Back to index

freevial  1.2
Public Member Functions | Public Attributes
preguntador.Preguntador Class Reference

List of all members.

Public Member Functions

def __init__
def numlinies
 Funció per veure el nombre de linies que té una frase a mostrar basant-nos en que el separador és el caracter #.
def atzar
 Cercador de preguntes a l'atzar si la categoria és 0 no té en compte el valor.
def initialize_question
 Inicialitzador de nova pregunta.
def preguntadorPintatext
 Funció per pintar el text i les preguntes sobre una nova superficie usant el color del text i el sobrejat.
def juguem
 Bucle principal del programa.

Public Attributes

 game
 color_de_fons
 color_de_text
 mida_font
 altlinies
 mida_text
 mida_text_autor
 postextx
 postexty
 mascara_de_fons
 retalla_sel
 solucio_ok
 solucio_nook
 lletraA
 lletraB
 lletraC
 lletraAoff
 lletraBoff
 lletraCoff
 itr1
 itr2
 so_ticking2
 so_ticking2_vol
 so_drum2
 so_drum2_vol
 so_sub
 so_sub_vol
 so_ok
 so_ok_vol
 so_nook
 so_nook_vol
 mostraautor
 use_mask
 preguntadorYpos
 ypos
 mou_fons
 fons
 mascara
 lletres
 info
 categoria
 current_question
 num_asked_questions
 show_answers
 selected
 help_overlay
 help_on_screen
 sfc_pregunta
 sfc_resposta
 sfc_apregunta
 temps_inici_pregunta
 segons
 nom_equip_sfc
 frate
 pinta_segons

Detailed Description

Definition at line 37 of file preguntador.py.


Constructor & Destructor Documentation

def preguntador.Preguntador.__init__ (   self,
  game 
)

Definition at line 39 of file preguntador.py.

