Back to index

glibc  2.9

sysdeps → string Relation

File in glibc-2.9/sysdepsIncludes file in glibc-2.9/string
i386 / bzero.cbzero.c
powerpc / ffs.cffs.c
i386 / i686 / ffs.cffs.c
i386 / ffs.cffs.c
i386 / memset.cmemset.c
x86_64 / rtld-memset.cmemset.c