD6, 0xEB75BADD, 0x6FB7DBED, 0xF6FB7DBE, 0xDF6FB7DB, 0xEDF6FB7D, 0xBEE170B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170,
00540   0xB85C2E17, 0x0B85C2E1, 0x70B85C2E, 0x170B85C2, 0xE170B85C, 0x2E170B85, 0xC2E170B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170,
00541   0xB85C2E17, 0x0B85C2E1, 0x70B85C2E, 0x171B8DC6, 0xE371B8DC, 0x6E371B8D, 0xC6E371B8, 0xDC6E372B, 0x95CAE572,
00542   0xB95CAE57, 0x2B95CAE5, 0x72B95CAE, 0x572B95CE, 0xE974BA5D, 0x2E974BA5, 0xD2E974BA, 0x5D2E974B, 0xA5D6EB75,
00543   0xBADD6EB7, 0x5BADD6EB, 0x75BADD6E, 0xB75BADD6, 0xEB75BADD, 0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DAED76,
00544   0xBB5DAED7, 0x6BB5DAED, 0x76BB5DAE, 0xD76BB5DA, 0xED76BB5D, 0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DAEF77,
00545   0xBBDDEEF7, 0x7BBDDEEF, 0x77BBDDEE, 0xF77BBDDE, 0xEF77BBDD, 0xEF178BC5, 0xE2F178BC, 0x5E2F178B, 0xCDE6F379,
00546   0xBCDE6F37, 0x9BCDE6F3, 0x79BD5EAF, 0x57BBDDEE, 0xF77BBDDE, 0xEF97CBE5, 0xF2FB7DBE, 0xDFAFD7EB, 0xF5FAFD7E,
00547   0xBF5FAFD7, 0xEBF5FAFD, 0x7FBFDFEF, 0xF80C0E0B, 0x0582C162, 0xF178BC5E, 0x2F178BC5, 0xE2F178BC, 0x5E2F178C,
00548   0xC6633198, 0xCC66371B, 0x8DC6E371, 0xB8DC6E37, 0x1B8DC6E3, 0x71B8DC6E, 0x371D8EC7, 0x63B1D8EC, 0x763B1D8E,
00549   0xC763B1D8, 0xEC763F1F, 0x8FC7E3F1, 0xF8FC7E3F, 0x1F90C864, 0x32190C86, 0x432190C8, 0x64B2592C, 0x964B2592,
00550   0xC964B259, 0x2C964B25, 0x92C964F2, 0x793C9E4F, 0x2793C9E4, 0xF2793C9E, 0x4F2793CA, 0x6532994C, 0xA6532994,
00551   0xCA653299, 0x4CA65329, 0x94CA6532, 0x994CA653, 0x2994CA65, 0x32994CA6, 0x532994CA, 0x6532994C, 0xA6532994,
00552   0xCA653299, 0x5CAE572B, 0x95CAE572, 0xB95CAE57, 0x2D96CB65, 0xB2D96CB6, 0x5B2D96CB, 0x65B2D96C, 0xBE5F2F97,
00553   0xCBE5F2F9, 0x7CBE5F2F, 0x97CBE5F2, 0xF97CBE5F, 0x2F97CBE5, 0xF2F97CBE, 0x5F3198CC, 0xE6B359AC, 0xD66B359B,
00554   0xCDE6F379, 0xBCDE6F39, 0x9CCE6733, 0x99CCEE77, 0x3D9ECF67, 0xB3D9ECF6, 0x7B3D9ECF, 0x60F0783C, 0x1E0F0783,
00555   0xC1E0F078, 0x3C1E0F07, 0x83C26130, 0x984C2613, 0x0985C2E1, 0x70B86C36, 0x1B0D86C3, 0x61B0D87C, 0x3E231188,
00556   0xC4627138, 0xAC562B15, 0x8AC562B1, 0x40000000, 0x000018A1, 0x2B85F6F4, 0x75EE6516, 0x98DB0509, 0xC5D9F40D,  /* Change 0000 to FFFF!!! */
00557   0xA9DBADD9, 0x42158EE2, 0xA2BB18A8, 0x84442355, 0x98848032, 0x4152234D, 0xFE6425B6, 0x2424B6FB, 0x6429FA6E,
00558   0x5103AFE6, 0xABAAB6E1, 0x5945A74D, 0xC9352A12, 0xD9564FBE, 0x5210441D, 0xC29B571D, 0x91F1CAA8, 0xE98DA512,
00559   0xBB3DED75, 0x4AE0A430, 0x95CBB8D2, 0x575B81A2, 0x9B536EA1, 0x50853BAA, 0x792997B8, 0x5284E887, 0x2B44616C,
00560   0x56C255B7, 0x67E5D200, 0x5981471E, 0x19E9C2FA, 0xB60DA41B, 0x1368E2C5, 0xB2C484AC, 0x61171430, 0x8BB05D5D,
00561   0x45A19108, 0xDCDDA077, 0x4DA94CA0, 0x586BC088, 0x855DB51E, 0x8E028510, 0x25FE7A2E, 0x9765125A, 0xCDB0266F,
00562   0x6258976F, 0xE095C97C, 0xAB581F16, 0x55F933F3, 0x2ACEB622, 0x4F52F772, 0x39B2693B, 0x10B1F0AB, 0x8285566A,
00563   0x42206686, 0x885E4D05, 0x67821894, 0x250C2E7A, 0xB1769A0A, 0x2542C435, 0xA6DE50BB, 0x5A00442C, 0x1BE1A03C,
00564   0x944D9939, 0x04360608, 0x90B66345, 0x83B4562A, 0xB9024581, 0xC898A055, 0x90BF9470, 0xE146CF7A, 0xC201455D,
00565   0x39C2142C, 0x3AE15824, 0xF7055BC8, 0x54142E53, 0x2E9F829F, 0xEF2ADB91, 0x8ABA5D7B, 0xD0AD88FB, 0x65C71CFD,
00566   0x97E15685, 0x9189FD83, 0x0A989D8C, 0x6C8B3D8A, 0x4F624821, 0xA5E3C14C, 0x941C0B84, 0x82CA0549, 0xC212E876,
00567   0xAC570C79, 0x250BDEE0, 0xAD8001CC, 0x0B7222E4, 0x5642A9B7, 0x5A404B59, 0x189293B6, 0x4C1B05FB, 0x88B66C70,
00568   0xB52CAEF9, 0x4015C1EE, 0xDE7B53E4, 0x23A4E91A, 0xE2AC3D98, 0xEEEC2BA2, 0xC05D637B, 0xDC032886, 0xA92E0484,
00569   0xAB596016, 0x02EDB2F2, 0x57422B4A, 0x08E7BE52, 0x355F1487, 0xE0D5C814, 0x025E0E71, 0xA72E0D03, 0x03E96E05,
00570   0x6923A1D0, 0x71717568, 0xE0B8B12E, 0x50866CC6, 0x05708803, 0x43C8EA6A, 0x072F4C82, 0x17625648, 0x5A06D4CE,
00571   0x422205E8, 0x75F59204, 0x65453065, 0x67ACB250, 0x1B36ADDD, 0x4A0C6BAA, 0xB69F5F2E, 0xCAAEA429, 0xA5595172,
00572   0x1BA2E015, 0xD93229AB, 0x0002CE05, 0x34BBB1FC, 0x1A5DA78E, 0xC476CC30, 0xF10D56B9, 0x1A4E7012, 0xCCD2C158,
00573   0x1424E00A, 0x2AE94012, 0xEFA62E1E, 0x16842E4A, 0x6D176814, 0x4155A3AA, 0x115A0843, 0x4FD5172B, 0xB4A1904A,
00574   0xAEABC42B, 0x385272CE, 0xB140DA92, 0x11AC4211, 0x9055801E, 0xAC47AAC5, 0xC2B52706, 0x9D68317B, 0x557CC4AD,
00575   0x41C28F25, 0x570B25CB, 0x7050ABC7, 0x370AEE6D, 0xE7575897, 0x8C14863D, 0x40585D78, 0x8111288B, 0xD5C17491,
00576   0xA4DBC02D, 0x4421C00C, 0x8E7F2CA0, 0x46C2362E, 0xD706BB00, 0xAD012515, 0xDE705119, 0xA1A7F8D7, 0x64817D72,
00577   0xCA1CF216, 0x25CE2444, 0x603FBDEC, 0x99E41E1D, 0xAF70A28E, 0xA6C14172, 0x11383D55, 0x62C016E2, 0xEB4AE03A,
00578   0x569401A0, 0xA3841AE3, 0x7A49578D, 0x2B424B8C, 0x9ED8BAC9, 0x542849A2, 0x0472B2B8, 0x5841B833, 0x6A06CD70,
00579   0x7827C9E8, 0x46632716, 0xE532B458, 0x02E5499A, 0xB98B965F, 0xABB8A421, 0x66FEEC65, 0xACF3596A, 0x21F0472D,
00580   0xB98EC264, 0x7542B672, 0x38230E5A, 0xCAD51226, 0xE8A246C9, 0xEE22E44A, 0xE13AED40, 0xC1809282, 0x5A5DC276,
00581   0x164B0C60, 0x0289D486, 0x0100CB0E, 0x54D173D1, 0x56197CC0, 0x2E40C939, 0x0992F648, 0x2C5FF8A4, 0x43B60CB9,
00582   0x0E904EA8, 0xA485C23C, 0xF78B8550, 0x6D7AC219, 0xACBD3E2D, 0x2EB7683D, 0xD8FF58CA, 0x3D28630B, 0xF9C2B15B,
00583   0x61638BA5, 0x54240205, 0x00855AEB, 0xE040E29C, 0x0A7C4B92, 0x50B661D1, 0xA188CDB8, 0x125116AC, 0x9AA54D26,
00584   0xB61A6C27, 0x04DA422B, 0x6EAC5EEB, 0x17612AE3, 0x06C69AC9, 0x9098E599, 0x04237022, 0x0B9E421B, 0x55B4F6A6,
00585   0xAE8A5016, 0xEC9A2215, 0x1F2AC240, 0x46D60392, 0xF35E7995, 0xE2A9F9BC, 0xAC1A8F56, 0xDDABF719, 0x4DC0E0BE,
00586   0x6ECC842C, 0x93E09AB1, 0x58633631, 0xC8B482C6, 0xC56A3F8D, 0x1072BB89, 0x266D64A9, 0x57625761, 0x75C2C013,
00587   0xBB2084D2, 0x76859915, 0x1FCD35DE, 0xF5C373CE, 0xCD60A980, 0xAEC0D330, 0x111428B1, 0x2CEE5381, 0xE890515C,
00588   0xCA3B85F5, 0xC498A46B, 0x2607390F, 0x8317B0E6, 0xDB8A6E97, 0x45570B85, 0x36D81A49, 0xDA92F790, 0x549A04A2,
00589   0x51DC2910, 0xB82D90AE, 0x29AB8C0F, 0x823BCA88, 0xA0ACCE41, 0x01B28815, 0xD1170417, 0x8C566C8A, 0x4A06776C,
00590   0xAC1E99A9, 0x5A02E946, 0x8D545D85, 0x35DACA0A, 0xD90A861D, 0xA930C4A6, 0x6DE3038F, 0xC024A262, 0xCDDDA4CA,
00591   0x27324D20, 0xEAC9D2B0, 0xAA304E16, 0xEB9B6C94, 0x9EB4622F, 0xAD0F1A99, 0xE99A8B3F, 0xD616485C, 0x95C50397,
00592   0x4259D034, 0x4B521D6A, 0x7CB545E5, 0x15C53563, 0x3C8F0E02, 0x2BAC63FE, 0x5E015D93, 0x12F3CF79, 0xA980AE1F,
00593   0x9A1B1733, 0xBB15B194, 0x8893A02C, 0xEF5435A2, 0xB6C6B641, 0x92F3261D, 0xC9FEAD8B, 0xD01040DB, 0x317686F2,
00594   0x67202E56, 0x153864F8, 0xBE3FABF2, 0xF705CDA0, 0xC13892CB, 0xE634D142, 0x9A54ADA1, 0x0A15F177, 0xF834EB9E,
00595   0x39D8AE57, 0x82C1D40A, 0x09370F19, 0x3751638E, 0x0502AE2C, 0x6047F432, 0x1B0B6BAE, 0x232FF702, 0x9A15163A,
00596   0x3DBC828A, 0xD84D8691, 0x0D51560F, 0xEB91A202, 0x135E021A, 0x280B5AFA, 0xCD1D6265, 0xCA94B694, 0x0D432896,
00597   0xCA210A01, 0x7AEA3850, 0x8B73B24B, 0xA0DBB0C6, 0x7E57B657, 0x2EC0D456, 0x0CDCE4BB, 0x49473969, 0x7C16D710,
00598   0x9C2ED10F, 0xB132B5F9, 0x54AFCB08, 0x5582822C, 0x1E891483, 0x450E7025, 0xDE995C34, 0x341EE017, 0xD8B95B6C,
00599   0x81BE452A, 0xBC75765E, 0x0D703027, 0x85E2F175, 0xCF8344A4, 0x0137D929, 0x770B7073, 0x8EAC27D7, 0xC2B60097,
00600   0xCE05F295, 0xC022D65E, 0x0F0F8A10, 0x960445DB, 0x2C63AB28, 0x6F2F79C1, 0x82C45DCB, 0x174623A4, 0xE9D10E66,
00601   0xB0909690, 0x02BCC0DE, 0x4F9BAD61, 0x756C1A5E, 0xC14865A0, 0x64A0E346, 0x719A8AC9, 0x45CC4ADB, 0x821822F9,
00602   0x612AD972, 0x1B12C704, 0x8781410F, 0xF87B7210, 0x697BBA11, 0xD095808B, 0x3520975B, 0x91074FD6, 0x6A14A667,
00603   0xB3DACF36, 0xE5F57502, 0xAF805CA0, 0x07C51DB0, 0x3F561623, 0x98976BBD, 0x79B001A1, 0xA2901721, 0x187ED18E,
00604   0x7F85E14B, 0x906DF2B3, 0x58BCD12B, 0x93180099, 0x80AD7BB2, 0xEDD1A430, 0xC45A1FB0, 0x959DF976, 0xAE5320B7,
00605   0x46BF1735, 0xEB0DD729, 0x53CA2D0D, 0x0425693C, 0x5A9654DA, 0xE2194C91, 0xB6014C35, 0x234FA793, 0x7225768F,
00606   0x0159CAA6, 0x92EA4307, 0x2C5A0C4B, 0x04B8163D, 0x7C36581C, 0x10C42470, 0x8268D6C5, 0xABD4E847, 0xDA3A124C,
00607   0x1B0B1742, 0x6475A18D, 0x72C915E8, 0x12BB1188, 0x46629F84, 0x62B97B12, 0x2A070018, 0xD0F2E7C3, 0x05E20F53,
00608   0x484120CB, 0x9C4D751D, 0x7755DB16, 0x613135D4, 0x08D010CC, 0x2937957B, 0xE4768408, 0xDC224503, 0x4A5D7394,
00609   0xB8648F8A, 0xDB74DB29, 0x0B5CE41B, 0xD571C60C, 0x40B959D6, 0x10D0342A, 0x11089420, 0x97D0D7D7, 0x72D0280C,
00610   0xC13DDFA5, 0xE52980EB, 0x42315FEC, 0x779371DA, 0xF8C4BB0A, 0x5BB009AD, 0xBC556C40, 0x850E66EB, 0x428802CE,
00611   0xA95AADD5, 0xD6B82E6C, 0xA1B86530, 0x65F45649, 0x4D09420E, 0xCBA28425, 0x74857634, 0x22A14864, 0x3BED8869,
00612   0xAE1A5088, 0xE433E12D, 0x058E818C, 0x61362348, 0x46868FCE, 0x052B97FC, 0x29F43DAF, 0x8D0936BB, 0x8A5EF255,
00613   0x17220964, 0x6BADDCE1, 0x78ADC550, 0x08B8CD04, 0xCF9D6A5B, 0xA04B724A, 0x4972859A, 0x65B146AC, 0x942B288B,
00614   0x36926D89, 0xF8E9C9F1, 0x9264D497, 0xC2579D59, 0xC08B0015, 0xEED8423A, 0x1840D665, 0x550A1381, 0x6DC8C6BA,
00615   0x08D1F283, 0x334B2243, 0x2F57ACEE, 0xD5D804B6, 0xC73207C7, 0x51D27078, 0x3E706834, 0x9F0AE845, 0x3DD9E8C4,
00616   0xC6A2DBAB, 0x5B85B6B0, 0x4E81CD8F, 0x997B4506, 0xDF6DAE1C, 0xD8F9EB61, 0xF2ED5826, 0x026D00EA, 0x8AD58530,
00617   0xBB5C2EC5, 0x59557D20, 0x2292D12C, 0xF5D569F1, 0x187C2BCD, 0xA4B5FCA4, 0x28F85DC5, 0x327281EC, 0x952A0028,
00618   0xAEE7ABB0, 0xFA2D089A, 0x8540BA1B, 0x76DC1C32, 0x04CD6EC0, 0x09AC4639, 0x86ED761C, 0xDA596843, 0x00F0FA2B,
00619   0x275AF3C0, 0xE2C95002, 0xAD5BE2E9, 0xA4252D4C, 0xBB6461D7, 0xA098C24B, 0x60C75B80, 0x13414471, 0x66591242,
00620   0xB403B206, 0xF9041E14, 0x4E20A1C2, 0xAC809A53, 0x285D2ED9, 0xD949C273, 0x2C7735BB, 0xDC255831, 0x73454C86,
00621   0x214B2D6D, 0xD953DE35, 0x27513112, 0xECE7C8B5, 0x28B33491, 0xC1B0BA49, 0x572532AB, 0x540BA613, 0x4AB6D8F7,
00622   0x53AB5098, 0x23B1B11E, 0x8A2F5C1F, 0xB8F58D3C, 0x692F6389, 0xDD014A0A, 0x380F022B, 0x2569C830, 0x2DDB2669,
00623   0x4BBF4281, 0x3BC34A84, 0x449FCDAD, 0x14006B75, 0xEE4F4B2A, 0x4A77516A, 0x15B16F1E, 0x116E293C, 0xBD30907D,
00624   0x859C65A4, 0x5C9C885F, 0x430145D5, 0x2A6A2A6B, 0x04AD3114, 0x04ABC5AA, 0x4D0CA883, 0x23801037, 0x602C7C97,
00625   0x519A506F, 0x447D0B07, 0x0549C94A, 0x026939FC, 0x02B88195, 0xD8CD031A, 0x3DA8B5B8, 0x214220FA, 0x1B097D74,
00626   0xC35A0842, 0x8483FD72, 0x4D53BFC4, 0x50320A0F, 0x3D701303, 0xF2B3412E, 0x501B8368, 0x4E174842, 0xEAA12F12,
00627   0xC921244D, 0xE2EC3CDC, 0x883AD75F, 0xA463E5D1, 0x1B7704E4, 0x8D2495CC, 0x285D2529, 0xE50D5665, 0xD84D5A69,
00628   0xBB57E915, 0xC6580814, 0x373E1403, 0xCC6AE5B9, 0x0D72C82D, 0x5628846D, 0xD8F8B936, 0x0488E895, 0x6CBD5B75,
00629   0x3025C778, 0xB79E5ED0, 0x85B5DC32, 0x8A9AE096, 0xBF2DCB95, 0xCD358BB5, 0xD876A5B8, 0x1EC4EB84, 0x2C845CD0,
00630   0x03A11000, 0xF5F5CB18, 0xB7B88C00, 0xEA6B8111, 0xEE44855C, 0x24D5D846, 0x741D6EA5, 0x1292F76B, 0x8A3AED70,
00631   0x13352248, 0xA633C478, 0x8531A655, 0xE2D57A18, 0x1E31A403, 0x51C4F1C8, 0x2812BA07, 0x29C5D908, 0x1C5DE2F7,
00632   0xB3A44486, 0xC55E0C55, 0x2541AA68, 0x6EE5C21D, 0xCCD02311, 0xC76B4719, 0xC1440483, 0x1CE00744, 0x498EE497,
00633   0x3994334E, 0x161480EB, 0x177D9F20, 0x5094209D, 0x02636417, 0x5EF1AAF9, 0xD5126725, 0x5C45C733, 0x49D95B75,
00634   0x8762E12B, 0x416DD610, 0x856C6524, 0xB0AA6292, 0x0088B6B4, 0x6699098D, 0x715A312E, 0xC0E0F00A, 0xEDD8AE70,
00635   0x385C1EF4, 0xA85D5950, 0xC81BC55A, 0xC5D5125C, 0xBB27BB5D, 0x57109073, 0x120C0461, 0x30D8177A, 0xE8BA86F2,
00636   0x9B20032F, 0x9A1D76C1, 0x95C74E98, 0x8F640BC6, 0x5E83640A, 0x15ECC569, 0x2E145CB9, 0x41EBD36C, 0xBDD9084B,
00637   0x4221B1F8, 0x33E421FA, 0x399ADFCD, 0x0AD92D29, 0x0A0E1727, 0x01B5FB64, 0x2F26919B, 0x185DF31B, 0x0C1EFF05,
00638   0xCBC72055, 0x3068ED37, 0x77B0E494, 0x4803D9A0, 0xAEAD068B, 0xA50CC252, 0xE4986E22, 0x5F082135, 0x365AED76,
00639   0x17D75C2E, 0x81A4BEE0, 0x0DCA81CA, 0xC635CE5E, 0xFF5D98D6, 0x191370C8, 0xBD910670, 0x216132D0, 0x690A072C,
00640   0x44D0EBB5, 0xF648155B, 0x4AAEE0C2, 0xEB3C247C, 0xF77C0F59, 0xE2D09439, 0x9509705A, 0x5772E574, 0x33E0ED70,
00641   0x64E52010, 0x7B70F4BB, 0x0A46A396, 0x583BE35B, 0x20871711, 0xCC196B81, 0xA44353AF, 0xB3B296C9, 0x70B69EAB,
00642   0x51BD0F94, 0x8B39CA86, 0xA90A222B, 0xA8E56DAA, 0x6C252742, 0x2D221080, 0x2680862E, 0xC0F285D9, 0x7AB6A685,
00643   0x09D05450, 0x406D7EBE, 0x84442C10, 0x8383F0BB, 0x284409E5, 0x10C4619E, 0x551C4F12, 0xBE22CE17, 0x8C006290,
00644   0x7F954439, 0x7598A165, 0x87B16508, 0xAD0B3341, 0xEE7C484C, 0x0D38333C, 0xA3298383, 0xA2EECADA, 0xCD3108F4,
00645   0x2BCB6E20, 0x18FB0458, 0x8E04D2B0, 0x699BB0E2, 0xB6CDBBD4, 0xC472B47A, 0x397D0A18, 0x421775CB, 0xE34408B5,
00646   0x0558EEA5, 0x602BF1BC, 0xB994174F, 0x74137226, 0xB0534222, 0x2C16A332, 0xB55E869B, 0x528DF2D3, 0xFA120EB4,
00647   0xC295D462, 0x934B75BC, 0x459B60CB, 0x04628424, 0xBA800748, 0x40900A01, 0xB2DCAA07, 0xDA584CDB, 0xA1BA5F89,
00648   0x568E6DA3, 0x9823090C, 0x8E8B1A01, 0x489A7274, 0xD2423D98, 0xD2E0D5C4, 0x05401125, 0xB180B6C5, 0x8586AE2E,
00649   0xB05B2974, 0x4BA03D46, 0xC4875290, 0x983B342D, 0x1A113FAC, 0x98A8164A, 0x11239764, 0xC0009325, 0x98E86375,
00650   0xAF5C2144, 0xB56C1C2E, 0x022C5D6B, 0x96CAEC24, 0xE78B0000
00651 };
00652 
00653 
00654 /*
00655 ** This Table is for GBK!!