00039 
00040    def __init__( self, game ):
00041        
00042        self.game = game
00043        
00044        game.skin.set_domain( 'preguntador' )
00045        
00046        self.color_de_fons = game.skin.configGetRGB( 'color_de_fons' )
00047        self.color_de_text = game.skin.configGetRGB( 'color_de_text' )
00048        
00049        self.mida_font = game.skin.configGetInt('mida_font')
00050        self.altlinies = self.mida_font + 5
00051        
00052        self.mida_text = game.skin.configGetInt('mida_text')
00053        self.mida_text_autor = game.skin.configGetInt('mida_text_autor')
00054        
00055        self.postextx= game.skin.configGetInt('postextx')
00056        self.postexty = game.skin.configGetInt('postexty')
00057        self.mascara_de_fons = game.skin.configGet('mascara_de_fons')
00058        self.retalla_sel = game.skin.configGet('retalla_sel')
00059        
00060        self.solucio_ok = game.skin.configGet('solucio_ok')
00061        self.solucio_nook = game.skin.configGet('solucio_nook')
00062        
00063        self.lletraA = game.skin.configGet('lletraA')
00064        self.lletraB = game.skin.configGet('lletraB')
00065        self.lletraC = game.skin.configGet('lletraC')
00066        self.lletraAoff = game.skin.configGet('lletraAoff')
00067        self.lletraBoff = game.skin.configGet('lletraBoff')
00068        self.lletraCoff = game.skin.configGet('lletraCoff')
00069        
00070        self.itr1 = game.skin.configGet('itr1')
00071        self.itr2 = game.skin.configGet('itr2')
00072        
00073        self.so_ticking2 = game.skin.configGet( 'so_ticking2')
00074        self.so_ticking2_vol = game.skin.configGet( 'so_ticking2_vol')
00075        game.skin_mostra_punt_de_categoria = game.skin.configGetBool( 'mostra_punt_de_categoria')
00076        self.so_drum2 = game.skin.configGet( 'so_drum2')
00077        self.so_drum2_vol = game.skin.configGet( 'so_drum2_vol')
00078        
00079        self.so_sub = game.skin.configGet( 'so_sub')
00080        self.so_sub_vol = game.skin.configGet( 'so_sub_vol')
00081        
00082        self.so_ok = game.skin.configGet( 'so_ok')
00083        self.so_ok_vol = game.skin.configGet( 'so_ok_vol')
00084        
00085        self.so_nook = game.skin.configGet( 'so_nook')
00086        self.so_nook_vol = game.skin.configGet( 'so_nook_vol')
00087        
00088        self.mostraautor = game.skin.configGetBool( 'mostraautor')
00089 
00090        self.use_mask = game.skin.configGetBool( 'use_mask')
00091        
00092        self.preguntadorYpos = 190
00093        self.ypos = 0
00094        self.mou_fons = 0
00095        
00096        self.color_de_fons = self.color_de_fons
00097        self.color_de_text = self.color_de_text
00098        
00099        self.mida_font = self.mida_font
00100        self.altlinies = self.altlinies
00101        self.postextx = self.postextx
00102        self.postexty = self.postexty
00103        
00104        self.mascara_de_fons = game.skin.LoadImage( 'mascara_de_fons' )
00105        self.retalla_sel = game.skin.LoadImage( 'retalla_sel' )
00106        
00107        self.solucio_ok = game.skin.LoadImage( 'solucio_ok' )
00108        self.solucio_nook = game.skin.LoadImage( 'solucio_nook' )
00109        
00110        self.fons = range(0, 6)
00111        for num in range(0, 6):
00112           self.fons[num] = loadImage(get_databases( num ).image)
00113           sfcmask = loadImage( 'filtre_c' + str(num+1) + '.png' )
00114           self.fons[num].blit( sfcmask, (0,0))
00115        
00116        self.mascara = pygame.Surface((655, 150), pygame.SRCALPHA, 32)
00117        
00118        self.lletres = [
00119                         [ game.skin.LoadImage( 'lletraA'), game.skin.LoadImage( 'lletraAoff') ], 
00120                         [ game.skin.LoadImage( 'lletraB'), game.skin.LoadImage( 'lletraBoff') ],             
00121                         [ game.skin.LoadImage( 'lletraC'), game.skin.LoadImage( 'lletraCoff') ],
00122                      ]
00123        
00124        self.info = [ game.skin.LoadImage( 'itr1'), game.skin.LoadImage( 'itr2') ]  
00125        
00126        self.so_ticking2 = game.skin.LoadSound( 'so_ticking2', 'so_ticking2_vol')
00127        self.so_drum2 = game.skin.LoadSound( 'so_drum2', 'so_drum2_vol')
00128        self.so_sub = game.skin.LoadSound( 'so_sub', 'so_sub_vol')
00129        self.so_ok = game.skin.LoadSound( 'so_ok', 'so_ok_vol')
00130        self.so_nook = game.skin.LoadSound( 'so_nook', 'so_nook_vol')
00131        
00132        
00133        self.categoria = None
00134        self.current_question = None
00135        self.num_asked_questions = 0
00136        self.show_answers = 0
00137        self.selected = 0
00138        
00139        
00140        self.help_overlay = createHelpScreen( 'preguntador' )
00141        
00142        self.help_on_screen = helpOnScreen( HOS_PREGUNTADOR_RUN )
00143        self.help_on_screen.sec_timeout = 10


Member Function Documentation

def preguntador.Preguntador.atzar (   self,
  categoria 
)

Cercador de preguntes a l'atzar si la categoria és 0 no té en compte el valor.

Definition at line 156 of file preguntador.py.

00156 
00157    def atzar( self, categoria ):
00158        
00159        self.categoria = categoria #- 1
00160        self.current_question = get_databases(self.categoria).question()
00161        self.num_asked_questions += 1
00162        
00163        self.selected = 0
00164        self.initialize_question()
    

Here is the call graph for this function:

Inicialitzador de nova pregunta.

Definition at line 169 of file preguntador.py.

00169 
00170    def initialize_question( self ):
00171 
00172        self.sfc_pregunta = self.preguntadorPintatext( self.current_question['text'], self.game.skin.configGetInt("question_width") )
00173 
00174        self.sfc_resposta = range(0, 3)
00175        for num in xrange(0, 3):
00176           self.sfc_resposta[ num ] = self.preguntadorPintatext( self.current_question[ 'opt' + str(num + 1) ], self.game.skin.configGetInt("answer_width") )
00177 
00178        self.sfc_apregunta = self.game.skin.render_text( str(self.current_question['author']), (self.color_de_text), (self.mida_text_autor) )
00179        self.sfc_apregunta.set_alpha( 64 ) 
00180 
00181        self.temps_inici_pregunta = time.time()
00182        self.segons = 61
00183        self.so_drum2.play()
00184        self.so_drum2.stop()
00185 
00186        self.show_answers = 0

Here is the caller graph for this function:

def preguntador.Preguntador.juguem (   self,
  selcat 
)

Bucle principal del programa.

