Back to index

glibc  2.9

nss_nisplus → resolv Relation

File in glibc-2.9/nis/nss_nisplusIncludes file in glibc-2.9/resolv
nisplus-hosts.cmapv4v6addr.h