00656 ** Each Hz have 9Bits(0~512) to indicates Yinjie Code.
00657 ** This Table was seperated to 2 party: [0x8140 ~ 0xA0FE], [0xAA40 ~ 0xFEFE].
00658 ** Both part include 0x??7F
00659 */
00660 static unsigned int GBKHZCODETOYJ[] = {
00661   /*
00662   ** [0x8140 ~ 0xA0FE] (0xA0 - 0x81 + 1) * (0xFE - 0x40 + 1) = 32 * 191
00663   */
00664   0x4B4C2BDF, 0xF650C26C, 0x4884AC2E, 0xA0746A11, 0x126C1467, 0x8E23B2EF, 0xFC035C46, 0xFFDE27C1, 0x6DC6AC5F,
00665   0x46FFFFE4, 0xA9B7FFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFB4DB3, 0xFFFF6A18, 0x3FFFF11F, 0xFD766E30, 0x2ED67704, 0x83026DFF,
00666   0xB3C96546, 0x628400A0, 0x39B7D811, 0x76FBA8A1, 0x5E4F63A1, 0x3FF57028, 0x48B744FF, 0xD7C4C7A3, 0x004C5429,
00667   0x98448AA2, 0xA45D6CB6, 0x590C55C8, 0x5957A59C, 0x8A4EAE5C, 0x1665500A, 0x29EE3B2E, 0xB9C47791, 0x5C0AD563,
00668   0xBFD7DCED, 0xDB159F2D, 0x0A063DEE, 0x1361764C, 0xC0C1CB85, 0x2020D988, 0x7ADA2806, 0xD7E15360, 0x49F8C760,
00669   0x281519C1, 0x23C20CDD, 0x0B0F5926, 0x9532FA9A, 0xE06DB8B2, 0x6CE025C9, 0x4D7A2617, 0x5AB2D171, 0x24947540,
00670   0x71A29182, 0xD1662860, 0xBA4712A9, 0x934A884D, 0xAD61A8DD, 0xABB3836A, 0x76B9702E, 0xAA1048B8, 0x147DE95D,
00671   0x2ED7ACC4, 0x215E514D, 0x2541D850, 0xC0F1895E, 0xD60ABB58, 0xC5C29CA0, 0x491B6E11, 0xABAACA60, 0xC613FE63,
00672   0xA4CE18E3, 0xB1B591ED, 0x003022E5, 0x4892B653, 0x08BD932B, 0x10449C18, 0x2EB88E6A, 0x8590D6B9, 0x6C16E42D,
00673   0x4345C5E3, 0x7AC5D825, 0x48B61647, 0x95B280AE, 0x6A942109, 0x81562405, 0xBB1A30B6, 0x5D6CF8B0, 0xF1741B94,
00674   0x65212E16, 0x2B505898, 0x1AC95381, 0x57C44942, 0x4F259457, 0xAEF1573D, 0xE4D0C022, 0x50CEA89A, 0xECBD0C90,
00675   0x0C0C63E0, 0xAB0C56DD, 0x40965B4A, 0x81242DEC, 0xD215558B, 0xC3384064, 0xF06976C6, 0x40260354, 0x59CF1D07,
00676   0xB610A50B, 0x50503D14, 0xAF58B0A0, 0x55F53DC8, 0x939A97A2, 0x11951110, 0x51522936, 0xC005A282, 0x82102681,
00677   0x1A218508, 0x82C57D1C, 0x505984CD, 0x35FAFB36, 0xDE8A42C1, 0x0B39600C, 0x7AE09172, 0x8A2E03C4, 0xFFFD0C31,
00678   0x444B6F61, 0x70880A82, 0x3013A9C0, 0x28A81322, 0xB8E38437, 0x452A55D2, 0x84124207, 0xDF32925B, 0xA9D5162C,
00679   0x56D1EB0B, 0x7188A21F, 0x3840AB57, 0xD7C760A6, 0xD8AB6BDF, 0x2CA4D268, 0xA0525329, 0xA2AD936F, 0xFFFFFFFF,
00680   0x9A12BFFF, 0xF4055DA8, 0xB09C1CE9, 0x3FF425C1, 0x883BB631, 0x0348C352, 0x31899634, 0x59EE3FFB, 0x83266CC8,
00681   0x47273FE5, 0xDB132682, 0x613E3C4B, 0xACD80A1A, 0x4EC6A79A, 0x51707249, 0x82E20156, 0x8619D9D1, 0x1C949E8A,
00682   0x59D74945, 0x52AA3863, 0x932CB4B2, 0x8592CA4C, 0xC0FC4F9C, 0xE2435424, 0x0848841D, 0xD5920AD2, 0xEC288ACD,
00683   0x5A654208, 0x944CBC50, 0x661AA889, 0xE5344879, 0x164A5F5F, 0xEEE254B8, 0x986A2556, 0x95C5100F, 0xF8D70661,
00684   0x048B9784, 0xB43212D8, 0x8325932B, 0x86A9AA18, 0x72011A8D, 0x0515046A, 0xB5ED2F4E, 0x1A8FB8BC, 0xBABD1CB5,
00685   0x370A8DC8, 0x64350D08, 0x86436505, 0x18764AB7, 0x2F6B4526, 0x96594B86, 0x5DA0A947, 0xA70D354B, 0x0B454289,
00686   0x5925D146, 0x2668B951, 0x744BA3E0, 0xEB90A09D, 0x26CA24D9, 0xD8970B55, 0x6A6AA95C, 0xBE66C844, 0x38AA1760,
00687   0xB8220AA8, 0xF24A3876, 0xC1B55A97, 0x4AD15C3E, 0x16914682, 0x7FE0D2F9, 0x7EE0F647, 0x510C6503, 0x38E51A67,
00688   0x6C236E08, 0x74A9F214, 0x55828614, 0x27CBB1B9, 0x023B372B, 0xD5F2925A, 0x35215D01, 0x5B0D16A6, 0xF0866D5D,
00689   0xAB55AC42, 0x8172E8D9, 0x5DB12240, 0x708988BA, 0x50885121, 0x0A15D8FD, 0x631802B5, 0x90B17FF5, 0xBFFE0B6B,
00690   0x9B30E913, 0x2A6620AE, 0x1ABBAB48, 0x88A021BA, 0xD6AD14A9, 0xD4D6CB65, 0xDCCEB384, 0xC2BFEAB2, 0x5A042E17,
00691   0x0B804753, 0x73581638, 0xAD56A164, 0xE84AC468, 0x3E6A848B, 0xBFE7A663, 0x0E4C8412, 0x5BDDC83A, 0xE8C20C63,
00692   0x0A140F55, 0xC6A0E094, 0x7A312457, 0x46363402, 0xB888BC8B, 0xA6B49AC8, 0x066C8F7A, 0xB357F0E2, 0x14DB2C2B,
00693   0x175C05CF, 0xC0F1A05C, 0x751CA48C, 0x1537F034, 0xBB6D3B1C, 0x87354FF8, 0x52815F41, 0xC00A6502, 0x345E7161,
00694   0x4F1AA880, 0x2B41A953, 0x4D3D5D47, 0xEDEB27FC, 0xEB775BFF, 0xD87863B5, 0x7D520554, 0x01598B29, 0x5174E73F,
00695   0xBA9A4D20, 0x639DC10B, 0x4F1DD595, 0xB0915DF8, 0xA04A8010, 0xA0DFF33F, 0xFFFEB054, 0x4B7FFFFA, 0xC22A0053,
00696   0x81809124, 0x4BB5254D, 0x5D00B9B1, 0xE422805A, 0x0751AE56, 0x48C69804, 0x0077540F, 0x03446762, 0x840320B0,
00697   0xAFC1CD57, 0xF382FBFE, 0x42480A3F, 0xF43010EE, 0xED90CB09, 0xEAB76BD5, 0xB9947CBC, 0x9FCEC841, 0x7D605767,
00698   0x4013DC2B, 0x0BB4805C, 0x88B60A01, 0x617B9D62, 0xE5FF057F, 0xE0869A45, 0xB8EC2D91, 0x5D0CF626, 0x0098E517,
00699   0x34A10115, 0xC8160D53, 0x54FFCB3F, 0xF1EFFB52, 0x060D022B, 0xE5590685, 0x09102F1E, 0x98E84170, 0x0D857009,
00700   0x3E204E0E, 0xEAFDFC52, 0xFD1D300F, 0x85EA198E, 0x3C88171F, 0x5830E150, 0xB9087EB0, 0x9D4BB041, 0x88A0776A,
00701   0x28624262, 0xE4085C6A, 0x211DDD94, 0x95D801D5, 0x5F3640DC, 0x6D4E192D, 0xB2E4391D, 0xFFC96D74, 0x0D885D77,
00702   0x00DD0D77, 0x62C0F4F0, 0x4E1E58DE, 0xF71C438C, 0x8473A020, 0xCED6F27B, 0xDC608445, 0x0A6D4C5A, 0x42E50209,
00703   0xBAB86E27, 0xC629EB20, 0xAD5A9C9A, 0xED0B62B5, 0x72B7680E, 0xC58FB7BD, 0x818B5D27, 0xA76D828B, 0x97FD4B40,
00704   0x020E0FFF, 0xFCD38408, 0x15568A04, 0xEADB82F8, 0x2F28FFE0, 0x50C50CBA, 0x9DC3FF5B, 0x206E2E2A, 0x8256EE8C,
00705   0x7C5E46A8, 0x1281C29B, 0x4F384362, 0x870A09C2, 0xE27F39AF, 0x4E034AC5, 0xDD1E9D7F, 0xDDEEF6BA, 0x853E9E28,
00706   0x5E206E0B, 0xB5DDAE9F, 0x4C7FAE53, 0xE8EBB40A, 0x059E1E40, 0x6BD2F70B, 0x410B94B5, 0x5C20C584, 0xD548B00D,
00707   0x45909168, 0x41722C0F, 0x4347650D, 0x541465B4, 0xB6B9849A, 0x2D2055A6, 0x5CBA7CFF, 0xE50083A7, 0x9B350876,
00708   0x5D0785D7, 0x13D9371E, 0x5D36DB89, 0xE6E135B6, 0xC537091E, 0x872921E1, 0xD00564AF, 0x820B805B, 0x85C40567,
00709   0x1B418184, 0x2485D122, 0x85212A11, 0xE8AC82C8, 0xFA14465B, 0xC845047C, 0xA20F5647, 0x2F45A9B1, 0x79268416,
00710   0x18821284, 0xF9B6509B, 0x004701D2, 0xEA36EA18, 0xC376281A, 0x55856B5A, 0x8C05346C, 0x53C5A7F0, 0x6ABCE19A,
00711   0x04DD9888, 0x976004CD, 0x84BB200A, 0x16E04879, 0x8C29A9BF, 0x8B39544A, 0x28F2611A, 0x219F8AB4, 0x3A009956,
00712   0xB4575089, 0xFB95D127, 0x289B326B, 0x42D25C13, 0x2AAD7B02, 0x2FA4D165, 0x73276AC9, 0x004CF6C4, 0xA566C4B5,
00713   0x392A052F, 0x6060B172, 0xB9772198, 0xCD0A84F1, 0x700F0D10, 0xB1C94220, 0xB329FF42, 0x1C2068A2, 0x108ED940,
00714   0xC140AB19, 0xC820A25E, 0x057FA7C9, 0x25582138, 0x48429A93, 0xC9F4220B, 0x48B080A1, 0x0E6DF974, 0x30120604,
00715   0x4CD3DEE4, 0x443DBC26, 0x3B53A38F, 0xC3C87C0A, 0xD4A7AE80, 0x6D63D8CA, 0x2956A15C, 0xDB285583, 0xF2DD6F1A,
00716   0x56ACC516, 0xAB62AC0B, 0x568FE6EE, 0x0C1CBE6C, 0xF8A33E59, 0xD4737619, 0x3A6F7034, 0xA1CB38C0, 0x74AA1AB4,
00717   0x12D96C4D, 0x842D5988, 0x2B83FFCD, 0x10064320, 0x597F3598, 0x81741A20, 0x37FF7942, 0x814A2427, 0x9A3D6444,
00718   0xB69FD262, 0xE05A00AE, 0x45B50300, 0x95A38D70, 0x08875793, 0x6F2879B1, 0x61060D5D, 0x8AC8F024, 0x6BA44D5F,
00719   0x2AA10F43, 0xB2EA2CE3, 0x59CABBCE, 0x995BC970, 0x5C90CDDB, 0x1A9632C1, 0x67FF5625, 0x8173D8F6, 0xADDE9D5F,
00720   0xB8141A00, 0xD9A140ED, 0x672A64D9, 0xA072EAD3, 0x070E78DB, 0x5841E474, 0x4892842F, 0xD80FA8F3, 0x42190CDE,
00721   0xCA64ABE7, 0x936A44F9, 0x6C672C9E, 0x850BADB2, 0x68843742, 0xE4C7A1DC, 0xC45B6261, 0x975A4971, 0xC0E29364,
00722   0x6B5D81AD, 0xACA1CF36, 0xFCA8D7EB, 0x96CAE006, 0xD97692AB, 0x51D3D805, 0x7F3C495C, 0x804A0B86, 0x507C288E,
00723   0x0B2D2C33, 0x880204AB, 0x5B6D508A, 0xE57A4B76, 0x168B45A2, 0x889643E1, 0xB14D7118, 0x0E0BABD0, 0x120AE36B,
00724   0x472B4895, 0xF3E9F479, 0x6E6B0E10, 0xB4EBB560, 0x8516630E, 0xDB70640D, 0x6E043765, 0x975124C7, 0xA65500CA,
00725   0x015CAD08, 0x9AC64E13, 0x36B113D5, 0xEC487495, 0xF158AA08, 0x4F88904F, 0xFECF4E37, 0x0C6DD778, 0xAC5D6AC6,
00726   0x78811803, 0x08364AEE, 0x898AB22C, 0x92870510, 0x10A86C02, 0x5EF704E5, 0xA185704A, 0xDD1BA6E4, 0x55403473,
00727   0x54E40F87, 0xC0236D80, 0xFA34D711, 0x04FC6B2E, 0xBF5F682C, 0x55E7D371, 0x072967B8, 0x1F6BAA28, 0x85B05088,
00728   0x63154AA8, 0xAB81DD10, 0x559B4AA0, 0x6AF8458D, 0xC049B805, 0xC02DF71B, 0x008A3045, 0x07AECFB8, 0xAB98A76C,
00729   0xA0DC82F7, 0x86503669, 0x646E92D6, 0xB7753DB1, 0x68886FA9, 0xE05729E2, 0x04FEC956, 0xABED8385, 0x3A418134,
00730   0x92D06EAD, 0xD95B143F, 0x02B5B770, 0x6AD3E84D, 0xAAE1B92E, 0xE2A9B42C, 0x5ADD7045, 0xE772E7A9, 0xB5C29536,
00731   0x16A30CF6, 0x1C58F5E2, 0x8064A702, 0xD7CBBC1C, 0xED924338, 0xC247FFFC, 0x1A6CE345, 0x38E93760, 0x4A81C68E,
00732   0x831F26CE, 0x378D62C4, 0xA040A46E, 0x17004C18, 0x5E092CAF, 0x09AFDCD0, 0x512E879D, 0xD8E704D1, 0xEA10A653,
00733   0x9C0A580B, 0x1AFD7D47, 0x5758B0EA, 0xF57ABDB8, 0x9EA2CA98, 0x0D351301, 0x82BA0D44, 0xD248B36C, 0x9589BB5D,
00734   0xFFB0970F, 0xCA415C5C, 0xBA0ED891, 0xC9058A42, 0x715D4255, 0x2BEAD280, 0xF5027A89, 0x57005341, 0x8FFEF007,
00735   0xB700EB88, 0x92809AAD, 0x02802271, 0x58AB6A38, 0xC3697EAB, 0x6948E2ED, 0x4DEE0450, 0xC29FB4A5, 0xA0B9F9FF,
00736   0x04536D20, 0xE3B0157C, 0x502E9197, 0x2512997E, 0x1770694D, 0x805583FB, 0x255A8424, 0xD62EA695, 0x95B91050,
00737   0xB10521A5, 0x96C2B6EB, 0x5F8A8F66, 0x82DA7998, 0xC55EB8D7, 0x151FF4A5, 0x7E182FA0, 0x2CCFA8E5, 0x333546A3,
00738   0x119A6D60, 0x85EAF568, 0x4FC9DC49, 0x273C9D60, 0x1A8911A4, 0x09371C1D, 0xFD01761E, 0x166136DA, 0x45C32846,
00739   0x2865D28B, 0xAB6318E6, 0x843FD318, 0x976C229D, 0x12E1B656, 0x30826952, 0x5E0D00A7, 0x936BB5A0, 0xC0F22A89,
00740   0x00AD6B89, 0x60611205, 0x747087A6, 0xD1C93611, 0x0E884A8A, 0x0841723D, 0x3D702814, 0x010330A8, 0x188F103D,
00741   0x1ED76ECF, 0x45BD803A, 0x1383222D, 0x8A9C6AC5, 0x628A27E2, 0x5106EB72, 0x22DC9097, 0xDC2D2D8B, 0x7DBEE0E1,
00742   0xAFA11129, 0x73710809, 0x88AC4547, 0xAB444DDA, 0xF1718BA2, 0x55A6E5BA, 0xDCF55D47, 0x0A2E4A2B, 0x6362162A,
00743   0x112EC884, 0x470DB2D9, 0x6C515B0F, 0xE80458A9, 0x65FF7FBF, 0xFFF09CA6, 0x3EE08A95, 0xC2FFE5DB, 0xD11DC258,
00744   0x77E50F83, 0xB1D34026, 0xD0B85C1F, 0x90147C5E, 0x753D8264, 0xA6D0D1D1, 0xB9F98E43, 0x55875054, 0x212CF793,
00745   0xB3D61260, 0x87E118CE, 0xF1A23250, 0xB4740E56, 0x080F3806, 0x9A408458, 0xA3287C06, 0x8371CC98, 0x20A0B0C8,
00746   0x040C1983, 0x144D7D4E, 0x86091810, 0x94CBF9B5, 0x8B06275A, 0xC0C89CDD, 0xAC3D4DB8, 0x6529594B, 0x0D3CDC9D,
00747   0x61DD4281, 0x216A984B, 0x269C41EE, 0xCCB9386A, 0xC0574694, 0x0DCB596C, 0x9F281483, 0xA351AB8B, 0x88E97370,
00748   0x18D3E4B0, 0x2658A6B8, 0x5436FFD3, 0xE0D81A9D, 0x62B9425C, 0xABF4CBA2, 0xB6993E21, 0x3F502D54, 0x09611CD6,
00749   0xBEDC0A71, 0xF29CD884, 0x7CAE1090, 0xE059A242, 0x885D217F, 0xC5592B82, 0x3E636845, 0x9171C874, 0x3BD81B32,
00750   0x1DA18C65, 0x406A710C, 0x10B08ECE, 0x0873D324, 0xE1564821, 0x1728140D, 0xC2E170BC, 0x5E2B36CB, 0xB0B88B74,
00751   0x658B8275, 0x342656AE, 0x425A176A, 0xF5DAA0B7, 0x288B0FE5, 0x03FFF426, 0x503F9653, 0x58912869, 0xB2141C5D,
00752   0xAC022BB9, 0x3078B87C, 0x2D080BC5, 0x76E40B19, 0x6F0F04A3, 0x95512239, 0x7E246080, 0x4D96455B, 0x9336B35C,
00753   0x425750B5, 0x60FCE200, 0x23A093A0, 0x482B2A86, 0xBE74475C, 0x012C77A2, 0x380ED8A5, 0x9A442302, 0x111AEA5D,
00754   0xAE836DD6, 0x80F84901, 0x6706CE2B, 0xB42BA343, 0xFF36AEAA, 0x4CCA168E, 0x52C54A23, 0x1D4DD004, 0x4494F909,
00755   0x408BAE16, 0x535ACC5D, 0x3085DE1E, 0xC3E40D85, 0x8774FFA3, 0xC1B789C5, 0x3D139059, 0x9D60B480, 0xA40ABAC2,
00756   0xB81E45B5, 0xC56AA03F, 0x7056B60A, 0x15C0F8F8, 0x52C7569B, 0x0D9004DD, 0x257B5D4A, 0x1BDBA4E3, 0x8636AC8A,
00757   0x4229ECE7, 0x6478EE90, 0xE11B20AC, 0x6508D611, 0x0D741F36, 0x2F2461BC, 0x20340E41, 0x6126C0AB, 0x4560C758,
00758   0x06DA0FEC, 0xABA1D879, 0x71163112, 0xE9700C16, 0xD8ECC247, 0xAE50C33D, 0xE64500B7, 0x49900843, 0x4A386ADD,
00759   0xB124F277, 0x40CDAA68, 0x1349D750, 0x574B6AB4, 0x3344B88C, 0x68359671, 0x9C32F969, 0x1C05C170, 0xB85C46CD,
00760   0xC7534093, 0xC36432FC, 0x8D57BBA4, 0xC8AB8AEA, 0x61506140, 0xA6503176, 0x41708F80, 0x402ECFC5, 0x887EEA2F,
00761   0xCA5345B0, 0x0853D815, 0x08440B95, 0xEFC51204, 0x5BFFB1DC, 0x6BB5D145, 0x089E4D94, 0x24034882, 0xA96152A9,
00762   0xAFB35635, 0xC0BA4043, 0x5FA14D5E, 0xF70AFB5C, 0x774245C9, 0x909583FC, 0x1A0C8E0C, 0xA66E5705, 0x9C89227E,
00763   0x00DB1495, 0xE175DAE2, 0x3A640059, 0x04D42341, 0x4EC71865, 0x1D831B68, 0x4F28A150, 0xDD4BAB56, 0x60B50228,