Definition at line 223 of file preguntador.py.

00223 
00224    def juguem( self , selcat):
00225        
00226        self.game.skin.set_domain( 'preguntador' )
00227        
00228        max_time = self.game.skin.configGetInt( 'max_time' )
00229        
00230        self.nom_equip_sfc = self.game.skin.render_text( self.game.teams[self.game.current_team].nom, self.game.skin.configGetRGB( "team_name_color" ), 30, 1 )  
00231        self.nom_equip_sfc = pygame.transform.rotate ( self.nom_equip_sfc, 90 )
00232        self.nom_equip_sfc.set_alpha( 64 )
00233        
00234        compos = 768
00235        
00236        self.help_on_screen.sec_timeout = 10
00237 
00238        self.frate = frameRate( Global.fps_limit )
00239 
00240        self.atzar( selcat )
00241 
00242        if not Global.SOUND_MUTE: pygame.time.wait( 2500 )
00243        
00244        waitForMouseRelease( )
00245        
00246        self.game.skin.LoadSound( 'so_fons', 'so_fons_vol', 1).play(1)
00247 
00248        mostra_punt_de_categoria = False
00249        mostra_ajuda = mostra_credits = 0
00250 
00251        self.game.screen.fill( (0,0,0,0) )
00252 
00253        # remaining seconds until end of answer time
00254        self.segons = max_time + 1
00255        
00256        if (self.game.teams[self.game.current_team].figureta & bitCategoria( selcat )) == 0 and self.game.skin_mostra_punt_de_categoria == True:
00257           mostra_punt_de_categoria = True
00258           figureta_no = loadImage('points/freevial_tot' + str( self.game.teams[self.game.current_team].figureta).zfill(2) + '.png')
00259           figureta_si = loadImage('points/freevial_tot' + str( self.game.teams[self.game.current_team].figureta | bitCategoria ( selcat )).zfill(2) + '.png')
00260           match_point = True if (self.game.teams[self.game.current_team].figureta | bitCategoria ( selcat ) == 63) else False
00261        
00262        mostra_comentaris = False
00263        sfc_comentaris = None
00264 
00265        self.help_on_screen.activitat( )
00266    
00267        while 1:
00268           
00269           acaba = 0
00270           
00271           # Iterador d'events
00272           for event in pygame.event.get():
00273               
00274               eventhandle = EventHandle(event)
00275               if eventhandle.handled: continue
00276               
00277               self.help_on_screen.activitat(event)
00278               
00279               if eventhandle.keyUp('q', 'ESCAPE') and not Global.LOCKED_MODE:
00280                  if not mostra_ajuda and not mostra_credits:
00281                      if not (Global.SOUND_MUTE or Global.MUSIC_MUTE):
00282                         pygame.mixer.fadeout(500)
00283                      if self.show_answers == 0:
00284                         self.show_answers = 1
00285                         self.selected = 0
00286                      acaba = 1
00287                  else:
00288                      mostra_ajuda = mostra_credits = 0
00289               
00290               if eventhandle.keyUp('F1', 'h'):
00291                  mostra_ajuda ^= 1
00292                  mostra_credits = 0
00293 
00294               if eventhandle.keyUp('F2'):
00295                  mostra_ajuda = 0
00296                  mostra_credits ^= 1
00297               
00298               if self.show_answers == 0:
00299                  if eventhandle.keyUp('a', 'i'):
00300                      if eventhandle.isKey('a'): acaba = 1   
00301                      self.selected = 1
00302                      self.so_sub.play()
00303                  
00304                  if eventhandle.keyUp('b', 'o'):  
00305                      if eventhandle.isKey('b'): acaba = 1
00306                      self.selected = 2
00307                      self.so_sub.play()
00308                  
00309                  if eventhandle.keyUp('c', 'p'):  
00310                      if eventhandle.isKey('c'): acaba = 1
00311                      self.selected = 3
00312                      self.so_sub.play()
00313                  
00314                  if eventhandle.keyUp('DOWN', 'TAB') or eventhandle.isClick ( 5 ): 
00315                      self.selected += 1
00316                      if self.selected == 4:
00317                         self.selected = 1
00318                      self.so_sub.play()
00319                  
00320                  if eventhandle.keyUp(event, 'UP') or eventhandle.isClick ( 4 ): 
00321                      self.selected -= 1
00322                      if self.selected <= 0:
00323                         self.selected = 3  
00324                      self.so_sub.play()
00325               
00326               if eventhandle.keyUp('z'): 
00327                  self.mostraautor ^= 1
00328               
00329               for num in range(1, 7):
00330                  if eventhandle.keyUp(str(num), 'KP' + str(num)):
00331                      self.atzar( num-1 )
00332               
00333               if eventhandle.isRelease('primary') or eventhandle.keyUp('RETURN', 'SPACE', 'KP_ENTER'):
00334                  if self.selected != 0 or self.segons <= 0:
00335                      acaba = 1
00336               
00337               if eventhandle.keyUp('F3') and self.show_answers == 3 and len(self.current_question['comment']) > 5:   
00338                  mostra_comentaris ^= 1
00339 
00340           # Si hem premut a return o s'ha acabat el temps finalitzem
00341           if acaba == 1 or self.segons <= 0:
00342               if not Global.MUSIC_MUTE:
00343                  pygame.mixer.music.fadeout(2500)
00344               self.help_on_screen.sec_timeout = 3
00345               if self.show_answers == 0:
00346                  self.show_answers = 3
00347                  if self.current_question['answer'] == self.selected:
00348                      self.so_ok.play()
00349                  else:
00350                      self.so_nook.play()
00351                  notes = self.current_question['comment'].split('#') if self.current_question['comment'] != "" else "."
00352                  sfc_comentaris = createTextSurface( notes, (128,255,255), 25 )
00353               elif acaba == 1:
00354                  if not Global.LOCKED_MODE or mostra_comentaris == True or len( self.current_question['comment'] ) <= 5:
00355                      if not (Global.MUSIC_MUTE or Global.SOUND_MUTE):
00356                         pygame.mixer.fadeout(2500)
00357                      return self.categoria if ( self.current_question['answer'] == self.selected) else -1
00358                  else:
00359                      compos = 768
00360                      mostra_comentaris = True;
00361 
00362           # Animem el fons
00363           self.ypos += 2
00364           if self.ypos >= Global.screen_y: self.ypos %= Global.screen_y
00365               
00366           # Pintem el fons animat
00367           self.game.screen.blit( self.fons[self.categoria], (0,0), (0, (768 - self.ypos), Global.screen_x, min(200, self.ypos)))
00368           if self.ypos < 200:
00369               self.game.screen.blit( self.fons[self.categoria], (0, min( 200, self.ypos)), (0, 0, Global.screen_x, 200 - min( 200, self.ypos)))
00370           
00371           # i el sombrejem per fer l'efecte de desapariió
00372           # també pintem el logotip del peu a l'hora que esborrem el fons de self.game.screen
00373           self.game.screen.blit( self.mascara_de_fons, (0, 0) )
00374           
00375           if self.use_mask:
00376               # preparem el sobrejat de l'opció seleccionada
00377               ympos = self.ypos + 300
00378               ympos %= 768
00379               self.mascara.blit( self.fons[ self.categoria], (0,0), (0, (768 - ympos), Global.screen_x, min( 200, ympos )))
00380           
00381               if ympos < 200: 
00382                  self.mascara.blit( self.fons[ self.categoria], (0, min( 200, ympos)), (0, 0, Global.screen_x, 200 - min( 200, ympos)))
00383           
00384               # i el mesclem amb la mascara per donar-li forma
00385               self.mascara.blit( self.retalla_sel, (0,0))
00386           else:
00387               self.mascara = self.retalla_sel
00388                  
00389           # pintem l'ombrejat on correspongui    
00390           if self.selected == 1: self.game.screen.blit( self.mascara, ( self.postextx, 260))
00391           if self.selected == 2: self.game.screen.blit( self.mascara, ( self.postextx, 260+150))
00392           if self.selected == 3: self.game.screen.blit( self.mascara, ( self.postextx, 260+300))
00393           
00394           # mostrem l'autor i el nombre de pregunta
00395           if self.mostraautor:
00396               self.game.screen.blit( self.sfc_apregunta, (1024 - ( self.sfc_apregunta.get_width() + 25), 94) )
00397               
00398           # mostrem la pregunta
00399           self.game.screen.blit( self.sfc_pregunta, (self.postextx, self.postexty) )  
00400               
00401           # i les solucions         
00402           linia_act = 270
00403               
00404           for num in range(0, 3):
00405               self.game.screen.blit( self.lletres[num][(self.selected != num + 1)], ( self.postextx, linia_act + (150 * num)) )
00406               self.game.screen.blit( self.sfc_resposta[ num ], (self.postextx + 180 , linia_act + 20 + (150 * num)) )     
00407               
00408           # comprovem l'estat del temps
00409           segons_act = max_time - int( (time.time() - self.temps_inici_pregunta) )
00410           if segons_act < 0: 
00411               segons_act = 0
00412               self.segons = 0
00413               
00414           # si no estem en l'estat de mostrar les soŀlucions mostrem el temps restant
00415           if self.show_answers == 0:
00416               if self.segons != segons_act:
00417                  # el segon actual ha canviat
00418                  self.segons = segons_act 
00419                  self.pinta_segons = self.game.skin.render_text( str( self.segons ).zfill(2), (255,255,255), 600)
00420                  # s'acaba el temps indiquem'ho amb so
00421                  if self.segons < 20:
00422                      self.so_ticking2.set_volume( (20 - float( self.segons )) / 20.0 ) 
00423                      self.so_ticking2.play()
00424               
00425                  # pintem els segons que queden, posant-los cada cop menys transparents
00426               self.pinta_segons.set_alpha( (max_time - segons_act) * 100 / max_time)
00427               self.game.screen.blit( self.pinta_segons, ( 300 , 150) )
00428           
00429           # Pintem les solucions
00430           linia_act = 270
00431           posn = 700
00432           posnook = 700 + cos(time.time()) * 25
00433           posnook2 = 700 - cos(time.time()) * 25
00434           posok = 700 + cos(time.time() * 2) * 50
00435           
00436           if self.show_answers > 0:
00437                  
00438               for num in range (0, 3):
00439                  if self.current_question['answer'] == (num + 1):
00440                      if self.selected != (num + 1):   
00441                         self.game.screen.blit( self.solucio_ok, (posnook2, linia_act + (150 * num)) )
00442                      else:
00443                         self.game.screen.blit( self.solucio_ok, (posok, linia_act + (150 * num)) )
00444                      
00445                  else:
00446                      if self.selected == (num + 1):
00447                         self.game.screen.blit( self.solucio_nook, (posnook, linia_act + (150 * num)) )
00448                  
00449               if len( self.current_question['comment'] ) > 5:
00450                  self.game.screen.blit( self.info[0] if (int(time.time() * 3) % 3) == 0 else self.info[1], (self.postextx, 150) )
00451               
00452           if mostra_punt_de_categoria:
00453               if match_point:
00454                  t = time.time()
00455                  for compta in range( 0, 16 ) :
00456                      self.game.screen.blit( figureta_no if (int(time.time() * 2) % 2) == 0 else figureta_si, (500 + cos(t+(float(compta)/15)) * 400, 110 + sin((t + (float(compta)/10)) * 2) * 25) )
00457               else:
00458                  self.game.screen.blit( figureta_no if (int(time.time() * 2) % 2) == 0 else figureta_si, (880, 130) )
00459 
00460           self.game.screen.blit( self.nom_equip_sfc, (20, 748 - self.nom_equip_sfc.get_height()))
00461 
00462           if mostra_comentaris and sfc_comentaris is not None:
00463               if compos > 0: compos -= 100
00464               self.game.screen.blit( sfc_comentaris, (0, compos))
00465           elif sfc_comentaris is not None:
00466               if compos < 768: 
00467                  compos += 100
00468                  self.game.screen.blit( sfc_comentaris, (0, compos))
00469           
00470           self.help_on_screen.draw( self.game.screen, (350, 740), HOS_PREGUNTADOR_END if self.show_answers else HOS_PREGUNTADOR_RUN )
00471           
00472           if mostra_ajuda: self.game.screen.blit( self.help_overlay, (0,0))
00473           if mostra_credits: self.game.screen.blit( self.game.sfc_credits, (0,0))
00474           
00475           self.frate.next( self.game.screen )
00476           
00477           # Exchange self.game.screen buffers
00478           pygame.display.flip()
00479        
00480        pygame.mixer.music.stop()
00481 
00482        return 0
def preguntador.Preguntador.numlinies (   self,
  cadena 
)