00764   0x531FAD10, 0xF142111C, 0x6C992BDA, 0xCC9A1A40, 0xC261BC18, 0xC2E49230, 0x590B9451, 0x6346A634, 0x35DAD87C,
00765   0xC69F0F90, 0xA3E1F0A1, 0x36A43108, 0x88CB85C2, 0xD9090B15, 0x62F7BC71, 0x0AB89D30, 0x4D04C2E3, 0x1D708112,
00766   0x134090B7, 0x60257600, 0x94205B14, 0x20E34564, 0xD378830E, 0xF2779AB3, 0x51FC5D02, 0x812FF790, 0x9631AC05,
00767   0xA264B176, 0xD3B37664, 0x2E7A2158, 0xD0A18A17, 0xFF8B79B5, 0x2042E031, 0x091CA480, 0xC08F0E23, 0x38905D62,
00768   0x0D2040C4, 0x63693C9E, 0xE5C918D1, 0x0496A2CB, 0x16B92324, 0x1648EB5D, 0x7EED3D09, 0x99A902D9, 0x6A698CE5,
00769   0x470210D2, 0xF5F2144C, 0x59442345, 0xC262EDFE, 0x716F4855, 0x82989B7E, 0x3173279E, 0x822B1568, 0x34C99AC7,
00770   0x0A0F57C8, 0xFBC49859, 0x4F05C444, 0x35B800B6, 0x42BD8398, 0x48482804, 0xE204B4B5, 0xE4D606A6, 0xAA0E5E47,
00771   0x0B04A903, 0x04CBBD12, 0xCE333224, 0x2F676219, 0x348D435B, 0x1AC7A15D, 0x602CE19B, 0x49B256A4, 0x003ADA7F,
00772   0xB65F11C9, 0x7421094A, 0xA5162369, 0xE81328BE, 0xBE854309, 0x8156EAC7, 0xFEB38432, 0x9A20D154, 0x18C2572B,
00773   0x6B820A16, 0xE1EE51CC, 0xA584D7D1, 0x4CC287FC, 0x6D2F1CA2, 0x40EADA21, 0xF1AB543E, 0xD645B34C, 0x9141D90B,
00774   0xC5D71C29, 0x58AC7451, 0x2C468BC6, 0xA702C908, 0x4D26578B, 0x45C6C5CA, 0xE3085F18, 0xE2C5B433, 0xEB550E6E,
00775   0xB9013282, 0xB6105D38, 0x2E64D405, 0x4284D03D, 0x0F6E3440, 0x90810549, 0x3ABF1937, 0x40AE15F1, 0x6B60F46D,
00776   0x1CB79662, 0xD40A2108, 0x191D8A02, 0x62B4849C, 0x165DCF54, 0xC2906271, 0xF5114042, 0x56D0D746, 0xBAE73D70,
00777   0x0A0E1083, 0xC9122D12, 0x9F1DD890, 0xA04475BC, 0xA0C864A1, 0x2823053A, 0x3ADEE6B7, 0xDBDBA7C4, 0x4845C663,
00778   0xCA224DAC, 0x9435894B, 0x420349D7, 0x2AD88522, 0xDAAB0AAE, 0x444DEAFA, 0x455AA53F, 0xDC972B78, 0x140A04A7,
00779   0x435C98C2, 0x8B908AC4, 0xE15F3199, 0x22EFF889, 0x5ED65691, 0x2A83C442, 0x9D5A6E37, 0x212D496B, 0x81800EFD,
00780   0x22270B0D, 0x13B06862, 0x63B3A205, 0x99227DD8, 0x0D6727B8, 0x4884FB82, 0x5D1084A7, 0x5849F6DA, 0xF3340201,
00781   0x2164A70B, 0x177596E0, 0x8897A232, 0xE4B57835, 0x5B61B0DA, 0x60100486, 0x33FE07BB, 0x29EB1354, 0x2A16EC88,
00782   0xA512AE30, 0x3856373D, 0x9ECF2296, 0x79E18933, 0x2E283A3D, 0x16BFF800, 0x356A5D2B, 0x22F1F709, 0x8A1BFF94,
00783   0x2ABE4AB8, 0xD4FCAAEC, 0x844220EC, 0x54AA090A, 0xCE28B6CD, 0x99ACDA90, 0xDEB80A03, 0xA266A7C2, 0xB1BAD058,
00784   0x831F2D97, 0xF2B4D11D, 0x6D095A1E, 0x9925A1D5, 0xA00EB2A0, 0xB09362B9, 0x1BFE4900, 0x84806B75, 0x0D2A6C80,
00785   0xB42893C8, 0x8456529A, 0x7A2FD80E, 0x7FF48D7D, 0x4796AECD, 0x72190399, 0xD6AD49CF, 0x6232D2F6, 0xED749793,
00786   0xB800AACB, 0x314D5EC2, 0x57335C2F, 0x281B3B36, 0xDF7225D6, 0x20EC46B2, 0x1ADA37B7, 0x4B1FE884, 0x998AB429,
00787   0x801D6D8A, 0xD4231EF9, 0x623AB403, 0xEDDC7204, 0xE7681A2C, 0x6848B7D2, 0xCEBB7042, 0x200756FB, 0x7AB6854D,
00788   0xB095E698, 0xF3ADC25F, 0x6497A201, 0x28BB6006, 0xDF17642B, 0x458A1237, 0xFEDC835D, 0x4556EBE5, 0xDCBA876C,
00789   0xCBDE2E07, 0xC9C0666B, 0x820BD9D0, 0x37182961, 0xEE075A15, 0xFFEE8A52, 0xA11ECE40, 0x54A0172C, 0x255C6AA8,
00790   0x54ADDF73, 0x8FFC480A, 0x4F1EAB4D, 0xC8D068B4, 0x3D178157, 0x2B96A2AE, 0x0CA75321, 0x30C5D702, 0xF99EA687,
00791   0x97D591AC, 0x392DDC14, 0x49810DFF, 0xE4D3ED8C, 0x60309356, 0xD1484620, 0x340658B8, 0x175AC7CB, 0x592AC76E,
00792   0x2863EF38, 0x89A90973, 0x266B57C3, 0xD5D35825, 0xA162B7DB, 0xE6CE1069, 0x3C5CA53B, 0x01CAB951, 0xD07ADA5D,
00793   0x9C4C64D3, 0x46B5D08D, 0x8B1D9A42, 0x8042E814, 0x9E0D0D49, 0x72E0A2B9, 0xAC4D6E46, 0xAD58CAD8, 0xADFBFF74,
00794   0x85C03257, 0x0B06495A, 0x1E4A04A2, 0x4068904B, 0x0630B807, 0x90D88299, 0x4EEA5433, 0xE355B71B, 0x84D8BB17,
00795   0xA4276112, 0x0B493C6C, 0xD1BD7FEE, 0x4895AE36, 0xD51D1602, 0xA98A4458, 0x4C171AAE, 0xAA16A598, 0x05652260,
00796   0x94426EAB, 0x77B66C84, 0x8F135F80, 0x80D211CF, 0x29120521, 0x8FF56762, 0x169484B0, 0xAE9041C2, 0xC49A004A,
00797   0x835C91C8, 0x2CF0A2B0, 0x8B56FFC2, 0x55E2DD13, 0x28A657C6, 0x95B00092, 0xF43F0280, 0x058503E2, 0xB8281082,
00798   0x14DF95B7, 0x6BB1A4DE, 0x4930D5C4, 0xA55168B2, 0x0177B65D, 0x91F70894, 0x033C5D53, 0x49F0A581, 0x641DBB56,
00799   0x5C9D5123, 0x0472385A, 0x234D9401, 0x59EC1845, 0xEC47188A, 0x58E7D431, 0xBABA3D37, 0x113290BF, 0xF974CCF6,
00800   0x97DC2684, 0xF2EA06B0, 0x85C21CEE, 0x0FDB5DB1, 0x0D763B56, 0xDF00DB71, 0xC2CF1CB6, 0xA96D80B4, 0x0A8912A2,
00801   0x92956A68, 0x469310F8, 0x7CA65DAE, 0xA1FB45B7, 0x24F82322, 0x6DE37BB5, 0x618C4242, 0x2262C805, 0x542EC136,
00802   0xA1566683, 0x17BA16E0, 0x2809BB19, 0x26943502, 0xDD2DBBE0, 0xD9D2842D, 0xB9128030, 0x40981778, 0xACDB2959,
00803   0xA6456878, 0xC92CD52F, 0x5DFF9A60, 0x06295BC6, 0x88631B91, 0x1CC84340, 0xB55EC618, 0x9873D538, 0x25B48885,
00804   0xCA0F56F2, 0x0231B95E, 0x81BA408E, 0x05F2FC2C, 0xFB2311BD, 0x854873E1, 0xFCDCE1B8, 0x1892A6E3, 0x7308842F,
00805   0x552A0581, 0xF1759A0F, 0x3CA69B2F, 0xF2855AE5, 0x60C95C0A, 0xA5097079, 0x2D1B90C5, 0x92D50D2B, 0x6D29ED97,
00806   0x96C2D0C1, 0xF425B2D2, 0x53B55C31, 0x01F7FCE0, 0xFAA2C94B, 0xEBA37221, 0x51A15C6C, 0x2CD6A884, 0x346CAA86,
00807   0x54DE67C4, 0xE168B590, 0x8D481110, 0x2847613D, 0xC71A1A87, 0x4AF08871, 0xE604695A, 0xAA4C55D9, 0xA8563E84,
00808   0x2522D0C3, 0x11CC110E, 0xB36C5C50, 0x32FC45A0, 0x5A604762, 0x2E0FF2CA, 0x04788495, 0x04C5A31C, 0xC1B90889,
00809   0x42CD90D0, 0x31EDC01F, 0xFF934C95, 0xB7118505, 0x9500A804, 0x8FA84813, 0x25C77031, 0x21AE2E68, 0x3DB200C9,
00810   0xB81B86E8, 0x4513F482, 0x3131B2AE, 0xB9434C09, 0x56AB8EAE, 0x55A2218B, 0x1902EE5D, 0x650C44BB, 0xBAB4AF97,
00811   0x93ABD0E3, 0x183E5D73, 0x6C56E5C5, 0x884284A0, 0xDCE1BB2D, 0xD4A88AF9, 0xB91D095A, 0x5C90D71B, 0xADCA1EE5,
00812   0x098A14E8, 0xE9E4CAB0, 0x1F364283, 0x1FFBB2F9, 0x5A225D8F, 0x121FF53A, 0x9F2EAB56, 0x815AF765, 0xA1B4FE73,
00813   0xB38A8630, 0x000DC120, 0x93B39D94, 0x4A8504FC, 0x02321741, 0x876A04A0, 0xD0D571BB, 0x586DF5CA, 0x1229DC7C,
00814   0xA41FECE5, 0x8AE8B865, 0xFF398C6E, 0x050BB0E0, 0xFE140A23, 0xA042E910, 0xBA459595, 0x4A95B7FB, 0xB2B4DC50,
00815   0xC8341A16, 0xE9AD9FFE, 0x9080C265, 0x08BB804E, 0xD8174111, 0xB2579AC8, 0xC2908A98, 0x5C48A8D5, 0x1088764B,
00816   0x43ABC224, 0xB4321B2E, 0x9AB8474F, 0x904B0DA9, 0x03044227, 0x1024CB85, 0x84D8C600, 0xA25EE28F, 0xFFFDEEB2,
00817   0x42C79895, 0x3B514E2B, 0x5F474249, 0x5FF7A238, 0x9E0D8FB1, 0x23D38A98, 0xE6811F25, 0x3495B4D8, 0xAE36438D,
00818   0x642E48C9, 0x080451B4, 0x119A402B, 0xB07B5926, 0xDB791684, 0x8793D553, 0x18AA6E08, 0xDFD94458, 0x60D0FE54,
00819   0x1CD4D870, 0x91740AA9, 0x54A7A350, 0x9948122D, 0x171A489E, 0x8BA0E0E6, 0x54AC903E, 0x392CF67B, 0xCD607775,
00820   0x3E20DC8C, 0x62E8BDE4, 0x0DCA3C73, 0x97A5ADFC, 0xB281BD13, 0xD5AAD171, 0x52932550, 0xA30D0464, 0x2DD5020B,
00821   0xBFA74086, 0x93E7FDEC, 0x1E174A05, 0xB2547476, 0x6A902EA1, 0x0D83BB8B, 0xC66C81BD, 0x8B6B07B1, 0x2494A764,
00822   0x2EC03297, 0x1AE25BFE, 0x02A43455, 0x77064C2D, 0xFB61B14F, 0xD4289473, 0xF2CB9436, 0xB38F90AB, 0x822E6DFF,
00823   0x14229650, 0x9AC18186, 0x4209928F, 0x56B16A9C, 0xE6AD332B, 0xC6E59B85, 0x35528517, 0xA31B42D7, 0xA21966A3,
00824   0x7E1CD16D, 0xEA7D8698, 0x50A92B67, 0xB2555CF4, 0x97793CD9, 0x26E38C72, 0x6EAD5324, 0xD6D1D325, 0x820A8084,
00825   0x1F23CD26, 0xC39915EC, 0x7514C00A, 0xC2E5CA39, 0x57907B52, 0x6CEDD5CB, 0x245AB436, 0x42AECD40, 0x79F2EEA6,
00826   0x8385F297, 0x10982EEE, 0xCD8895EE, 0xE764211A, 0x45007BD7, 0x6EF163FA, 0x19D309A6, 0x154E042A, 0xC14C3476,
00827   0xB619D92C, 0x4FFDCAD8, 0x7A9AB1AF, 0x66F6A9B8, 0x5C5053C0, 0x200C6A48, 0x82B01740, 0x84ECE844, 0x3166E171,
00828   0x9B227254, 0x2BB03505, 0x36A7CD6E, 0x88E24BA5, 0x1109982D, 0xD07776B0, 0x1EEB0B41, 0x2C050441, 0xB9DB06C2,
00829   0xB9294B2B, 0x8AC57AE4, 0xFD451BA5, 0x97757DB9, 0x919D16D0, 0x4735430C, 0x8717365E, 0xB018D7BA, 0xE566077F,
00830   0x9B006F37, 0x19448A6C, 0x01788C6B, 0x4186618C, 0xEA808010, 0xB2964449, 0x8E548840, 0xDB8C4B71, 0xBD86ED66,
00831   0x3E0341E2, 0xE43A7167, 0x30648117, 0x27CBA8A0, 0xAB7437B0, 0xA0F76425, 0xAC555D42, 0x2E16E8A3, 0x807F285F,
00832   0x81A203E3, 0x7A83BA8F, 0x6FAEB268, 0x73039A9E, 0xA82E3003, 0x200957B6, 0x385F6741, 0x8A2D8355, 0x888E9087,
00833   0x0FDC8F5F, 0xFB1CE0D8, 0x1F51D9F2, 0x8F748220, 0x263C40A2, 0x6B8EF421, 0xBA4F02AE, 0xD76564E6, 0x6C6E5192,
00834   0x0FDC3215, 0x697DA945, 0x6FA7C74E, 0xE0D144E1, 0xFEB3AC48, 0xA442D461, 0xF408A912, 0x1E8E7795, 0xA9E8BA62,
00835   0x3B57D0D2, 0xFAE81172, 0xE3BB2CD9, 0x43C3993E, 0xC57612D8, 0x568C20F5, 0xD0FA1757, 0x912DE7FC, 0x93087770,
00836   0x953DD1D4, 0x083679CA, 0x70451624, 0x484408C6, 0x812623C8, 0xB2EAF64C, 0xDA70C96E, 0xDCAE4C84, 0x54010823,
00837   0xAD8AAE37, 0x126878F8, 0x8B432440, 0x358089A6, 0x057208A9, 0x0AE1862A, 0x189AAD11, 0x2E55B75B, 0x6AE64B94,
00838   0x4612AAE8, 0x1B13C458, 0x0F143316, 0xA86910B4, 0xD21141D7, 0xD73068AA, 0xB45B61B9, 0x4A89A7EB, 0x4E5D6EA6,
00839   0x26957FE7, 0xC534E169, 0x7264A115, 0xE86B92CE, 0xE086140E, 0x9AE86539, 0x56797744, 0x165BAAB5, 0x387E1574,
00840   0x81151216, 0xCB92B444, 0xBBB62B59, 0x32F398F1, 0x1028B91D, 0x72EA753B, 0x5EACBB85, 0xD7ED860B, 0x65D8DB61,
00841   0xB0A04F59, 0xABB5885D, 0x7B806541, 0x6E4ACBFE, 0xE0F749BC, 0x52659692, 0xC4DB6336, 0x9B41C39A, 0xF64F2E97,
00842   0xC79740B6, 0x2B12D062, 0x5CA0DB69, 0xB0238A03, 0x2C88B39E, 0x6167FB0D, 0x9ABF71AE, 0x65ADD36A, 0xC126D37B,
00843   0x49D79039, 0x37E804DA, 0x2B408B3F, 0xEB22EA30, 0x56FF45E7, 0xA9872544, 0xBECE2E8A, 0x9F2BB383, 0xB2092C8F,
00844   0xB0D77369, 0x1210AD09, 0xFF5D5B11, 0xCB351A09, 0x235D11B4, 0x0F42A2E8, 0x043E597E, 0x422395D8, 0x458EE088,
00845   0xBB7FCC2F, 0x734D5E6A, 0x2998FFFF, 0xE66AC0B0, 0xECA2CAD7, 0x9025953D, 0x91100DB9, 0x65D03508, 0x1575D2E9,
00846   0x145B1188, 0xC63562DE, 0x8A84458F, 0xE5584CAA, 0xDAB244C8, 0x4D5596B4, 0xD96068A1, 0x8A8A2134, 0x058ABB5C,
00847   0xBC9D8ED5, 0xDBCB565F, 0x08B73255, 0xE8CAE19E, 0xD9030683, 0xC3E04432, 0xE01823B8, 0x53521843, 0xE5C32958,
00848   0x5A9CDDD1, 0x14628C45, 0x8243576B, 0xB70B08B9, 0x0028B7C0, 0xAD96A822, 0x44824E9A, 0x2201725B, 0xB2CC9331,
00849   0x2C5A94EC, 0x61E5C118, 0xC745FFC4, 0xB70B4A9D, 0x6417AEC3, 0x03EAF40A, 0x916958B8, 0x58B1E811, 0xCFFC2517,
00850   0x3B5A9143, 0x01ECC4EC, 0xA707C555, 0xAD08E2E9, 0x4A04B520, 0x17CB156A, 0xE520B1B5, 0x576C4B7B, 0x785E1F78,
00851   0xFFA9C3E2, 0xF3623856, 0xC9A1A9D4, 0x8A75A5DB, 0x1F93798B, 0x6B073485, 0xBF0C531A, 0xA5EFA468, 0x1DD206F1,
00852   0x152186B7, 0x6C583810, 0x131ADD49, 0x62D72236, 0x81126195, 0x8C36C318, 0x2A4A3031, 0xB48850B8, 0x5E0D869A,
00853   0x812B5FC6, 0x1A282E16, 0x37429652, 0xE8E18D74, 0x14BE44B0, 0x23F58569, 0x3A9B04AE, 0xAB496B27, 0x83CC272C,
00854   0x18562203, 0x002A104F, 0x9E319842, 0x67BB5DC4, 0xAB9B50E5, 0x5A4F7470, 0xBA6B535A, 0x3DDBB6EB, 0xADA47613,
00855 
00856   /*
00857   ** [0xAA40 ~ 0xFEFE] (0xFE - 0xAA + 1) * (0xFE - 0x40 + 1) = 85 * 191
00858   */
00859   0x4ED7CF27, 0x6C7A12D5, 0x2F9B5349, 0x2C39B578, 0x1594B64B, 0x4E68B781, 0x5EC20680, 0x03EE2A64, 0x340D476C,
00860   0xC2653275, 0x8597FF09, 0xFF2CD6EE, 0xE34A8040, 0xC685075B, 0xADD2B09B, 0x3A4EC0BB, 0x8EAED363, 0xAC0EE1FF,
00861   0xC9060C4C, 0x243B1050, 0x043108C1, 0x60D06A00, 0x28B3B3D3, 0x6C30CB0C, 0xDC9C8831, 0xA3C96813, 0xED7EBEE3,
00862   0x077FFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00863   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00864   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFE83,
00865   0x7332164D, 0x836CDD73, 0x40963261, 0xED82857E, 0x009065DA, 0x17328849, 0x7954053D, 0x1086860B, 0xB402EC29,
00866   0x3D570BA8, 0x9B5B1C11, 0x784831D2, 0x0861DBEE, 0x0770013F, 0x0BB5F0F1, 0xA10B310F, 0x43A6B34A, 0x0A3BFEB5,
00867   0x06E49148, 0x8432B4DB, 0x5FCB5B2C, 0xD6DB3CA2, 0x0C99B502, 0x6C15E370, 0xBECEF454, 0x8F2E5592, 0x80B4855C,
00868   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00869   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00870   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFEB82D,
00871   0x48B18154, 0xCAF8C4E7, 0x08B65A2C, 0xC5DAEAD1, 0x5A8A9616, 0x6AC44096, 0x3446CDBB, 0x2999B35A, 0xC524620C,
00872   0x16940520, 0xC5C9B08A, 0x0A81E7A0, 0xC544512D, 0x1281BB31, 0x86F68A45, 0x90751666, 0xA1AB1193, 0xFFFEC434,
00873   0x4366852A, 0xF85932D6, 0x805ACDA2, 0xB2CB7566, 0xB992455C, 0x981445AA, 0xB551490C, 0x095218F0, 0x8CE053FF,
00874   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00875   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00876   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFA8F341F,
00877   0xB8211172, 0xC848115E, 0xC7B89F6B, 0x15C20D9B, 0x056A850F, 0x166B1484, 0xA0DC8B2A, 0xA296A844, 0x0A2C037E,
00878   0x1E220DF4, 0x2409FE45, 0x2AA48C6E, 0xC8A2E846, 0x718853D7, 0x509688CD, 0x6CBEAB25, 0xAB72916F, 0xFAB6F908,
00879   0xA41BA54A, 0x55BAE55A, 0xA7B9326C, 0x108360F6, 0xF87F0984, 0xCF8ADFF9, 0xEBFE077A, 0x95877FFF, 0xFD53FFFF,
00880   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00881   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00882   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFF3, 0xE5C3FE8F,
00883   0x148BBFE3, 0xC64671F8, 0x0ECB7FC3, 0xD728057D, 0x7042770D, 0x1675C1DD, 0x6AE56CA4, 0x9CC53079, 0xA0A0511A,
00884   0x944D1725, 0x9FF975F8, 0x4785B0C1, 0xA8D95AD5, 0xA5492E99, 0x9120DA4B, 0x4BFE87AA, 0x0E5ADFF6, 0x93483549,
00885   0x2F834723, 0x05E156E0, 0x7D995D9A, 0x491B82D4, 0x8C7D1E67, 0x10E2D14D, 0x4156265A, 0x91966871, 0x87FFFFFF,
00886   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00887   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00888   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFEF72, 0x3119123B,
00889   0x9C109AA0, 0xD30E5ABD, 0x67162420, 0x15E11837, 0x0969CA03, 0xB2857474, 0xBDBA2FA6, 0xA26B0819, 0xB0B98C8B,
00890   0xB0D3D876, 0x194BFC9F, 0x37B80331, 0xC6C602CD, 0x0844010B, 0x814CD26A, 0x5ED6219A, 0x657FE2EB, 0xB164782C,
00891   0xA79C2B27, 0xF4EDC521, 0x5D365C06, 0xA81FF8B3, 0x1D3410DC, 0x30927911, 0x1570B883, 0x1756304F, 0xFFFFFFFF,
00892   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00893   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
00894   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFD6AA9A, 0xF95C7771,
00895   0x3B57CD86, 0xE72DDAB1, 0x7455AB67, 0x03B09048, 0x2084175B, 0x5139362A, 0xB506A542, 0x5A2E571B, 0xA50888BE,
00896   0x5DAEC27F, 0xF0295027, 0x0506DF98, 0x8050F2D1, 0xA0847B18, 0x8A073068, 0xC204017E, 0xFFCEA803, 0xADFC4675,
00897   0xB0DBCEA8, 0x800D9100, 0x137C9D91, 0x06079C26, 0x198B34A4, 0x5239610F, 0xFC764B80, 0x5C814000, 0x00040201,
00898   0x00804020, 0x10080402, 0x01008040, 0x40201008, 0x04020100, 0x80403018, 0x0C080402, 0x01008040, 0x20100805,
00899   0x028140A0, 0x5028140A, 0x05028140, 0xA0502814, 0x0A050281, 0x80C06030, 0x180C0603, 0x01C0E070, 0x381C0E07,
00900   0x0381C0E0, 0x70381C0E, 0x07040201, 0x00804020, 0x10080402, 0x01008048, 0x24120904, 0xE3CEC760, 0x9D5AEC55,
00901   0x2EC247AB, 0x9C6AB515, 0x67433C40, 0x4ABB38C0, 0x780234AB, 0x4C0C3805, 0xDD9B6378, 0x9659ACE9, 0xB209E256,
00902   0x6257E6D6, 0xDC981268, 0x831CE494, 0x28E9A319, 0x9997C94D, 0x860DDC18, 0xA824C9FF, 0xADE9A462, 0x13659D3E,
00903   0xC95B5939, 0x56831A08, 0x733F8B44, 0xA8F2830A, 0xBF5D51CB, 0xE926FAB2, 0xB26D0859, 0x64C12090, 0x48241209,
00904   0x04824120, 0x90482414, 0x0A050281, 0x40A05028, 0x140A0502, 0x8140A050, 0x2C160B05, 0x830180C0, 0x6030180D,
00905   0x068341A0, 0xD068341A, 0x0D068341, 0xA0D06834, 0x1A0D0683, 0x41A0D068, 0x341A0E07, 0x0381C0E0, 0x70381C0E,
00906   0x070381C0, 0xF0783C1E, 0x10080402, 0x01108844, 0x22110884, 0x82412090, 0x48241256, 0xA9A548F7, 0xBA09724B,
00907   0xCB5D904C, 0x0AF59102, 0x6FBD8DD0, 0xCC63DDA2, 0x93672A56, 0xCDCC9AD2, 0x10782C3F, 0xB40B17FC, 0x75C08A9C,
00908   0x684F83EB, 0x817308DC, 0x7F9F575F, 0xF34588AD, 0x0D6FB3B2, 0x4DC86B78, 0x0503FF43, 0x63D8C309, 0x08B6D56E,
00909   0x41B2194F, 0xB652ACE1, 0x686520D7, 0x2C85B9B1, 0x84ADA1A5, 0x32F06484, 0xFEFE909A, 0x04824130, 0x984C2613,
00910   0x0984C261, 0x30984C26, 0x130984C2, 0x6130984C, 0x28140A05, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x0542C160, 0xB0582C16,
00911   0x0B0582C1, 0x60B05C2E, 0x170B85C2, 0xE170C060, 0x30180C06, 0x432190C8, 0x64341A0D, 0x068341D0, 0xE8984C26,
00912   0x130984C2, 0x6130984C, 0x261389C4, 0xE28140A0, 0x5028140A, 0x05028140, 0xA4527BB9, 0x6591182B, 0xC0148E45,
00913   0xC1D70729, 0xD308ED20, 0xAD2EB34A, 0x095CA224, 0x2250C84A, 0xAA88A682, 0x3AEC97A9, 0x941A5977, 0x3BF16809,
00914   0x5504DFB7, 0x450A6A17, 0x97369420, 0x2B937005, 0x33647B2A, 0x4F507AC4, 0x13FFFF4D, 0x25C50A83, 0xD5DAC35E,
00915   0x042DE9A2, 0xB15DB25A, 0xA334FFCF, 0xAB90E3AA, 0x4D9E4D5B, 0x09E9B16C, 0x003F0714, 0x8A452291, 0x48A45229,
00916   0x148A4522, 0xA150A854, 0x2A150A85, 0x42A158AC, 0x562B158A, 0xC582C160, 0xB0582C16, 0x0B0582C1, 0x68B45A2D,
00917   0x168B45A2, 0xD168B45A, 0x2D168B45, 0xA2E170B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170, 0xB85C2E17, 0x0B85C2F1, 0x78BC5E2F,
00918   0x180C0603, 0x0180C060, 0x30180C06, 0x030188C4, 0x6231188C, 0x46231188, 0xC5669109, 0xB350C768, 0x62B2E35C,
00919   0x802F4C31, 0x9B611EA7, 0x724BD627, 0xE0226578, 0x78426C52, 0x6004E2CC, 0x3208C033, 0xCA0A0B59, 0x2D0CD2F7,
00920   0x51526030, 0x057806F2, 0x4D52FFED, 0xD5014400, 0x08F65AAE, 0x528350AF, 0xFEE2AB7C, 0xC020023C, 0x20E17A84,
00921   0x97AA7048, 0x6AE91C88, 0x13990108, 0x4AD43577, 0x1D04435D, 0xB380441D, 0xFD563118, 0x8C462311, 0x88CC6834,
00922   0x1A0D0683, 0x41A0D46A, 0x351A8D46, 0xA361B0D8, 0x6C361B8D, 0xC6E371B8, 0xDC6E381C, 0x0783C1E0, 0xF0783C1E,
00923   0x0F0783C1, 0xE0F07C3E, 0x1F0F87C3, 0xE2010884, 0x42211108, 0x84423118, 0x8C462311, 0x88C46241, 0x20904A25,
00924   0x128944A2, 0x51C8E472, 0x391C8E47, 0x43A1D0E8, 0x743A1D0E, 0x8743A1D2, 0x24636F3E, 0x0F2E0F77, 0xBDD9F650,
00925   0x00A5D0D7, 0x68CBCC3C, 0x13B6B02B, 0xEA155AAF, 0x28AD5695, 0x618F3B92, 0xB56EB768, 0x4F0D8A70, 0xADB22778,
00926   0xA0302C56, 0xE170309A, 0x2FFFDC26, 0xD75CA528, 0xBAC994B1, 0x84EBAFFD, 0xDAB99737, 0x57B28623, 0x12AD1534,
00927   0x2FA8C854, 0x4349B310, 0xB45C8F72, 0x80D18A06, 0xEB71C1A0, 0xF2577AE5, 0x7C743B1D, 0x8EC763B1, 0xD8EC763B,
00928   0x1D8EC763, 0xB1D8EC78, 0x3C1E0F07, 0x83D1E8F4, 0x7A3D1E8F, 0x47A3D1E8, 0xF47A3E1F, 0x0F882412, 0x09048241,
00929   0x20908844, 0x22110884, 0x42211088, 0x44221108, 0x84422110, 0x88442221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844,
00930   0x22110884, 0x4229148A, 0x45229148, 0xA4522918, 0x8C462311, 0x88C46986, 0x52E0C692, 0x9081592B, 0xA210C543,
00931   0x92B02805, 0xDB4402EC, 0x84928A07, 0x66E952B5, 0xCAC91EAB, 0x6F136BE2, 0xAE2D62A7, 0xC4B0626B, 0x857DBD09,
00932   0x2C1D6F39, 0x445E52EC, 0x9D03BDDB, 0xAADBABDC, 0x26B46F62, 0xB29FF472, 0x0E9B3641, 0x98EE383C, 0xA4489797,
00933   0x72850C56, 0xA9EA8CC0, 0x8BA44E2D, 0x6BD5C9A7, 0x159D0421, 0x328A3561, 0x1C8E4723, 0x91C8E472, 0x391C9049,
00934   0x24924924, 0x92492492, 0x49249289, 0x44A25128, 0x944A2592, 0xC964B259, 0x2C964B25, 0x92C964B2, 0x592C964C,
00935   0x26130984, 0xC261349A, 0x4D269389, 0xC4E27138, 0x9C4E2713, 0x89E4F279, 0x3C9E4F27, 0x93C9E4F2, 0x793CA050,
00936   0x28140A05, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x0512994C, 0xA6532994, 0xCA6F6094, 0xA2ECBCFF, 0xDC20A0E4, 0x21741AEC,
00937   0x448BF096, 0x7160F50C, 0x8DBB59F2, 0x86234C56, 0x55154225, 0x42EC7A42, 0x111B2842, 0x5CAB309F, 0xFDC10105,
00938   0x42441FE8, 0x809D3710, 0xBA953964, 0x48187BB2, 0xECFB4254, 0x7FF59081, 0xF142BA07, 0xC8920AD1, 0x1552ED34,
00939   0x45DB9536, 0xE0484AA8, 0x9D44116B, 0x86E1ADBA, 0xC22D4E0E, 0xF3D67299, 0x50A8542A, 0x150A8542, 0xA154AA55,
00940   0x2A954AA5, 0x52A954AA, 0x552A954A, 0xA552A954, 0xAC562B15, 0x8AC562B1, 0x58AC562B, 0x15CAE572, 0xB95CAE57,
00941   0x2B95CAE5, 0x72B960B0, 0x582C160B, 0x0582C160, 0xB0582C16, 0x0B0582C9, 0x64B2592C, 0x964B2592, 0xC964B259,
00942   0x2C964B25, 0xB2E174BA, 0x5D2E974B, 0xA5D2E974, 0xBA5D2E97, 0x6506CCF5, 0x6EA96B84, 0x412DD4A1, 0x55248A8E,
00943   0x58D76B8A, 0x21AA5D40, 0x221688D6, 0x37E11412, 0x104ABF2D, 0xE0A319B1, 0x7604313D, 0x400EB352, 0xC32D3997,
00944   0x5A2DC240, 0x6929E916, 0x45B84E11, 0x70A7E2B7, 0x341D20FF, 0xC495545A, 0x51168A7B, 0x0B9864BA, 0xB2225306,
00945   0xB5C6AEE7, 0x40E036E0, 0x49978E72, 0xED434C15, 0x9A090D01, 0x5685D2E9, 0x74BA5D2E, 0x974BA5D2, 0xE974BA5D,
00946   0x2E974BA5, 0xD2E974BA, 0x5D2E974B, 0xA5D2E974, 0xBA5D2E97, 0x4BA5E2F1, 0x7CBE5F2F, 0x97CBE603, 0x0180C060,
00947   0x30180C06, 0x030180C2, 0x6130984C, 0x26130984, 0xC2623118, 0x8C462311, 0x88C46231, 0x18CC6633, 0x198CC663,
00948   0x3198CC66, 0x33198CC6, 0x633198CC, 0x86532998, 0xCC663339, 0xCAE55301, 0x566CC49B, 0x4219ABE3, 0x74285D71,
00949   0xB7035488, 0x895C5D08, 0x74CAA987, 0x81A2ED3D, 0x5AA8471B, 0x10C7324D, 0x7B282D94, 0xE5F154C0, 0xD188C0A1,
00950   0xB53B6C21, 0x4530281A, 0x0D318B87, 0x576430F4, 0x5D93FFCB, 0x72CB959A, 0x44BB8B34, 0xC0922360, 0xD6182768,
00951   0x074AEBEF, 0xC9A9F26C, 0x381BAEAB, 0x84982211, 0x13646315, 0x4CC66331, 0x9CCE6733, 0x99CCE673, 0x399CCE67,
00952   0x3399CCE6, 0x7341A0D0, 0x68341A0D, 0x068341A4, 0xD269349A, 0x4D269349, 0xA4D26934, 0x9A4D2693, 0x49A4D26A,
00953   0x351A8D46, 0xA351ACD6, 0x6B361B0D, 0x86C361B0, 0xD86C361B, 0x0D86D369, 0xB4DC6E37, 0x1B8DC6E3, 0x71B8DC6E,
00954   0x371B8DC6, 0xE371B8DE, 0x6F379C0E, 0x070381C0, 0xE0711A16, 0x72E7A82C, 0x25970234, 0xCDAD476A, 0x1DE060D4,
00955   0xC9B86056, 0x1303C896, 0x8318CBB2, 0xE185BA18, 0x28810690, 0x83F6C0B8, 0x89EE0FBB, 0x542FF2E3, 0x75C0F828,
00956   0x4E3F2FC8, 0x447069BD, 0x1E111165, 0x8AA58584, 0x27FF64CB, 0x878B11D9, 0x750CCD51, 0x0E9112B5, 0x4D857336,
00957   0xBE401E10, 0x07B9811C, 0xB95CDB07, 0x91E4B9A2, 0x04AF9B1C, 0x8E472391, 0xC8E47239, 0x9CCE6733, 0x99CCE673,
00958   0x399CCE67, 0x3399CCE6, 0x73399CCE, 0x6743A1D0, 0xEA753A9D, 0x4EA753A9, 0xD4EA763B, 0x1D8EC763, 0xB1D8EC76,
00959   0x3B1D8EC7, 0x63B1D8EC, 0x763B1DCE, 0xE783C1E0, 0xF0793C9E, 0x4F2793D1, 0xE8F47A3D, 0x1E8F47A3, 0xD1ECF67B,
00960   0x3D9ECF67, 0xB3E1F0F8, 0x7C3E1F0F, 0x87C3E1F0, 0xF8A7515D, 0xAF075435, 0x0690C918, 0x5C20147C, 0xD6580F38,
00961   0xCB40B3D4, 0x75CAE50D, 0x53B95D94, 0xCB782ABD, 0x4F02BC65, 0x51CAF071, 0x330EAD97, 0x2FAE578C, 0xF59CAB34,
00962   0xC84D1D07, 0x66E8931D, 0x02C60340, 0xF5C1522F, 0xFF160688, 0xEE39064D, 0x04F86047, 0x3432C2E9, 0x41EA9A1A,
00963   0x59E6C0CA, 0x929C28ED, 0x5F2EAB6F, 0x0B947400, 0x0D8E3E1F, 0x0F87C3E1, 0xF0F87D3E, 0x9F4FA7D3, 0xE9F4FA7D,
00964   0x3F1F8FC7, 0xE3F1FCFE, 0x7F3F9FCF, 0xE7F3F9FC, 0xFE7F3F9F, 0xCFE80402, 0x01008040, 0x20100804, 0x02010080,
00965   0x40205028, 0x140A0502, 0x8140A050, 0x28140A05, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x05048241, 0x20904824, 0x1A0D0683,
00966   0x41A0D068, 0x341A0D08, 0x84422110, 0x88442210, 0xE07D8FD0, 0xC1CCAC22, 0x195B622E, 0xBB01469B, 0x32173743,
00967   0x8F9610ED, 0x08FC7DD8, 0x2E5827C2, 0x67F9C210, 0xE75070AB, 0x71442709, 0x154F2546, 0x99F2688B, 0xAA104D96,
00968   0xB5108CEE, 0xE31D5A25, 0x5984B530, 0x74E727FC, 0xB8849C0D, 0xC1B92659, 0xEB28842C, 0x5E6243B4, 0x5020468D,
00969   0xBD014BB9, 0x4800C0F5, 0x7AAE976C, 0x53406CE2, 0x14844221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844, 0x22110884,
00970   0x42211088, 0x44221108, 0x84422110, 0x88442211, 0x08844221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844, 0x2A150A85,
00971   0x42A150A8, 0x542A150A, 0x8542A150, 0xA8542A19, 0x0C864321, 0x90C86432, 0x190C8643, 0x2190C864, 0x32190C86,
00972   0x432190C8, 0x6432190C, 0x86432190, 0xC86432D3, 0x2E2A305B, 0x4AF53450, 0xE86336CA, 0xD7E148C0, 0x3C29A138,
00973   0xC4285171, 0x23A58909, 0x97181A80, 0xC90509F0, 0x3C663351, 0x1129D444, 0x2C02A9B4, 0x032BE5D3, 0x21262A3D,
00974   0xB8AAEC48, 0xF2F91A9B, 0x2543D80D, 0xC90FFA19, 0x1E2E6164, 0x9742D84C, 0xE0114D98, 0x9FE0C12B, 0x35229D62,
00975   0x3D574BB4, 0xC8D13546, 0x5D459F32, 0x95F46165, 0x0C864321, 0x90C86432, 0x190E8743, 0xA1D0E874, 0x3A1D0E87,
00976   0x43A1D0E8, 0x84422110, 0x88442211, 0x08844221, 0x10884422, 0x11088442, 0x21108844, 0x22110884, 0x42211089,
00977   0x44A25128, 0x944A2512, 0x8944A251, 0x28944A25, 0x128944A2, 0x5128944A, 0x25128944, 0xA25148A4, 0x5229148A,
00978   0x45229148, 0xA4522914, 0x8A452291, 0x48A4259E, 0x25821613, 0xD5ABA580, 0xC2162A80, 0x67601568, 0x157E6F58,
00979   0xA2558C35, 0x7060E02C, 0x70119B16, 0xB00C6834, 0x54B46540, 0x20A28C21, 0xBF0B5DC1, 0xD91608A2, 0xBC690576,
00980   0x0F955736, 0x7B94C201, 0x67B02192, 0xFFFAFC65, 0x9484260B, 0xC8482625, 0xDEC40992, 0xC241C7F3, 0x307D9558,
00981   0x2ED629C6, 0x865D895F, 0x84071BEE, 0x34835229, 0x148B45A2, 0xD168B45A, 0x2D168B45, 0xA2D168B4, 0x5A2D168B,
00982   0x45A2D168, 0xB45A2D16, 0x8B462311, 0xA8D46A35, 0x1A8D46A3, 0x51A8D46A, 0x351A8D46, 0xA351A8E4, 0x72391C8E,
00983   0x472391C8, 0xE472391C, 0x8E472391, 0xC8E47239, 0x1C8E4723, 0x91C8E47A, 0x3D1E8F47, 0xA3D1E904, 0x82412090,
00984   0x48241209, 0x04824522, 0x9148A452, 0x394AC8B4, 0x503AAF5D, 0xF09679AD, 0x60CDFFB9, 0x22AE19C6, 0xE820D27C,
00985   0x152183D0, 0xB9E566BC, 0x23424568, 0x85DBC8B0, 0xC5153E5E, 0xE8F5F946, 0x483F4440, 0x0581A591, 0x0AB6516C,
00986   0xAE87D568, 0xF8130B28, 0xBA683E7F, 0xEAFB407D, 0x092111AE, 0x8197090A, 0x360682AF, 0xA125B668, 0x75A25490,
00987   0x0EE2B292, 0xF8FACD20, 0x55588AB1, 0x28648A45, 0x229148A4, 0x92492492, 0x4D269349, 0xA4D28944, 0xA2512894,
00988   0x4AA552A9, 0x54AA552A, 0x964B2592, 0xC974BA5D, 0x2E974BA5, 0xD2E974BA, 0x5D2E974B, 0xA5D32994, 0xCA65349A,
00989   0x4DA6D369, 0xB4E27138, 0x9C4EA753, 0xA9D4EA75, 0x3A9E4F27, 0x93C9E4FA, 0x7D3E9F50, 0x28142A15, 0x0A8542A1,
00990   0x50A8544A, 0x25128944, 0xA25128A2, 0x0288D599, 0x027DC3D7, 0x607791CB, 0x34DC8491, 0x2190E7F8, 0x207D1276,
00991   0x068A2E0E, 0x5954DA5B, 0x17420460, 0x4A72EDAA, 0x00F656B4, 0x15762C3A, 0x86EB6755, 0xA1850885, 0xC8A2E416,
00992   0x87A1B118, 0x75F2B54E, 0xAB57FFCF, 0x512CBE48, 0x8D5DB951, 0x2B35F11D, 0x88B85C80, 0x04DF960C, 0x7986E46C,
00993   0xC4D08310, 0x0AD5C957, 0x425CC94C, 0x2A251289, 0x46A351A8, 0xD48A4522, 0x914AA552, 0xA954AA55, 0x2A994CA6,
00994   0x53A9D4EA, 0x753A9D4E, 0xA753A9D4, 0xEA753A9D, 0x4EA8542A, 0x150A8542, 0xA152A954, 0xAA552A95, 0x4AA552AA,
00995   0x552AD56A, 0xB55AAD56, 0xAB55AAD5, 0x6AB562B1, 0x58AD56AB, 0x55AAD56A, 0xB55AAD56, 0xAB55AAD5, 0x6AB55AAD,
00996   0x56AB55AA, 0xD56AB55A, 0xAD56FFD9, 0x269CBA39, 0x88CD3528, 0xD1E5D9A1, 0xAB3D7601, 0x1524AC05, 0xA814A82A,
00997   0xAC035082, 0xF5AA3D93, 0x8F5F3DD0, 0x8845DB24, 0x7360BADD, 0x4B005B69, 0xA6076D31, 0x5772F708, 0xAC36047F,
00998   0xAFD76DA9, 0xB815D8CD, 0x77FF9565, 0xE5897ABD, 0xCD03338B, 0xCB07A170, 0x8CBB5E05, 0xA941AB5C, 0xA42ABB62,
00999   0xAEA5D028, 0x19C4B4F4, 0x871ECB55, 0xAAD56AB5, 0x5AAD56AB, 0x55CAF57A, 0xBD5EAF57, 0xABD5EAF5, 0x7ABD5EAF,
01000   0x57AC160B, 0x0582C160, 0xB0582C16, 0x0B058AC5, 0x62B158AC, 0x562B158A, 0xC562B158, 0xAC964B25, 0x92C966B3,
01001   0x59ACD66B, 0x359ACD66, 0xB359AD16, 0x8B45A2D1, 0x68B45A2D, 0x168B45A2, 0xD168B45A, 0xAD56AB55, 0xAAD56AB5,
01002   0x5AAD56AB, 0x75BADD6E, 0xB7175A05, 0xD84AB204, 0xF6757CAB, 0xCF60459B, 0xD6080440, 0xDA07BFF3, 0x41A0D046,
01003   0x7614C994, 0xC7B8B862, 0x85470C57, 0xA84BFAE1, 0x08A941DD, 0x4FD70835, 0xC8767ACA, 0x7FF242BC, 0x9DD6A34A,
01004   0x29DAE97F, 0xF3ACD565, 0xFF458348, 0x470ACD9D, 0xF81F23FF, 0xE988E0FA, 0x895EAFAD, 0x2895EAF0, 0xFCD64D4C,
01005   0x513868A3, 0xB71C150D, 0x4CA62DD6, 0xEB75BAE1, 0x70B85C2E, 0x170B95CA, 0xE572B95C, 0xAE572B95, 0xCAE572B9,
01006   0x5CAE572B, 0x95CAE572, 0xBA5D2E97, 0x4BA5D2E9, 0x74BA5D2E, 0x974BA5D2, 0xED76BB5D, 0xAED76BC5, 0xE2F57ABD,
01007   0x5EAF57AB, 0xD5F2F97C, 0xBE5F2F97, 0xCBE5F2F9, 0x7CBE6030, 0x180C0603, 0x0180C060, 0x30582C16, 0x0B0582C2,
01008   0x6130984C, 0x26130984, 0xB7C7C965, 0x18FB8425, 0x32193184, 0xCFE2E894, 0x5EEE2639, 0x81DE859B, 0xAC3AB300,
01009   0x06836BA9, 0x9230340A, 0x131BD24A, 0xE579B375, 0xEC1E2ED7, 0xDA50A4B8, 0xBADAF217, 0x594A679C, 0x19B85B4A,
01010   0x11B1ABB5, 0xD60D77FE, 0xE2AB566C, 0xC8BBA9E5, 0x6428A631, 0x86F3442D, 0x151E21A5, 0x0BAA22D6, 0xD129B0F7,
01011   0x34AAC522, 0x344AA27A, 0x0F6130D8, 0x6C361B0D, 0x86C46231, 0x188C4623, 0x1188C462, 0x31188C56, 0x33198CC6,
01012   0x633198CC, 0x6633198C, 0xC6633198, 0xCC663B1D, 0x8EC86432, 0x190C8643, 0x2190C964, 0xB2592C96, 0x4B2592C9,
01013   0x64B2592C, 0x964B2994, 0xCA653299, 0x4CA65329, 0x96CB65B2, 0xD96CB65B, 0x2D98CC66, 0xB359ACD6, 0x6B359CCE,
01014   0x673399CC, 0xE67B417A, 0xF83823C6, 0x63B6D354, 0x89341C23, 0x8920D385, 0x6D8CD827, 0x0B97CEE2, 0x1009B13B,
01015   0xBCE562C4, 0xEAC2210A, 0x4C068A60, 0x5549BD0E, 0x519CB82C, 0x508F7B12, 0xE9DC2907, 0x9C1E4334, 0x397468B9,
01016   0x3ADC96B6, 0x90E7FC6A, 0xDD5888C9, 0xB61A3957, 0x28883E08, 0xFFF60951, 0x63303B4F, 0xB951C314, 0x798D5F52,
01017   0x8008C236, 0xA29D6EFA, 0xD068341A, 0x0D068341, 0xA0D06834, 0x1A0D0683, 0x41A0D168, 0xB45A4D26, 0x9349A4D2,
01018   0x69349A4D, 0x269349A4, 0xD269351A, 0x8D46A351, 0xA8D46AB5, 0x5AAD56AB, 0x59ACD66B, 0xB61B0D86, 0xC361B2DA,
01019   0x6D36DB8D, 0xD6EB75BA, 0xDD6EB75B, 0xADD6EB75, 0xBCDE6F37, 0x9BCDE6F3, 0x7DBEE070, 0x385C2E17, 0x0B85C2E1,
01020   0x7138DC6E, 0x371D7C1F, 0x6451A96D, 0x8B941DE9, 0x7D0ABEAE, 0xD777A815, 0x6CDAB336, 0xA2108621, 0x8039C263,
01021   0x43119156, 0x6A0D7C4D, 0x0CBB58D1, 0xC8DB1CC9, 0x1B0E9B50, 0x9FE7C361, 0xF6935E1E, 0x955DF412, 0xA8D172B4,
01022   0xAF1E8B29, 0xEFF976FC, 0x5956DD95, 0x1FF09B79, 0x1C804483, 0x9A046250, 0x204D700C, 0x2E07569A, 0x51047903,
01023   0x5CDC1088, 0x641C01C6, 0xE372391C, 0x8E472B95, 0xCAE573B9, 0xDCEE874B, 0xA9D4EC76, 0x3B1D8ED7, 0x73B9DCEE,
01024   0x773B9DCE, 0xF77BBDDE, 0xEF77BC1E, 0x0F0783C1, 0xE0F178BC, 0x5E2F178B, 0xC5E2F279, 0x3C9E4F27, 0x9BCDE6F3,
01025   0x79BCDE6F, 0x47A3D1E8, 0xF47A3D1E, 0x8F47ABD5, 0xECF67B3D, 0x9ECF67B3, 0xD9ECF67B, 0x3D9ECF67, 0xBBDDEEF7,
01026   0x7BBDDEEF, 0x75CAE451, 0x3C433F2D, 0x96C0CA10, 0x8F4A443D, 0xAE026651, 0x82CE7CC1, 0x9F255941, 0xBD620159,
01027   0x89172CE7, 0xD4821008, 0x316244CE, 0x902BADC2, 0x0AF72110, 0x90974055, 0xC1C6DD09, 0x84ACD6EA, 0xF9EB1649,
01028   0x23384F9F, 0xF63468D2, 0x0DAC02B0, 0x7944207F, 0xFF6931AB, 0x62A27165, 0x60EB8359, 0x5709E6E0, 0xF1A0DA88,
01029   0xBB0780AC, 0x3CABDDEE, 0xF77BBDDE, 0xEF77BBDD, 0xF0F87C3E, 0x1F2F97CB, 0xE5F4FA7D, 0xBEDF6FB7, 0xDBF1F8FC,
01030   0x7E3F1F8F, 0xC7E3F1FA, 0xFD7EBF5F, 0xAFD7EBF5, 0xFCFF7FBF, 0xDFEFF7FB, 0xFDFEFF7F, 0xBFDFEFF7, 0xFBFE0100,
01031   0x80402010, 0x08040201, 0x00804020, 0x10080402, 0x01008040, 0x20100804, 0x02010080, 0x40201008, 0x04020100,
01032   0x80402030, 0x2CB9FCBA, 0x5F1C8D11, 0x65301410, 0x5CF64509, 0xA719B1C8, 0x6AEC4BAC, 0x2B4945D8, 0x95C42979,
01033   0x950B4595, 0xC08574CD, 0x976866D0, 0x95384CB0, 0x58596459, 0x1162B48D, 0xB04A7312, 0xA16AF287, 0x24C6ACCA,
01034   0x44B5BFED, 0x2A7FFD86, 0x1E214289, 0x23152AE6, 0xB0E151BF, 0xEF662382, 0xF46036C6, 0xB1D5A098, 0x323E0C42,
01035   0x44A2A082, 0xE80C0605, 0x028140A0, 0x5028140A, 0x05028140, 0xA0502814, 0x0A050281, 0x40A05028, 0x1C0E0703,
01036   0x81C0E070, 0x38241209, 0x04824120, 0x90482412, 0x09048241, 0x2090582C, 0x160B0583, 0x41A0D068, 0x341A0D06,
01037   0x8341A0D0, 0x783C1E0F, 0x0783C1E0, 0xF0783C1E, 0x0F078442, 0x2130984C, 0x26130984, 0xC26150A8, 0x542A150A,
01038   0x85428CC7, 0xD4500AAE, 0x0CCB2196, 0x742A48F4, 0xF8761B8A, 0x4FE57534, 0xB51F7098, 0x878D81AC, 0x954D1A0D,
01039   0xB8323FEF, 0x323A212F, 0x60AB23AE, 0xC0A57DA1, 0xAC1AAD8D, 0xE620E620, 0x0AE48352, 0x21D957FC, 0x523A2D5D,
01040   0x997FC050, 0xA4317574, 0x862C1E8F, 0x47BB653F, 0x068B64A0, 0x25E5FCB2, 0x1AB013AC, 0x210996E4, 0x8C2E0482,
01041   0x9B29F090, 0xA8542A15, 0x0A85C2E1, 0x70B85C2E, 0x170B85C2, 0xE170C864, 0x32190C86, 0x432190D8, 0x6C3A1D0E,
01042   0x8743E1F0, 0xF87C3E21, 0x10884462, 0x3128944A, 0x25128944, 0xA2512894, 0x4E27148A, 0xC562B158, 0xAC562B15,
01043   0x8AC562D1, 0x68B45E2F, 0x178BC5E2, 0xF178BC5E, 0x2F198CC6, 0xA351A8DC, 0x6E391C8E, 0xC763B1E8, 0xF47A3D1F,
01044   0x8FDBAEEC, 0x6BCCE334, 0x6C875A7F, 0xE50BA206, 0xE3361BCD, 0xAF3926A2, 0xB6187F56, 0xA3ABA319, 0xC53D6A83,
01045   0x2240908F, 0xD12DDC63, 0x7678BFDA, 0x95D2C5E6, 0x381864CA, 0xD93275AD, 0x74D2A82F, 0x89686BEB, 0x45B8DD84,
01046   0xFF9BF154, 0xA0D3D3FF, 0x34542D08, 0x54A62534, 0x62025787, 0xDF85D450, 0xDD1358A8, 0x866ED704, 0x70357214,
01047   0xC72AE3F1, 0xF9048241, 0x2190C864, 0x3229148A, 0x472496CB, 0x65B2D96C, 0xB65B2D96, 0xCBA5D2F9, 0x7CBE5F2F,
01048   0x97CBE5F2, 0xF97CBE5F, 0x2F97CBE5, 0xF30984C2, 0x6130984C, 0x2613198C, 0xC6633198, 0xCC663319, 0x8CC66532,
01049   0x994CA653, 0x2994CA65, 0x32994CA6, 0x9349A4D2, 0x69349A4D, 0x269349A4, 0xD269349A, 0x4D26B359, 0xACD66B35,
01050   0x43B0AD8B, 0x44203CDE, 0x73210866, 0x53021208, 0x262710C7, 0xED07C023, 0x251D9509, 0xA1D92357, 0x02051F71,
01051   0x435C4E02, 0xC3E4B539, 0x0260062F, 0xEADAC212, 0x0535643B, 0x8504447A, 0xAEEC8818, 0x9F50CC1B, 0xC826EBFF,
01052   0x5CC40A14, 0x82BA40A9, 0x172BA7E7, 0xD6BB3974, 0x795C24C9, 0x6C35D5BD, 0x66628695, 0xAD2ED5E9, 0x2B96D159,
01053   0xBB4D66B3, 0x59ACD66D, 0x369B4DA6, 0xD369B4DA, 0x6D369B4D, 0xA6D369B4, 0xDA6D369B, 0x4DA6D369, 0xB4DA6D36,
01054   0x9B4DA6D3, 0x69B4DA6D, 0x369B4DA6, 0xD369B4DA, 0x6D369B4D, 0xA6D369B4, 0xDE6F379B, 0xCDE6F379, 0xBCDE6F38,
01055   0x9C4E2713, 0x89C4E271, 0x389C4E27, 0x1389C4E2, 0x71389C4E, 0x271389C4, 0xE271389C, 0x4E271389, 0xC4E2715D,
01056   0x3A805028, 0x14207AC0, 0xBB662B10, 0xE179A40D, 0x5E97BB8E, 0x69143C6C, 0xAD285523, 0xD88D3384, 0x31D63B6A,
01057   0xB70189AF, 0xBAC38C60, 0xC17C87AF, 0xC2CC914D, 0xBB720F9D, 0x60054435, 0x9D440E21, 0x3254E8A8, 0x4417FFFF,
01058   0x814A1757, 0x0B3D8AE0, 0xA555A208, 0x594052F1, 0xA07F0788, 0x28551844, 0x12B0B540, 0xBB8C5590, 0x4AB67031,
01059   0x9C4E6733, 0xA9D4EA75, 0x3B9DCF27, 0x93C9ECF6, 0x7B3D9F4F, 0xA7D3E9FC, 0xFE7F3F92, 0xC964B259, 0x2C964B25,
01060   0x92C964B2, 0x592C964B, 0x259349A4, 0xD269349A, 0x4D2693C9, 0xE4F27944, 0xA2512894, 0x4A251289, 0x44A25128,
01061   0x94CA6532, 0xA954AA55, 0x2A954AA5, 0x52A954AA, 0x572B95CB, 0x2592C964, 0xB2592C96, 0x5028140A, 0x050002B3,
01062   0xB44194D5, 0x32846A34, 0x845CCA2A, 0x2C3ACBEE, 0xED6A4223, 0x2D109942, 0x30B20D6B, 0xDC2BF764, 0x72BD5F71,
01063   0x81DC96F4, 0xE3EDE169, 0x6E631CCD, 0xCA7420F1, 0x84AB559F, 0x4B394AC2, 0x88FCAD42, 0x2ACFCBE4, 0x27FD44B9,
01064   0x437FE8EA, 0xB85D86E0, 0xBB638424, 0xB61189F2, 0xCE252ED9, 0xD727C3A9, 0xD51C09B6, 0x6371AA20, 0x8C8A7140,
01065   0xA0502814, 0x1A0D0683, 0x41A0D068, 0x341A150A, 0x8542A150, 0xA8542A15, 0x0A8542A1, 0x50A8542A, 0x150A8743,
01066   0xA1D0E874, 0x3A1D0E87, 0x43A1D0E8, 0x744A2512, 0x8944A251, 0x28944A25, 0x128B47A3, 0xD1E8F48A, 0x45229148,
01067   0xA4522914, 0x8A452291, 0x48A45229, 0x349A4D26, 0x9349A4D2, 0x6954AA55, 0x2A954BA5, 0xD2E994CA, 0x60F6122D,
01068   0xFFA43213, 0x2BB18307, 0x60041400, 0xA2E81566, 0xF17848C0, 0x29B00AB2, 0x41030280, 0x655A5572, 0xC160E85D,
01069   0x87025BA3, 0xA7E0B91C, 0xAD2EE2CD, 0x0F709D7C, 0x8A100963, 0x69669B91, 0x8C3C8104, 0x1756570F, 0xFD7D5B67,
01070   0x7E226657, 0x0ABB41BA, 0x6E842A6C, 0x88984A16, 0xA22B051C, 0xED1342ED, 0x7D500DB4, 0x5D5123B2, 0x2206994C,
01071   0xA6532994, 0xCA65369B, 0x4DA6D369, 0xB4DA6D36, 0x9B4DA6D3, 0x69D4EA75, 0x3A9F4FA7, 0xD3E9F4FA, 0x7D3E9F4F,
01072   0xA7D42A15, 0x1A8D46A3, 0x51A8D4AA, 0x552A9D4E, 0xA753A9D4, 0xEA753A9D, 0x4EA754AA, 0x552A954A, 0xA552AB55,
01073   0xAB55AAD5, 0x6AB55AAD, 0x56AB55AA, 0xD56AB55A, 0xAD56AB55, 0xEAF57ABD, 0x5EAF57AB, 0xD5EAF589, 0x323A0176,
01074   0x48C957AA, 0xD2351146, 0x7339820A, 0xF58275DE, 0x59028D37, 0x69AB0249, 0x400E42AB, 0x85D93FF5, 0x2A1298C4,
01075   0xB132912A, 0xDB45B1B1, 0x582EDDD8, 0xD588CD88, 0xE3729B0B, 0xE8797C20, 0xBAEEC852, 0x8EA13FF5, 0x69C0090A,
01076   0xB921C0F2, 0x50F402B4, 0xAF03C550, 0x95CB31CE, 0x4A0D3EDC, 0x096D53B1, 0xF0DCC0B8, 0x566E545C, 0xAD62B158,
01077   0xAC562B15, 0x8AC562B1, 0x58AC562B, 0x158AC562, 0xB158AC56, 0x2B158AC5, 0x62B158AC, 0x562B158A, 0xC566B359,
01078   0xACD66B35, 0x9ACD66B3, 0x5AAD56AB, 0x75BADD6E, 0xB75BADD6, 0xEB75CAE5, 0x72B95CAE, 0x572B95CA, 0xE572B95C,
01079   0xAE572B95, 0xCAE572B9, 0x5CAE572B, 0x95CAE572, 0xB95CAED7, 0x6BB5DAED, 0x76BB5DAE, 0xD76BA18F, 0xFC029530,
01080   0x1D2E6B04, 0x616239EF, 0x76142E20, 0xD7143D66, 0xC2C2C864, 0x18070588, 0x7D5AC2B0, 0x8A5A1889, 0x2C268B94,
01081   0x7B222141, 0x0589BABA, 0x84CD02D5, 0x290485A8, 0x50886C58, 0x5A22FB54, 0x94622D1E, 0x2B7FE284, 0x222C7284,
01082   0x0F58265F, 0xFB909D5B, 0x80B465EF, 0xF6261D8A, 0x0115431D, 0x73C89089, 0xD8AAAB44, 0xA9594ADA, 0xED76BB5D,
01083   0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DAED76, 0xBB5DAED7, 0x6BB5DAF5, 0x7ABD5EAF, 0x57ABD5EA, 0xF57ABD5E,
01084   0xAF57EBF5, 0xFAFD7EBF, 0x5FAFD7EB, 0xF5FAFD7E, 0xBF5FAFD7, 0xEBF5FAFD, 0x7EBF5FAF, 0xD7EBF60B, 0x0582C160,
01085   0xB0582C16, 0x0B0582C1, 0x60B0582C, 0x160B0582, 0xC161B0D8, 0x6C361B0D, 0x86C361B0, 0xD8612E15, 0xC92EC231,
01086   0x5BAB56EF, 0x2B7BDDAE, 0x69B94E2B, 0xA17851FC, 0x2EC244CE, 0x33C80741, 0x732AC129, 0xA49995D4, 0xA5DE14B4,
01087   0xB44B892B, 0x7AF9F2B0, 0x3D17D607, 0xB9D305DA, 0xE05D2C22, 0x72A3BB86, 0x551300B1, 0x7FE1D944, 0x889D030E,
01088   0xA9AD0136, 0xEC503662, 0x893B5A72, 0x5537784C, 0x845D37E5, 0x3290EB85, 0x4D2068B4, 0x0A21561B, 0x0D86C361,
01089   0xB0D86C56, 0x2B158AC5, 0x62B158AC, 0x562B158A, 0xC562B158, 0xAC562B15, 0x8AC563B1, 0xD8EC763B, 0x1D8EC763,
01090   0xB1D92C96, 0x4B2592C9, 0x64B2592C, 0x964B2592, 0xC964B2D9, 0x6CB65B2D, 0x96CB66B3, 0x59ACD66B, 0x359ACD66,
01091   0xB3D9ECF6, 0x7B3D9ECF, 0x67B3D9EC, 0xF67B3D9E, 0xCF67B3D9, 0xECF68B45, 0xA2D168B4, 0x5D99213F, 0xF8B85C9D,
01092   0x8921D0C1, 0x34494E2F, 0x97375C52, 0x564FFA8D, 0xC13842A8, 0xD5A8F9A1, 0x8F24B542, 0x5C0299B9, 0xEC355A09,
01093   0x1428E897, 0x75A0B852, 0x305815CA, 0xE6F0112F, 0x2900421C, 0x13300A44, 0xD8BA2FFF, 0xD888CA32, 0x659ACD77,
01094   0x2ED3AA16, 0xC40BCC77, 0x59A01A0F, 0xD15BBB55, 0x182603C8, 0x1C172449, 0xF93AAF56, 0xCDAD168B, 0x45A2D369,
01095   0xB4DA6D36, 0x9B55AAD5, 0x6AB55AAD, 0x56AB55AA, 0xD56AB55A, 0xAD76BB5D, 0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B,
01096   0xB5DAED96, 0xCB65B2D9, 0x6CB65B2D, 0x96CB65B2, 0xD96CB65B, 0x2D96CB65, 0xB2D96CB6, 0x5B2D96CB, 0x65B2D96C,
01097   0xB65B2D96, 0xDB6DB6DB, 0x6DB6DB6D, 0xB6DB6DB6, 0xDB6DB6DB, 0x6DB6DB75, 0xBADD6E5D, 0x3848D62A, 0xFD601E19,
01098   0x4248C120, 0xD2EA191E, 0x8611A105, 0x17A0984E, 0xC1630844, 0x184A7025, 0xC0DC1995, 0x39450281, 0xE12E840D,
01099   0x5397729F, 0xF25D526C, 0x06B104C5, 0x8A65BD76, 0x5EA7C80E, 0x91C229B2, 0x1AE1FF53, 0xDAEBA072, 0xE9680A76,
01100   0x422110C6, 0xC075B0DC, 0x887C3119, 0x2C9664DA, 0x4A28C922, 0x1934A57D, 0xBB2891AE, 0xDBADD6EB, 0x75BADD6E,
01101   0xB75BADD6, 0xEB7DBEDF, 0x6FB7DBED, 0xF6FB7DBE, 0xDF6FB7DB, 0xEDF70B85, 0xC2E170B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170,
01102   0xB85C2E17, 0x0B85C2E1, 0x70B85C2E, 0x170B85C2, 0xE170B85C, 0x2E170B85, 0xC2E170B8, 0x5C2E170B, 0x85C2E170,
01103   0xB85C2E17, 0x0B85C2E1, 0x70B8DC6E, 0x371B8DC6, 0xE371B8DC, 0x6E371B8D, 0xC6E32FAC, 0x57693765, 0x39409703,
01104   0x792119D7, 0x23442B1A, 0x8A361041, 0xCBB8521A, 0xB088852F, 0x94F34211, 0xB2D94984, 0xA285B941, 0x52107642,
01105   0x3EC2CC73, 0x63722505, 0x09B23750, 0x8B91C836, 0xC93033E5, 0x0F831AC5, 0xC3FEAD48, 0x562D958B, 0x611CBA96,
01106   0x84A21085, 0x5B5114F4, 0x26A259D0, 0x83B895AA, 0xE32F8054, 0xD096AB89, 0x40236BB8, 0xDCAE572B, 0x95CAE572,
01107   0xB95CAE57, 0x2B95CAE5, 0x72B95CAE, 0x573BA5D2, 0xE974BA5D, 0x2E974BA5, 0xD2E974BA, 0x5D2E975B, 0xADD6EB75,
01108   0xBADD6EB7, 0x5BADD6EB, 0x75BADD6E, 0xB75BADD6, 0xEB76BB5D, 0xAED76BB5, 0xDAED76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DAED76,
01109   0xBB5DAED7, 0x6BB5DAED, 0x76BB5DAE, 0xD76BB5DA, 0xED76BB5D, 0xAED76BB5, 0xDADD269A, 0x22ABA906, 0xA3645975,
01110   0xCA594AD6, 0x3154CAD9, 0x1DCE9F2E, 0x170940B8, 0xED343B59, 0xF2597C99, 0xA3062B34, 0x9750C465, 0xA10ADAD4,
01111   0x78E58C17, 0x0475BB16, 0x4F1D42B1, 0xEFC06D94, 0x62051CE1, 0xA89970F7, 0xFF2174B3, 0xDAAE0803, 0x1CD84D61,
01112   0x9B1E04C6, 0x83742D02, 0x893E97EC, 0x1589A0C0, 0x92C96714, 0x1036CB29, 0xA85D76BB, 0x5DAED76B, 0xB5DEEF77,
01113   0xBBDDEEF7, 0x7BBDDEEF, 0x77BBDDEE, 0xF77BBDDE, 0xEF77BBDE, 0x2F178BC5, 0xE2F178BC, 0x5E2F179B, 0xCDE6F379,
01114   0xBCDE6F37, 0x9BCDE6F3, 0x7ABD5EAF, 0x77BBDDEE, 0xF77BBDDF, 0x2F97CBE5, 0xF6FB7DBF, 0x5FAFD7EB, 0xF5FAFD7E,
01115   0xBF5FAFD7, 0xEBF5FAFF, 0x7FBFDFF0, 0x181C160B, 0x0582C5E2, 0xF178BC58, 0x488A2E55, 0xE5D429EA, 0xE2132912,
01116   0x10AA0A0A, 0x1AED3076, 0x0A145D53, 0x504834E4, 0x0576B08B, 0x5135FAE5, 0x70C5260A, 0x205173DC, 0x94F4967D,
01117   0x14CF5129, 0x74807EC3, 0x2AABD7CA, 0xE2EA05C1, 0xA9712282, 0xB3C28FF8, 0xB33A8480, 0x50B39584, 0x741C9393,
01118   0x12E5A059, 0xE5821862, 0x755EB841, 0xE7D7C5D8, 0x8D677C10, 0xAD136411, 0xAB178BC5, 0xE2F178BC, 0x5E2F178C,
01119   0xC6633198, 0xCC66371B, 0x8DC6E371, 0xB8DC6E37, 0x1B8DC6E3, 0x71B8DC6E, 0x371D8EC7, 0x63B1D8EC, 0x763B1D8E,
01120   0xC763B1D8, 0xEC763F1F, 0x8FC7E3F1, 0xF8FC7E3F, 0x1F90C864, 0x32190C86, 0x432190C8, 0x64B2592C, 0x964B2592,
01121   0xC964B259, 0x2C964B25, 0x92C964F2, 0x793C9E4F, 0x2793C9E4, 0xF2793286, 0x5485622E, 0xBFE98868, 0x053B079A,
01122   0x00A06E20, 0x23035858, 0x5918DB6D, 0x880B418D, 0xD90068DB, 0xEB164A38, 0xAA5EF326, 0xA0106633, 0xD3264EC9,
01123   0xAEC0C596, 0x992CA010, 0x2E814D90, 0xF0BB11DA, 0x896EB765, 0x2CFFF078, 0x7D5AD068, 0x4C2FECF4, 0x35FD12AF,
01124   0x5C05DDC6, 0xF15CE008, 0x04456405, 0xC7C43B08, 0x54733E8A, 0x2CF82916, 0x4F2793C9, 0xE532994C, 0xA6532994,
01125   0xCA653299, 0x4CA65329, 0x94CA6532, 0x994CA653, 0x2994CA65, 0x32994CA6, 0x532994CA, 0x6532994C, 0xA6532994,
01126   0xCA653299, 0x4CAE572B, 0x95CAE572, 0xB95CAE57, 0x2B96CB65, 0xB2D96CB6, 0x5B2D96CB, 0x65B2D96C, 0xB65F2F97,
01127   0xCBE5F2F9, 0x7CBE5F2F, 0x97CBE5F2, 0xF97CBE5F, 0x2F97CBE5, 0xF2F5DC59, 0x3726D853, 0x942E4904, 0x26251013,
01128   0x40C2DA08, 0x6C5CDA09, 0x42C0BFE6, 0xB68BF508, 0x792AAFA1, 0x110AF6BD, 0xC0038D40, 0x9F6E1709, 0x7C3DCD02,
01129   0x26D00F83, 0x03A806E4, 0x86BB2190, 0x24ABFA3E, 0xF8AB9A56, 0x3FE2856D, 0x441D90B6, 0x14061581, 0x85B8510F,
01130   0xB8A9C516, 0x2709FEF9, 0x701E636D, 0x84BA9C4A, 0xCB65068C, 0x26967CBE, 0x5F2F97CC, 0x663339AC, 0xD66B359A,
01131   0xCD66F379, 0xBCDE6F37, 0x9BCE6733, 0x99CCE673, 0x3B9DCF67, 0xB3D9ECF6, 0x7B3D9ECF, 0x67B3D83C, 0x1E0F0783,
01132   0xC1E0F078, 0x3C1E0F07, 0x83C1E0F0, 0x984C2613, 0x0984C261, 0x70B85C2E, 0x1B0D86C3, 0x61B0D86C, 0x361F0F88,
01133   0xC4623118, 0x9C4E2B15, 0x8AC562B1, 0x58AC57FF, 0xFFFFFFFF, 0xE047AAF2, 0x10F4733D, 0x212BAB13, 0x012D6E93,
01134   0x2C9041B3, 0x8AF96729, 0x94B65B06, 0x281A95C2, 0xE086029E, 0xCA031432, 0x64BE8E2E, 0xD7423974, 0x2962BA13,
01135   0xAC9FC858, 0x42C5C004, 0xF76A3DCD, 0x04FBAB42, 0x4A7F4CFF, 0xCEC0256B, 0x741B7642, 0xD41895DB, 0x82386342,
01136   0x3FA40159, 0x2BB9742C, 0x67A2DC0E, 0x9567DA0C, 0xAB42365F, 0xF2831425, 0x70BEDE8E, 0xBDCCA2D3, 0x1B60A138,
01137   0xBB3E81B5, 0x3B75BB28, 0x42B1DC54, 0x57631510, 0x88846AB3, 0x10900648, 0x2A4469BF, 0xCC84B6C4, 0x8496DF6C,
01138   0x853F4DCA, 0x2075FCD5, 0x7556DC2B, 0x28B4E9B9, 0x26A5425B, 0x2AC9F7CA, 0x420883B8, 0x536AE3B2, 0x3E39551D,
01139   0x31B4A257, 0x67BDAEA9, 0x5C148612, 0xB9771A4A, 0xEB703414, 0xF2F3606E, 0x0CA66E7C, 0x039823A9, 0xAA841B4B,
01140   0xB80B9887, 0x605AE566, 0x812FBE30, 0x669B3E01, 0x105FBEA1, 0xAE56AC94, 0xB4221184, 0xCB4697DC, 0xB29AF81E,
01141   0x164C292F, 0x43357D82, 0x86951768, 0x41F0FE51, 0x098EFF92, 0xD14CD1BD, 0xE4137B53, 0x16430849, 0xA807345D,
01142   0x3447AFEB, 0x1B801859, 0x56CA6701, 0xE11C10EE, 0xF96C7F8E, 0xE9B536EA, 0x150853BA, 0xA792997B, 0x85284E88,
01143   0x72B44616, 0xC56C255B, 0x767E5D20, 0x05981471, 0xE19E9C2F, 0xAB60DA41, 0xB1368E2C, 0x5B2C484A, 0xC6117143,
01144   0x08BB05D5, 0xD45A1910, 0x8DCDDA07, 0x74DA94CA, 0x0586BC08, 0x8855DB51, 0xE8E02851, 0x025FE7A2, 0xE9765125,
01145   0xACDB0266, 0xF6258976, 0xFE095C97, 0xCAB581F1, 0x655FAB5C, 0x91460AFD, 0xF41A4B9C, 0x5B3FF685, 0xB982FB77,
01146   0x06E58B21, 0x1AED36BA, 0x2D16D7A8, 0x78556CBE, 0x1106AF87, 0x8DD06170, 0x78584621, 0x5771A8E4, 0x20B8626A,
01147   0x175289E6, 0x096086BA, 0x45945C51, 0xC86420A8, 0x47FF5C8F, 0x04383A40, 0x805C6D15, 0x411117EA, 0x414EF89D,
01148   0x4B9B8585, 0x6BC01508, 0x2EB80B16, 0x8C64E87A, 0x03974749, 0x9F995675, 0xB1127A97, 0xBB91CD93, 0x49D8858F,
01149   0x855C142A, 0xB3521103, 0x343442F2, 0x682B3C10, 0xC4A12861, 0x73D58BB4, 0xD0512A16, 0x21AD36F2, 0x85DAD002,
01150   0x2160DF0D, 0x01E4A26C, 0xC9C821B0, 0x304485B3, 0x1A2C1DA2, 0xB155C812, 0x2C0E44C5, 0x02AC85FC, 0xA3870A36,
01151   0x7BD6100A, 0x2AE9CE10, 0xA161D70A, 0xC127B82A, 0xDE4603A3, 0x9BB70420, 0xB89E3185, 0xCDAC02E0, 0x66510A16,
01152   0x1CA38603, 0x818A2DC3, 0x040A091A, 0x53844413, 0xFE864246, 0x84289423, 0x851CE15E, 0xAE45B564, 0x78860A84,
01153   0x10E11E39, 0x31893869, 0x741762C5, 0x86A98037, 0xFF866A09, 0xAA303141, 0x1084845A, 0x85C1A2F5, 0xCAC6863A,
01154   0x94575448, 0x4CA40C84, 0xB0C22BEF, 0xCDEA8A3A, 0xBE2F2150, 0x50B94CBA, 0x7E0A7FBC, 0xAB6E462A, 0xE975EF42,
01155   0xB623ED97, 0x1C73F65F, 0x855A1646, 0x27F60C2A, 0x627631B2, 0x2CF6293D, 0x89208697, 0x8F053250, 0x702E120B,
01156   0x28152708, 0x4BA1DAB1, 0x5C31E494, 0x2F7B82B6, 0x0007302D, 0xC88B9159, 0x0AA6DD69, 0x012D6462, 0x4A4ED930,
01157   0x6C17EE22, 0xD9B1C2D4, 0xB2BBE500, 0x5707BB78, 0x2621482C, 0xE8104442, 0xC49C6C1C, 0x8341A8E8, 0x21386084,
01158   0xAE521BD9, 0x456E5062, 0x4CAC2DD6, 0x75FAC29E, 0x1F1D70D0, 0x21484110, 0x96BAA248, 0x2CC7658A, 0x413CCEA8,
01159   0x892F8028, 0x44726FFF, 0x6C632561, 0x4B854FFC, 0x9F94B652, 0x07B72BB0, 0xACBC6E48, 0xDE2BE3A3, 0x9956252F,
01160   0x50CE2A42, 0xC1D141A9, 0x00624654, 0x302CD1E8, 0xF8F6A7C8, 0x4749D235, 0xC5587B31, 0xDDD85745, 0x80BAC6F7,
01161   0xB806510D, 0x525C0909, 0x56B2C02C, 0x05DB65E4, 0xAE845694, 0x11CF7CA4, 0x6ABE290F, 0xC1AB9028, 0x04BC1CE3,
01162   0x4E5C1A06, 0x07D2DC0A, 0xD24743A0, 0xE2E2EAD1, 0xC171625C, 0xA10CD98C, 0x0AE11006, 0x8791D4D4, 0x0E5E9904,
01163   0x2EC4AC90, 0xB40DA99C, 0x84440BD0, 0xEBEB21A1, 0x422E5A0E, 0x809922AA, 0x86DAF605, 0x1A4D2F3C, 0xB974A005,
01164   0xCB6508A9, 0x72341E6C, 0xF62999D1, 0xC88369D9, 0x2637CB5E, 0xF2932585, 0xDA63753F, 0xC3721562, 0xEC1F2CDD,
01165   0x566431AB, 0x0C1A06AE, 0x3838252E, 0x0F6FFC08, 0xDEDE7B1B, 0x014BD782, 0xC0A71642, 0x5B528341, 0x00DCA175,
01166   0x3D4E0298, 0x32ED6416, 0xDEBB5652, 0x869C91DA, 0x04654530, 0x6567ACB2, 0x501B36AD, 0xDD4A0C6B, 0xAAB69F5F,
01167   0x2ECAAEA4, 0x29A55951, 0x721BA2E0, 0x15D93229, 0xAB0002CE, 0x0534BBB1, 0xFC1A5DA7, 0x8EC476CC, 0x30F10D56,
01168   0xB91A4E70, 0x12CCD2C1, 0x581424E0, 0x0A2AE940, 0x12EFA62E, 0x1E16842E, 0x4A6D1768, 0x144155A3, 0xAA115A08,
01169   0x434FD517, 0x2BB4A190, 0x4AAEABC4, 0x2B3BBAE5, 0x102ACD56, 0x10569C82, 0x231A1454, 0x960AAB33, 0x1C89287F,
01170   0xB8213385, 0x3BB218F4, 0xAB7A2B55, 0xAB9598EB, 0x2CB0AC87, 0xB100E528, 0x7AD20703, 0xFFC0E1E0, 0x701DCAE5,
01171   0xC90E2E11, 0x32ACDA2E, 0x28305DAA, 0x7FF8062C, 0xDB4FCE8E, 0x4E839286, 0x54562E17, 0x0B2AF44A, 0x9FFD0249,
01172   0xBAB56E08, 0x9595A89C, 0x8CBAC248, 0x48B92C29, 0x396758A0, 0x6D4908D6, 0x2108C82A, 0xC00F5623, 0xD562E15A,
01173   0x93834EB4, 0x18BDAABE, 0x6256A0E1, 0x4792AB85, 0x92E5B828, 0x55E39B85, 0x7736F3AB, 0xAC4BC60A, 0x431EA02C,
01174   0x2EBC4088, 0x9445EAE0, 0xBA48D26D, 0xE016A210, 0xE006473F, 0x96502361, 0x1B176B83, 0x5D805680, 0x928AEF38,
01175   0x288CD0D3, 0xFC6BB240, 0xBEB9650E, 0x76CAE2BE, 0x588134A9, 0x81625480, 0x32EB9645, 0x5D871481, 0xCDDDD83C,
01176   0x950085D4, 0x89B64AEB, 0x79281C07, 0x2816B5B8, 0x616AA00E, 0x85D77947, 0xFCD98E21, 0x0545D282, 0x70E9702E,
01177   0x12C42053, 0x9BB4A8A0, 0xB19B307F, 0xE72C6D1C, 0xA60E070B, 0xAEF755F2, 0xB6990097, 0xDD8BB562, 0xE9D02363,
01178   0x9A5DC488, 0x3042381B, 0x54509BA6, 0xC9DC8589, 0x73891118, 0x0FEF7B26, 0x7907876B, 0xDC28A3A9, 0xB0505C84,
01179   0x4E0F5558, 0xB005B8BA, 0xD2B80E95, 0xA5006828, 0xE106B8DE, 0x9255E34A, 0xD092E327, 0xB62EB255, 0x0A126881,
01180   0x1CACAE16, 0x106E0CDA, 0x81B35C1E, 0x09F27A11, 0x98C9C5B9, 0x4CAD1600, 0xB95266AE, 0x62E597EA, 0xEE290859,
01181   0xBFBB196B, 0x3CD65A88, 0x7C11CB4B, 0xE76421EC, 0xCD5D3717, 0x5516C169, 0x29745DAE, 0x2A10A660, 0x9D751C04,
01182   0x8041F2C8, 0xE7E299BA, 0x360A5811, 0xD74825C1, 0x8D1C054E, 0x2ED793DA, 0x8AC16093, 0xD0D9D5D8, 0xB8C7068E,
01183   0xB7D72C17, 0x93ADD188, 0x2A2EFFD6, 0x39A3E411, 0x8504B390, 0x41B6A06E, 0x0AB19362, 0x2CC76C8B, 0x78653E59,
01184   0x642855F7, 0xC145D509, 0x6C14094F, 0xF731D84C, 0x8EA856CE, 0x470461CB, 0x595AA244, 0xDD1448D9, 0x3DC45C89,
01185   0x5C275DA8, 0x18301250, 0x4B4BB84E, 0xC2C9618C, 0x00513A90, 0xC0201961, 0xCA9A2E7A, 0x2AC32F98, 0x05C81927,
01186   0x21325EC9, 0x058BFF14, 0x8876C197, 0x21D209D5, 0x1490B847, 0x9EF170AA, 0x0DAF5843, 0x3597A7C5, 0xA5D6ED07,
01187   0xBB1FEB19, 0x47A50C61, 0x7F385744, 0xAADBB5B3, 0x10C41D92, 0xB25772ED, 0x2602FD18, 0x5EC7175B, 0x8BFCBA72,
01188   0xAC2E54E0, 0x3A263477, 0x9C4312E8, 0x4301BDE4, 0xA897938C, 0x04B79BA0, 0x0F16877C, 0x8A1DCADB, 0xF5C10F42,
01189   0x2A3966C8, 0x600B7E2E, 0x30FFDB16, 0x8C964B7E, 0xC68856B2, 0x6D80E9B4, 0xD94C8A2F, 0x5C1623DC, 0x791DFB09,
01190   0x02E4B280, 0x55D975AA, 0x4597A22B, 0x15B61638, 0xBA554240, 0x20500855, 0xAEBE040E, 0x29C0A7C4, 0xB9250B66,
01191   0x1D1A188C, 0xDB812511, 0x6AC9AA54, 0xD26B61A6, 0xC2704DA4, 0x22B6EAC5, 0xEEB17612, 0xAE306C69, 0xAC99098E,
01192   0x59904237, 0x0220B9E4, 0x21B55B4F, 0x6A6AE8A5, 0x016EC9A2, 0x2151F2AC, 0x24046D60, 0x392F35E7, 0x995E2A9F,
01193   0x9BCAC1A8, 0xF56DDABF, 0x714E0D30, 0x6553E9F4, 0xC0618030, 0xD0C4292D, 0x76E0269B, 0x53EBAE88, 0x14250CF7,
01194   0xB5A280A5, 0x61621895, 0x78811742, 0x8D483141, 0x204E345C, 0x4E6078EC, 0x4854302C, 0x136E1060, 0x69C0F571,
01195   0x48916E19, 0x5AE97E29, 0xFF41D052, 0xB775CFFE, 0xB24FC1B7, 0x69F36669, 0xA52EB409, 0x078D2137, 0xBDDA4B8A,
01196   0x0A5D4886, 0x3C94DA6D, 0x4B474A6E, 0x0705F376, 0x6421649F, 0x04D58AC3, 0x19B18E45, 0xA416362B, 0x51FC6883,
01197   0x95DC4933, 0x6B254ABB, 0x12BB0BAE, 0x16009DD9, 0x042693B4, 0x2CC8A8FE, 0x69AEF7AE, 0x1B9E766B, 0x054C0576,
01198   0x06998088, 0xA1458967, 0x729C0F44, 0x828AE651, 0xDC2FAE24, 0xC5235930, 0x39C87C18, 0xBD8736DC, 0x5374BA2A,
01199   0xB85C29B6, 0xC0D24ED4, 0x289B4DAD, 0x18F049D8, 0x1B3518CD, 0x82797175, 0xE9FB4D01, 0x17718B58, 0x11755B78,
01200   0x7BDB40E1, 0x3449A271, 0x9369375C, 0x24242B4A, 0x847FB849, 0x54292055, 0x36C87A44, 0x0B8A6630, 0x94D98863,
01201   0xB8A472C2, 0xF46537FE, 0xD055A124, 0xA8189627, 0x292F1757, 0x50D0B7BD, 0x2F2E7B67, 0x27A086AA, 0xFD992226,
01202   0x54A11EF1, 0x764DC2E2, 0x6D4BDE41, 0x52681289, 0x4770A442, 0xE0B642B8, 0xA6AE303E, 0x08EF2A22, 0x82B33904,
01203   0x06CA2057, 0x445C105E, 0x3159B229, 0x2819DDB2, 0xB07A66A5, 0x680BA51A, 0x35517614, 0xD76B282B, 0x642A1876,
01204   0xA4C31299, 0xB78C0E3F, 0x0092898B, 0x37769328, 0x9CC93483, 0xAB274AC2, 0xA8C1385B, 0xAE6DB252, 0x7AD188BE,
01205   0xB43C6A67, 0xA66A2C04, 0x48BAC892, 0xC8692FFC, 0x8A7326CD, 0x93509B0B, 0x86CD7DA4, 0x094D467B, 0xA12974C6,
01206   0x5421AC69, 0x1054A2EC, 0x282384CE, 0x6853D088, 0xB228AB65, 0x24A8F3E5, 0x7294A11C, 0x2F1168A9, 0xA1CD796F,
01207   0x18E091D5, 0xF287FD86, 0xFF56BC49, 0xA2D312B6, 0x8A12CBE4, 0xA9EB570A, 0x38535643, 0x1848B441, 0x4960E0B4,
01208   0x7BAE55B0, 0x32EA3D9A, 0x7FAC2C90, 0xB92B8A07, 0x2E84B3A0, 0x6896A43A, 0xD4F96A8B, 0xCA2B8A6A, 0xC6791E1C,
01209   0x045758C7, 0xFCBC02BB, 0x2625E79E, 0xF353015C, 0x3F34362E, 0x67762B63, 0x29112740, 0x59DEA86B, 0x456D8D6C,
01210   0x8325E64C, 0x3B93FD5B, 0x17A02081, 0xB662ED0D, 0xE4CE405C, 0xAC2A70C9, 0xF17C7F57, 0xE5EE0B9B, 0x41827125,
01211   0x97CC69A2, 0x85361818, 0x0205182D, 0x79C55801, 0x37403792, 0xDB436C1E, 0x4C16E1C2, 0x0DE84478, 0x02187084,
01212   0xBB228D8C, 0x414D2690, 0x86229A44, 0x338C92E5, 0x90B93E83, 0xCBCA64C9, 0x5AB8D543, 0x1F07D5FF, 0xFA0D6054,
01213   0x63A26DA2, 0xEFFA18E1, 0x5F25D3EB, 0x1562EC59, 0x0850488B, 0x2918B3E5, 0xB4995EBB, 0x26A6A80A, 0xC1771E26,
01214   0x82CD8F4A, 0x27641254, 0xADA10A15, 0xF177F834, 0xEB9E39D8, 0xAE5782C1, 0xD40A0937, 0x0F193751, 0x638E0502,
01215   0xAE2C6047, 0xF4321B0B, 0x6BAE232F, 0xF7029A15, 0x163A3DBC, 0x828AD84D, 0x86910D51, 0x560FEB91, 0xA202135E,
01216   0x021A280B, 0x5AFACD1D, 0x6265CA94, 0xB6940D43, 0x2896CA21, 0x0A017AEA, 0x38508B73, 0xB24BA0DB, 0xB0C67E57,
01217   0xB6572EC0, 0xD821EE9D, 0x843FD899, 0xA862621A, 0x4AA23E5A, 0x09689810, 0x3B2B83B3, 0x5BD8CF00, 0x097E04C6,
01218   0x130E4115, 0xE57C8927, 0x6E319D6B, 0x515A1CB0, 0x5A639F8D, 0x826F11C8, 0x364061C1, 0xD711880A, 0x52D5272B,
01219   0x9149D0DF, 0xF3152692, 0xA8B85DE8, 0x6E1AEA14, 0xC6C047C9, 0xB0D2CFF9, 0x66B2D45C, 0xCB13838A, 0x8598D968,
01220   0x57CDD84D, 0x05F22B06, 0x6E725DA4, 0xA39CB4BE, 0x0B6B884E, 0x176887D8, 0x995AFCAA, 0x57E5842A, 0xC141160F,
01221   0x448A41A2, 0x873812EF, 0x4CAE1A1A, 0x0F700BEC, 0x5CADB640, 0xDF22955E, 0x3ABB2F06, 0xB81813C2, 0xF178BAE7,
01222   0xC1A25200, 0x9BEC94BB, 0x85B839C7, 0x5613EBE1, 0x5B004BE7, 0x02F94AE0, 0x116B2F07, 0x87C5084B, 0x0222ED96,
01223   0x31D59420, 0xDAC2C484, 0x17C25C00, 0x89A8188E, 0x0029A1B0, 0xAE8282CA, 0x2C1F385C, 0x5983EB7B, 0xE21832AD,
01224   0xAF5752B3, 0xC0663A04, 0x2D5C9F50, 0x8FF40C0D, 0xFAB39159, 0xA3A2D514, 0x956AD840, 0x3EA54558, 0x242EDB43,
01225   0xB0243FE8, 0x8C4AC60A, 0xA926D8EF, 0x88443654, 0x836BB913, 0x52075A43, 0xFC8DFFC7, 0x11E5E934, 0x315E54B9,
01226   0x47A06ECA, 0xFBCBDE70, 0x60B11772, 0xC5D188E9, 0x3A744399, 0xAC2425A4, 0x00AF3037, 0x93E6EB58, 0x5D5B0697,
01227   0xB0521968, 0x192838D1, 0x9C66A2B2, 0x517312B6, 0xE08608BE, 0x584AB65C, 0x86C4B1C1, 0x21E05043, 0xFE1EDC84,
01228   0x1A5EEE84, 0x74256022, 0xCD4825D6, 0xE441D3F5, 0x9A852999, 0xECF6B3CD, 0xB97D5D40, 0xABE01728, 0x01F1476C,
01229   0x0FD5B3C1, 0x9434E156, 0x0A231FEC, 0x44F380B5, 0x1C0B1CDC, 0x00384B51, 0x172E79CE, 0x211BA764, 0x1C1C2372,
01230   0x5138E2C8, 0x6434084D, 0x9464AB55, 0x684C3A86, 0x60F65292, 0xD5A385D0, 0x3C12B9AF, 0xA816E505, 0xCA194E13,
01231   0x437FEDC2, 0x887A1ABA, 0x6C0C3855, 0x622853C5, 0x7D875DDF, 0x9C290A1E, 0x5D4F1DB6, 0xA1813646, 0x1DAF286A,
01232   0xAE400522, 0xC47312ED, 0x77AF3600, 0x34345202, 0xE4230FDA, 0x31CFF0BC, 0x29720DBE, 0x566B179A, 0x25726300,
01233   0x133015AF, 0x765DBA34, 0x86188B43, 0xF612B3BF, 0x2ED5CA64, 0x16E8D7E2, 0xE6BD61BA, 0xE52A7945, 0xA1A084AD,
01234   0x278B52CA, 0x9B5C4329, 0x9236C029, 0x86A469F4, 0xF26E44AE, 0xD1E02B39, 0x54D25D48, 0x60E58B41, 0x89609702,
01235   0xC7E52E48, 0x0C184E87, 0x15062C4F, 0xEA5140A4, 0x528D0211, 0x920B164B, 0x1D813B97, 0xA0D8F6C0, 0x68341B2F,
01236   0x49A54187, 0xA8DC7EBE, 0x8643336B, 0xD3D2518D, 0xB18D7B14, 0x1680E06C, 0x6C026C31, 0x98CA8313, 0xD1B99BFF,
01237   0xFFA8D50B, 0xAA64B51D, 0x78BC0A21, 0x4B314CB5, 0x476CACDB, 0x0A082BB5, 0x64F4093D, 0x42ADD590, 0x380AB171,
01238   0x522417C3, 0x6581C10C, 0x42470826, 0x8D6C5ABD, 0x4E847DA3, 0xA124C1B0, 0xB1742647, 0x5A18D72C, 0x915E812B,
01239   0xB1188466, 0x29F8462B, 0x97B122A0, 0x70018D0F, 0x2E7C305E, 0x20F53484, 0x120CB9C4, 0xD751D775, 0x5DB16613,
01240   0x135D408D, 0x010CC293, 0x7957BE47, 0x68408DC2, 0x245034A5, 0xD7394B86, 0x48F8ADB7, 0x4DB290B5, 0xCE41BD57,
01241   0x5392E17F, 0xFA4B8680, 0x933B2405, 0x86C25401, 0x4429363E, 0x4E722408, 0xA1EE3C3F, 0xD02B3FF0, 0x6A4C9681,
01242   0xA01FD556, 0x32FD4EE3, 0x6D250066, 0xAF430DB3, 0x28F71680, 0x614425A5, 0x4C244F9C, 0x13CA66EB, 0xB24609FF,
01243   0x458DCBB5, 0xE97CD429, 0x92AF8F4A, 0xF7026AF4, 0x048E162D, 0x66B5FB89, 0x2EDA53AF, 0x0BED8029, 0xC10AB0E1,
01244   0x268E3062, 0x05CACEB0, 0x8681A150, 0x8844A104, 0xBE86BEBB, 0x96814066, 0x09EEFD2F, 0x294C075A, 0x118AFF63,
01245   0xBC9B8ED7, 0xC625D852, 0xDD804D6D, 0xE2AB6204, 0x2873375A, 0x14401675, 0x4AD56EAE, 0xB5C17365, 0x0DC32983,
01246   0x2FA2B24A, 0x684A1076, 0x5D14212B, 0xA42BB1A1, 0x150A4321, 0xDF6C434D, 0x70D28447, 0x219F0968, 0x2C740C02,
01247   0x44806D84, 0xFBBD7286, 0x841E812B, 0xB718EC41, 0x675120BD, 0xE5576431, 0x61BA5342, 0x0F6E3945, 0xBD755AAD,
01248   0x3B20EE10, 0x6449FCD0, 0x8F3E5EAE, 0xC30951CD, 0x073C360C, 0x6F574421, 0xB96A2E6B, 0x5A6F4844, 0x2353FE5C,
01249   0x91348B05, 0x6BC8BADA, 0x02641107, 0x87C22B48, 0x591D5A40, 0x32C7AC6D, 0xC72F525A, 0x126DAC85, 0xA2D0F571,
01250   0x3184D88D, 0x211A1A3F, 0x3814AE5F, 0xF0A7D0F6, 0xBE3424DA, 0xEE297BC9, 0x545C8825, 0x91AEB773, 0x85E2B715,
01251   0x4022E334, 0x133E75A9, 0x6E812DC9, 0x2925CA16, 0x6996C51A, 0xB250ACA2, 0x2CDA49B6, 0x27E3A727, 0xC6499352,
01252   0x5F095E75, 0x67022C00, 0x57BB6108, 0xE8610359, 0x9554284E, 0x05B7231A, 0xE82347CA, 0x0CCD2C89, 0x0CBD82C1,
01253   0xBCAD5901, 0x16456149, 0x5DB80EE8, 0xF765B8E9, 0x08F2B6D6, 0x3FF5D423, 0x1190AB56, 0xA0C02571, 0xD2D16801,
01254   0x2CAB4127, 0x63B1D824, 0x8BA4E485, 0xA8B45A2E, 0x92576502, 0x59481B61, 0x1C4C7389, 0x108975C8, 0x97FE0CE4,
01255   0xB8C75A8D, 0x0C301EE1, 0x6EA20191, 0x27A7984A, 0xE263A221, 0x0047833C, 0x06980E95, 0x5291E9B0, 0x650260AF,
01256   0x59DDABB0, 0x096D8E64, 0x0F8EA3A4, 0xE0F07CE0, 0xD0693E15, 0xD08A7BB3, 0xD1898D45, 0xB756B70B, 0x6D609D03,
01257   0x9B1F32F6, 0x8A0DBEDB, 0x5C39B1F3, 0xD6C3E5DA, 0xB04C04DA, 0x01D515AB, 0x0A6176B8, 0x5D8AB2AA, 0xFA404525,
01258   0xA259EBAA, 0xD3E230F8, 0x579B496B, 0xF94851F0, 0xBB8A64E5, 0x03D92A54, 0x00515DCF, 0x5761F45A, 0x103548A5,
01259   0x23020A50, 0x9849DA08, 0xD14310BF, 0xF44A0589, 0xE26306A9, 0x286B8372, 0x42D28443, 0x21C50393, 0xE57E044B,
01260   0xAA2194E8, 0x1891758C, 0x8F31D620, 0x87314A92, 0x2D799956, 0x0C606A21, 0xA2B26206, 0xD61024BF, 0xFD50965D,
01261   0x46D7EC55, 0xF425E954, 0xF6405CAF, 0x2F6015C6, 0xC07CB111, 0xD44A2B04, 0xF80567B8, 0x59CD3155, 0x12649A85,
01262   0x40BA1B76, 0xDC1C3204, 0xCD6EC009, 0xAC463986, 0xED761CDA, 0x59684300, 0xF0FA2B27, 0x5AF3C0E2, 0xC95002AD,
01263   0x5BE2E9A4, 0x252D4CBB, 0x6461D7A0, 0x98C24B60, 0xC75B8013, 0x41447166, 0x591242B4, 0x03B206F9, 0x041E144E,
01264   0x20A1C2AC, 0x809A5328, 0x5D2ED9D9, 0x49C2732C, 0x7735BBDC, 0x25583173, 0x454C8621, 0x4B2D6DD3, 0x0DD94607,
01265   0x2590876F, 0x17BAD056, 0x8B5598E0, 0x80228561, 0x0AA49A5C, 0x2E072268, 0x39F8AB2E, 0xA169C815, 0x12157D4C,
01266   0x16A2EF27, 0xC3999AA3, 0x5108A9AA, 0x383C18D8, 0x8EA6979C, 0xE049711A, 0x320D708F, 0x108A1FF2, 0x85B10494,
01267   0xBA66AD75, 0xF7BDC2EF, 0x20221110, 0xE9E55AA5, 0xF3556108, 0x60875821, 0xA6D47340, 0x8A22EC80, 0x8CA9EF1A,
01268   0x93A89889, 0x7673E45A, 0x94599A48, 0xE0D85D24, 0xAB929955, 0xAA05D309, 0xA55B6C7B, 0xA9D5A84C, 0x11D8D88F,
01269   0x4517AE0F, 0xDC7AC69E, 0x3497B1C4, 0xEE80A505, 0x1C078115, 0x92B4E418, 0x16ED9334, 0xA5DFA140, 0x9DE1A542,
01270   0x224FE6D6, 0x8A0035BA, 0xF727A595, 0x253BA8B5, 0x0AD8B78F, 0x08B7149E, 0x5E98483E, 0xC2CE35F7, 0xDAE54EE1,
01271   0x85D3118F, 0xE45DD156, 0x59229A8B, 0xB5EC683D, 0x5A05A0AC, 0x8D56898A, 0x381F25AC, 0x5B6DD274, 0x9C84AAB5,
01272   0xAEAC5F2F, 0x95A83C1E, 0x0F5883E4, 0x459B35B7, 0x1B25B72D, 0x4AE552BC, 0xD82E8423, 0xC97FF533, 0x054A2576,
01273   0x478BAE25, 0x52A85EE3, 0x4E92DFC1, 0xA89A2024, 0x3D4B9282, 0x45C4F394, 0x4A92883B, 0x04ADD4D9, 0x69172722,
01274   0x17D0C051, 0x754A9A8A, 0x9AC12B4C, 0x45012AF1, 0x6A93432A, 0x20C8E004, 0x0DD80B1F, 0x25D46694, 0x1BD11F42,
01275   0xC1C15272, 0x52809A4E, 0x7F00AE20, 0x65763340, 0xC68F6A2D, 0x6E085088, 0x3E86C25F, 0x5D30D682, 0x10A120FF,
01276   0x5C9354EF, 0xF1140C82, 0x83CF5C04, 0xC0FCACD0, 0x4B9406E0, 0xDA1385D2, 0x10BAA84B, 0xC483D60B, 0x6A3CA6AA,
01277   0xAE84DB45, 0x00A24495, 0x28B7CDAD, 0xC82380B9, 0x0D9C0925, 0x0296F1D9, 0x5F1CDA36, 0x141D2823, 0xE2010286,
01278   0x3D806865, 0x8AC1A44D, 0x26A184CC, 0x55D512D6, 0x4F44B7D6, 0x5A143610, 0x36ED6645, 0x7FE3EA2B, 0x44BC5C3B,
01279   0x28A12202, 0xDAC5831A, 0x5839322D, 0x8D014581, 0x7D7C6B91, 0xEA64F3B2, 0xAABA4A48, 0x9C0D3924, 0x2489BC5D,
01280   0x879B9107, 0x5AEBF48C, 0x7CBA236E, 0xE09C91A4, 0x92B9850B, 0xA4A53CA1, 0xAACCBB09, 0xAB4D376A, 0xFD22B8CB,
01281   0x010286E7, 0xC280798D, 0x5CB721AE, 0x5905AAC5, 0x108DBB1F, 0x1726C091, 0x1D12AD97, 0xAB6EA604, 0xB8EF16F3,
01282   0xCBDA10B6, 0xBB865153, 0x5C12D7E5, 0xB972B9A6, 0xB176BB0E, 0xD4B703D8, 0x9D708590, 0xDBC26580, 0x9B741A13,
01283   0xA79CCAE8, 0x601006BF, 0x5B2C3EEC, 0x6C0BB164, 0xE6421D54, 0xC5D6ACBC, 0xD9E88A8A, 0x476F359C, 0xA0ED7575,
01284   0x09825203, 0xAB8429FF, 0x0A463F71, 0xF777A659, 0x1D9773A3, 0x9EF7D42A, 0xD3243AFF, 0x976DB360, 0x6D4EA725,
01285   0x5AB01F14, 0x4CA4568E, 0x49B442E6, 0x88C299C8, 0x2797B8A1, 0x72C3B392, 0xD51D2683, 0x30C5CD00, 0x3A11000F,
01286   0x5F5CB18B, 0x7B88C00E, 0xA6B8111E, 0xE44855C2, 0x4D5D8467, 0x41D6EA51, 0x292F76B8, 0xA3AED701, 0x3352248A,
01287   0x633C4788, 0x531A655E, 0x2D57A181, 0xE31A4035, 0x1C4F1C82, 0x812BA072, 0x9C5D9081, 0xC5DE2F7B, 0x3A44486C,
01288   0x55E0C552, 0x541AA686, 0xEE5C21DC, 0xCD02311C, 0x76B4719C, 0x14404831, 0xCE007454, 0x1CE9F68A, 0x8A44A02D,
01289   0xB2005739, 0xC24CC9F0, 0xA3A229B0, 0x89742402, 0xD85790DB, 0x0C76EAE3, 0xE03EF881, 0x15D01024, 0x1DDA910B,
01290   0xAF611211, 0x6929AAA6, 0x6E93A185, 0xB945A822, 0x8F5D0C92, 0xED977854, 0x865FFF80, 0x0BA78B9A, 0xEAFB1CC0,
01291   0x0205C1E1, 0xF8503729, 0x76B39F42, 0x728B0ACF, 0x1A4E5AD4, 0xC3A44445, 0x2ED8BEC6, 0xA24C7724, 0xB9CCA19A,
01292   0x70B0A407, 0x58BBECF9, 0x0284A104, 0xE8131B20, 0xBAF78D57, 0xCEA89339, 0x2AE22E39, 0x9A4ECADB, 0xAC3B1709,
01293   0x5A0B6EB0, 0x842B6329, 0x25855314, 0x900445B5, 0xA334C84C, 0x6B8AD189, 0x76070780, 0x576EC573, 0x81C2E0F7,
01294   0xA542EACA, 0x8640DE2A, 0xD62EA892, 0xE5D93DDA, 0xEAB88483, 0x98906023, 0x09868BB8, 0x5BEA6FBC, 0xB5B16EBA,
01295   0xA3D81093, 0xC47574FE, 0x2E07C52E, 0x20FB241B, 0x0928484F, 0x2AD56AB5, 0xD8C17001, 0x824141EA, 0x42213D51,
01296   0x333E2ED2, 0xA09D8410, 0x130F3416, 0x2B8B0DF6, 0x9011502E, 0x4C5044B4, 0x13FEA990, 0xA8C8456B, 0x343876A3,
01297   0x08951EE5, 0x4A40241A, 0xC42B94CA, 0x70A33A91, 0xED9898CB, 0x290AD089, 0x09ED2660, 0x5DEBA2EA, 0x1BCA6C80,
01298   0x0CBE6875, 0xDB06571D, 0x3A623D90, 0x2F197A0D, 0x902857B3, 0x15A4B851, 0x72E507AF, 0x4DB2F764, 0x212D0886,
01299   0xC7E0CF90, 0x87E8E66B, 0x7F342B64, 0xB4A42838, 0x5C9C06D7, 0xED90BC9A, 0x466C6177, 0xCC6C307B, 0xFC172F1C,
01300   0x8154C1A3, 0xB4DDDEC3, 0x9251200F, 0x6682BAB4, 0x1A2E9433, 0x094B9261, 0xBB27849F, 0x2186C7C5, 0x2C015F92,
01301   0x7B3023EC, 0x261492CE, 0xB281409A, 0xE9F71845, 0xC64A2536, 0x0F476251, 0xCC944A46, 0xDDAED6C2, 0xEC18DD82,
01302   0x5A9BA60C, 0x642400BD, 0x67418DA0, 0x0B0303E4, 0x1B00B38C, 0x2D98DBB7, 0xFC7B1242, 0x014CF532, 0x1212CE50,
01303   0x284B4E95, 0x26822668, 0x07AB0357, 0x3593E2E6, 0x6C562C35, 0x2EAF8681, 0x8EBC44BE, 0x10426A6C, 0xB5DAEC2F,
01304   0xAEB85D03, 0x497DC01B, 0x9503958C, 0x6B9CBDFE, 0xBB31AC32, 0x26E1917B, 0x220CE042, 0xC265A0D2, 0x140E5889,
01305   0xA1D76BEC, 0x902AB695, 0x5DC185D6, 0x7848F9EE, 0xF81EB3C5, 0xA128732A, 0x12E0B4AE, 0xE5CAE867, 0xC1DAE0C9,
01306   0xCA4020F6, 0xE1E97614, 0x8D472CB0, 0x77C6B641, 0x0E2E2398, 0x32D7034C, 0x28E6F759, 0xD4C0B097, 0xE1741A1E,
01307   0xAC1A08A0, 0x5BA9BD1C, 0xDEB25041, 0x25DC5A38, 0xD336248C, 0x08C899C1, 0xEEC05301, 0x5631F97B, 0x8AC8C74D,
01308   0xA44001B5, 0x844274DD, 0x5F31A055, 0x25D4B598, 0x9E91A432, 0xA638BFFC, 0xB20D766D, 0x640DE669, 0x4572132F,
01309   0x0A1FC60A, 0xD96CB52C, 0xC816AB70, 0xB5DBA4D3, 0x070083D8, 0x1B437421, 0x144353AF, 0xB3B296C9, 0x70B69EAB,
01310   0x51BD0F94, 0x8B39CA86, 0xA90A222B, 0xA8E56DAA, 0x6C252742, 0x2D221080, 0x2680862E, 0xC0F285D9, 0x7AB6A685,
01311   0x09D05450, 0x406D7EBE, 0x84442C10, 0x8383F0BB, 0x284409E5, 0x10C4619E, 0x551C4F12, 0xBE22CE17, 0x8C006290,
01312   0x7F954439, 0x7598A165, 0x87B16508, 0xAD0B3341, 0xEE7C484C, 0x0D383829, 0xA72C4953, 0x15DBB705, 0x1AE40229,
01313   0x45AF5698, 0x556B2308, 0x846F1F2E, 0xC429B05C, 0xFF483DD9, 0x32EA5C22, 0x101C0E3F, 0xC2F0158A, 0xC5D86F16,
01314   0x232015F6, 0xC84C250C, 0x0D285B4B, 0xB1E3057A, 0xA67C9B47, 0x2D1FFACA, 0x18EB5C2B, 0x4856AC09, 0xB4D8D983,
01315   0xA391ADC5, 0x0BA40A01, 0x598E4D15, 0xE0455205, 0x9A84A542, 0x90C17611, 0x9E5194C1, 0xC1D17765, 0x6D669884,
01316   0x7A15E5B7, 0x100C7D82, 0x2C470269, 0x5834CDD8, 0x715B66DD, 0xEA62395A, 0x3D1CBE85, 0x0C210BBA, 0xE5F1A204,
01317   0x5A82AC77, 0x52B015F8, 0xDE5CCA0B, 0xA7BA09B9, 0x135829A1, 0x11160B51, 0x995AAF43, 0x4DA946F9, 0x69FD0907,
01318   0x5A614AEA, 0x3149A5BA, 0xDE22CDB0, 0x65823142, 0x125D4003, 0xA435D848, 0x3D0884CB, 0xA1E12AFB, 0xA6392B69,
01319   0x085DA156, 0x009A22D5, 0x28406265, 0xF2F2A9B9, 0x676A65D7, 0x705602C1, 0xB0F69FC0, 0x4865E603, 0x73215A29,
01320   0x55CE0031, 0x74259CF9, 0x3856A955, 0xACCC9580, 0xA0B9362B, 0x7FF5F1EA, 0x12A40531, 0xDD716054, 0x725A9B80,
01321   0x3DA7F169, 0x1BA4002E, 0x0D14D22B, 0x35885A1C, 0xAC86AC57, 0x4F860024, 0x02806CB7, 0x2A81F696, 0x1336E86E,
01322   0x97E255A3, 0x9B68E608, 0xC24323A2, 0xC6805226, 0x9C9D3490, 0x8F6634B8, 0x35710150, 0x04496C60, 0x2DB16161,
01323   0xAB8BAC16, 0xCA5D12E8, 0x0F51B121, 0xD4A4260E, 0xCD0B4684, 0x4FEB262A, 0x05928448, 0xE5D93000, 0x24C9663A,
01324   0x18DD6BD7, 0x08512D5B, 0x070B808B, 0x175AE5B2, 0xBB0939E2, 0xE5E6C1ED, 0xC0BAAD46, 0x852D85D2, 0x2A10B317,
01325   0x304D8B2C, 0xE04DDC5C, 0x7C831740, 0xF59434DA, 0xEC5C021B, 0x8DCF73FE, 0x48136CB5, 0xE4CAC59A, 0xCBB87463,
01326   0x8BAD01A5, 0xDA9B355A, 0x0ECA18EE, 0xE1E34584, 0x5C3B477F, 0xC0869CAD, 0xDADB76B5, 0x9F2ED49B, 0x9136B853,
01327   0x35007280, 0x23CD850A, 0xB2CBD829, 0x07A5CC5D, 0xA2638922, 0x2CDFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01328   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01329   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01330   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFF91, 0x45C633CB, 0x78A0BB42, 0xA129E6CA, 0x9852B88F,
01331   0xBB04D229, 0x106D7522, 0x8EA7A2E9, 0x05028284, 0xD35C9A0B, 0x910F15CB, 0xDE705D01, 0x678B3098, 0x10288AB9,
01332   0x862191D4, 0xFB5DDE00, 0xADB7E713, 0x64F51CD6, 0x008BFFDC, 0x2E08BC1A, 0x9893001B, 0x9991C90B, 0x86250938,
01333   0xFF8B9971, 0x6014245C, 0x7C171411, 0x2C4068DE, 0x9F6C3B5D, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01334   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01335   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01336   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFF0728, 0xD8C7CB90, 0xD2B88E24, 0x860AC76B, 0x95DEBF5A,
01337   0x9B1D8634, 0x3AF4716A, 0x8434A1A5, 0x6730F07A, 0xE16EB621, 0x15B494E5, 0x224B70A7, 0xB02C262A, 0x48B10950,
01338   0xC8012C37, 0x0770BB20, 0xB5BA2E81, 0xB3CCF5DA, 0xB9FF485C, 0x68525445, 0xC0FA0DB9, 0x4A100554, 0x42C6D862,
01339   0x46D7EBF4, 0xF60E2671, 0x725CD42B, 0xF69B83DC, 0x62BEAEFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01340   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01341   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01342   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFF70425F, 0xEED8DB7D, 0xB41AE33E, 0x326E4C32, 0x15E2ECAB,
01343   0x0A2E4ECB, 0x79E5E2E4, 0x6C342B57, 0x7360C585, 0x69693C91, 0x6B8A3811, 0x9AEF283B, 0x426E15A5, 0xAA12E170,
01344   0x3FE35873, 0xC5CA2968, 0x86430950, 0xC86B65D7, 0xFE210788, 0x5E621433, 0x26ECB516, 0x24566DD4, 0x6A4516AD,
01345   0xB057D0AC, 0x956E3917, 0x005A5B04, 0x2C13B0A8, 0xBACAFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01346   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01347   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01348   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFD, 0x945D79C2, 0xA14D12ED, 0x7D4CCA17, 0x16614CA6, 0x03430AEB,
01349   0x2C201146, 0xDA4D38FA, 0xA13D0B8E, 0xF701DD76, 0xA4D04311, 0x2D8C6B65, 0xBC5B6C43, 0x5B0776C1, 0xD05EA8C6,
01350   0x1DDB096B, 0x92C322EE, 0x21850AAA, 0x997CA7FD, 0x90040854, 0xC1A2A649, 0x1F066924, 0x962EE293, 0x1066EF43,
01351   0xA3CE0AF5, 0x902916A7, 0x95854D66, 0xD36A6239, 0x17FFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01352   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01353   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01354   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFA09, 0x1D6CA7C9, 0x6BEABB5A, 0x05027BB1, 0x142CD5AC, 0x5B95AE84,
01355   0xC6211088, 0x4420B858, 0x2C3B5AED, 0x96204DFE, 0x6C27175B, 0x11D4A5A2, 0xD0630B9B, 0x265C28DB, 0x70E2F35C,
01356   0x18C01BA1, 0xA1C42AF3, 0x6C77142B, 0x770FF87B, 0x0A4418A2, 0x8A076B62, 0xDDE4675B, 0xDB16EB73, 0x3A5072B4,
01357   0x1C9BA121, 0x01B1D921, 0x62BC7FFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01358   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01359   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01360   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01361   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01362   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01363   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01364   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01365   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,
01366   0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF
01367 };
01368 
01369 
01370 /*
01371 ** Total 580 DuoYinZi included.   (580 * 9) / 32 + 1 = 164
01372 */
01373 static unsigned int DYZCODETOYJ[] = {
01374   0x285C2A8E, 0xF7784DE2, 0x1378BC9E, 0x40C0984C, 0x28FF7FBD, 0xC14F87C0, 0x19FA130E, 0x4D2FB25C, 0x65FF161E,
01375   0x138542F2, 0xFC6E3805, 0x8FC7A385, 0x935208B2, 0x6C2B84D9, 0xB359B156, 0x28740197, 0x8A25F421, 0xF90B183E,
01376   0x1F526959, 0x3A6D3494, 0x4A278909, 0xA4BA954D, 0x0370AE3C, 0x5FAFC2EB, 0xDC1AFF31, 0x9D4BC843, 0x8A12EC02,
01377   0x48C251C0, 0xB0025CF8, 0x7C4198CE, 0xAD039341, 0x0E67AF1F, 0x902F7392, 0x7ED47D80, 0x403185E4, 0x49A51294,
01378   0xAFC0EC10, 0x4485B920, 0x90CF0A91, 0xD624217D, 0x1666C41A, 0x1117947D, 0xA8BD0131, 0xAF912618, 0x21C8E86E,
01379   0x409AB175, 0xD692F957, 0x78552D16, 0x0A9552E5, 0x6AB85ACE, 0x9726C52A, 0xA552C268, 0x55990D06, 0x8302DCD0,
01380   0x673198C0, 0xD06D59A4, 0xC0603497, 0xED56CB69, 0xB2D96D3B, 0x1A8D46EB, 0x808B2A5B, 0xB62DC507, 0x7BC41209,
01381   0xB5BEC241, 0x3A9BC028, 0xF97E8241, 0x284AEA11, 0x0884B141, 0x6D860432, 0x510F3142, 0xA3A0EEE4, 0x7DA0DD04,
01382   0x88C8A5D2, 0xC134B453, 0x21B85905, 0xA3B9A497, 0x28A4CA4D, 0xF2F979F8, 0x8E673DBC, 0x4783D36B, 0x34A07330,
01383   0x14DB8855, 0x2CE93E80, 0xD0B85DAE, 0xD9838342, 0xBF5F421F, 0x0E32D3B4, 0x08E96902, 0x2210B6F3, 0xA1E61536,
01384   0x18D8ADF7, 0x1B1666B0, 0x63B60BE7, 0x167B9DE6, 0xDD6EBD08, 0xB158C0ED, 0xE84C5EB5, 0xCBEF57F6, 0xF4C66591,
01385   0xC1CDA6C2, 0xF17DDB1F, 0x6FCCE1C6, 0xD8AC7E40, 0x3D7BC108, 0x716AD803, 0x84268597, 0xDC058462, 0xF4060AD5,
01386   0x92A2574B, 0xE44DB1EE, 0xFDAC5AAC, 0xF7117534, 0x140DBB97, 0x6140DCBD, 0x2ABB48C1, 0xC02E4F93, 0x62C01576,
01387   0x895F6EAF, 0xB725F17C, 0x6BA35468, 0x8BFA0BDC, 0x0C6A0F44, 0x71E33C5D, 0x01215B96, 0xB4EE0771, 0x9E645B69,
01388   0x1335AEE3, 0xDA6C12AA, 0x56CA50E0, 0xD9556C14, 0xE6F8CD4F, 0x1FA9FB3B, 0x2AE309C9, 0x5007628A, 0x0BE4ED48,
01389   0x7C33DA32, 0x1BF160E8, 0x825103F0, 0x88EBC54D, 0x6AA440E4, 0x84C12C42, 0x301B0296, 0xCB0276CB, 0x8576B82A,
01390   0xBC8F5BB0, 0x097B8A8B, 0x9BA059D7, 0xCB6A63BE, 0x93531691, 0xEDCB5A15, 0x8C9CBEBB, 0x1F07225A, 0xF5AA0397,
01391   0xAEBDE716, 0xB4541A85, 0x623B25EC, 0x375C55E6, 0x6900CB5D, 0x60B8A9B0, 0x4C8D5DC4, 0x2C2BF716, 0x5673267C,
01392   0x97C09A10, 0xD0000000
01393 };
01394 
01395 /*
01396 ** High Frequence HANZI
01397 */
01398 static unsigned char HIFREQHANZI[26][14] = {
01399   "按啊安爱案阿澳",
01400   "不并比把部标报",
01401   "从此采才材次存",
01402   "产出成厂场车处",
01403   "的地得大吨对多",
01404   "而二尔儿恶恩耳",
01405   "分发非飞放反费",
01406   "个工过各改该国",
01407   "和还会合后或号",
01408   "及就将讲据加件",
01409   "可开空口科克看",
01410   "了来类理量力利",
01411   "每没名面民们门",
01412   "能年你内农那女",
01413   "欧偶殴藕喔呕沤",
01414   "品平排配破盘片",
01415   "其起且区全前求",
01416   "人如让入然日认",
01417   "所三四色斯随司",
01418   "是使上说十生时",
01419   "他她它天同特台",
01420   "我无外为位文问",
01421   "向学新行系性信",
01422   "一要有以于与由",
01423   "在总子自再最作",
01424   "这之者着中种主"
01425 };
01426 
01427 /* 以下单字为: 前后均不可联的字, 在分词时作用类同标点符号 */
01428 #define NUM_NONLINKHZ    16
01429 static unsigned char NONLINKHZ[2 * NUM_NONLINKHZ + 2] =
01430   "是的了不也而你我他与它她其就和或";
01431 /*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 */
01432 
01433 /* 以下单字为: 只可与前联, 不可与后联. */
01434 #define NUM_PRELINKHZ    22
01435 static unsigned char PRELINKHZ[2 * NUM_PRELINKHZ + 2] =
01436   "们性员子上下中内外化者家儿年月日时分秒街路村";
01437 /*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 */
01438 
01439 /* 以下单字为: 只可与后联, 不可与前联. */
01440 #define NUM_SUFLINKHZ    36
01441 static unsigned char SUFLINKHZ[2 * NUM_SUFLINKHZ + 2] =
01442   "不在这从到那哪第各每某本总当由如以为被使更且指于但将可应会该此全很都近约";
01443 /*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 */
01444 
01445 /*
01446 ** 在UdCiku.dat中, 单字包括NONLINKHZ和UDSINGLEHZ两项,
01447 ** UDSINGLEHZ从PRELINKHZ和SUFLINKHZ中节选出来!!主要是副词, 连词和介词
01448 */
01449 #define NUM_UDSINGLEHZ   (NUM_NONLINKHZ + NUM_NUMPRELINKHZ + NUM_SUFLINKHZ)
01450 /* static unsigned char UDSINGLEHZ[2 * NUM_UDSINGLEHZ + 2] = ""; */
01451 
01452 #endif /* End of _PY_BASIC_H */