Funció per veure el nombre de linies que té una frase a mostrar basant-nos en que el separador és el caracter #.

Definition at line 148 of file preguntador.py.

00148 
00149    def numlinies( self, cadena ):
00150        
00151        return cadena.count('#')

def preguntador.Preguntador.preguntadorPintatext (   self,
  textapintar,
  maxample = 0 
)

Funció per pintar el text i les preguntes sobre una nova superficie usant el color del text i el sobrejat.

Definition at line 191 of file preguntador.py.

00191 
00192    def preguntadorPintatext( self, textapintar, maxample = 0 ):
00193 
00194        nalt = 0
00195        
00196        cadenes = textapintar.split('#')
00197        sfc_pregunta = range(0, len(cadenes) )
00198        sfc_shad = range(0, len(cadenes) )
00199 
00200        nlinia = 0
00201 
00202        for cadena in cadenes:
00203           sfc_pregunta[nlinia] = self.game.skin.render_text( cadena if cadena != "" else " ", self.color_de_text, self.mida_font, 1, '', maxample - 2)
00204           sfc_shad[nlinia] = self.game.skin.render_text( cadena if cadena != "" else " ", self.color_de_fons, self.mida_font, 1, '', maxample - 2)
00205           nalt += sfc_pregunta[nlinia].get_height() + 2               
00206           nlinia += 1
00207        
00208        sfc = pygame.Surface( ( 1024 if maxample == 0 else maxample, nalt ), pygame.SRCALPHA, 32 )
00209 
00210        nalt = 0
00211        nlinia = 0
00212        for cadena in cadenes:
00213           sfc.blit( sfc_shad[nlinia], (0 + 2, nalt + 2))
00214           sfc.blit( sfc_pregunta[nlinia], (0, nalt ))
00215           nalt += sfc_pregunta[nlinia].get_height() + 2
00216           nlinia += 1
00217           
00218        return sfc


Member Data Documentation

Definition at line 49 of file preguntador.py.

Definition at line 132 of file preguntador.py.

Definition at line 45 of file preguntador.py.

Definition at line 46 of file preguntador.py.

Definition at line 133 of file preguntador.py.

Definition at line 109 of file preguntador.py.

Definition at line 237 of file preguntador.py.

Definition at line 41 of file preguntador.py.

Definition at line 141 of file preguntador.py.

Definition at line 139 of file preguntador.py.

Definition at line 123 of file preguntador.py.

Definition at line 69 of file preguntador.py.

Definition at line 70 of file preguntador.py.

Definition at line 62 of file preguntador.py.

Definition at line 65 of file preguntador.py.

Definition at line 63 of file preguntador.py.

Definition at line 66 of file preguntador.py.

Definition at line 64 of file preguntador.py.

Definition at line 67 of file preguntador.py.

Definition at line 117 of file preguntador.py.

Definition at line 115 of file preguntador.py.

Definition at line 56 of file preguntador.py.

Definition at line 48 of file preguntador.py.

Definition at line 51 of file preguntador.py.

Definition at line 52 of file preguntador.py.

Definition at line 87 of file preguntador.py.

Definition at line 93 of file preguntador.py.

Definition at line 229 of file preguntador.py.

Definition at line 134 of file preguntador.py.

Definition at line 418 of file preguntador.py.

Definition at line 54 of file preguntador.py.

Definition at line 55 of file preguntador.py.

Definition at line 91 of file preguntador.py.

Definition at line 57 of file preguntador.py.

Definition at line 181 of file preguntador.py.

Definition at line 136 of file preguntador.py.

Definition at line 177 of file preguntador.py.

Definition at line 171 of file preguntador.py.

Definition at line 173 of file preguntador.py.

Definition at line 135 of file preguntador.py.

Definition at line 75 of file preguntador.py.

Definition at line 76 of file preguntador.py.

Definition at line 84 of file preguntador.py.

Definition at line 85 of file preguntador.py.

Definition at line 81 of file preguntador.py.

Definition at line 82 of file preguntador.py.

Definition at line 78 of file preguntador.py.

Definition at line 79 of file preguntador.py.

Definition at line 72 of file preguntador.py.

Definition at line 73 of file preguntador.py.

Definition at line 60 of file preguntador.py.

Definition at line 59 of file preguntador.py.

Definition at line 180 of file preguntador.py.

Definition at line 89 of file preguntador.py.

Definition at line 92 of file preguntador.py.


The documentation for this class was generated from the following file: